Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND quy định giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 130/2010/NQ-HĐND bảng quy định giá đất năm 2011 và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2009/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ; Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">80/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thống nhất điều chỉnh và quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho năm 2010 như sau:

1. Đất nông nghiệp:

Điều chỉnh giá đất nông nghiệp tăng bình quân khoảng 26%. Trong đó: đất trồng cây lâu năm tăng bình quân 21%; đất trồng cây hàng năm tăng bình quân 22%; đất nuôi trồng thủy sản tăng bình quân 24%; đất rừng sản xuất tăng bình quân 36%.

2. Đất phi nông nghiệp:

a) Đối với đất ở tại nông thôn: bổ sung thêm giá đất ở của một số vị trí, đoạn, tuyến đường mới; điều chỉnh bình quân tăng 23% đối với giá đất ở tại nông thôn. Trong đó giá đất ở tại nông thôn dọc theo các tuyến đường tăng 19,6%; giá đất ở tại nông thôn các khu vực còn lại tăng 26%.

b) Đối với đất ở tại đô thị: bổ sung thêm giá đất ở của một số vị trí, đoạn, tuyến đường mới; điều chỉnh tăng bình quân khoảng 10,7%.

c) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:

Đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản gồm: đất đá vôi, sỏi, cát; đất sét, đất than bùn; đất đá làm đường, giữ ổn định như giá đất năm 2009. Cụ thể như sau:

- Đất khai thác đá vôi, sỏi, cát tính bằng 150.000 đồng/m2;

- Đất khai thác đất sét, khai thác than bùn tính bằng 60.000đồng/m2;

- Đất khai thác đá làm đường bằng 100.000đồng/m2.

d) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (trừ các khu công nghiệp, khu dịch vụ, du lịch):

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (trừ các khu công nghiệp, khu dịch vụ, du lịch) điều chỉnh tăng bình quân 18%. Cụ thể như sau:

- Giá đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị được tính bằng giá đất ở liền kề trong khu vực đô thị;

- Giá đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh tại nông thôn được tính bằng 80% (riêng huyện Phú Quốc được tính bằng 100%) giá đất ở liền kề khu vực đó, nhưng không được thấp hơn 1,2 lần giá đất nông nghiệp liền kề.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn không được cao hơn và thấp hơn khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn theo quy định tại Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

đ) Các loại đất khác còn lại gồm:

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp;

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm: đất giao thông, thủy lợi, đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ; đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng; đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất sông, ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

Giá các loại đất trên được tính bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như điểm d nói trên.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi lăm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 84/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2009
Ngày hiệu lực 12/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 84/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Trương Quốc Tuấn
Ngày ban hành 02/12/2009
Ngày hiệu lực 12/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 84/2009/NQ-HĐND giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang