Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND7

Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND7 hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn; thực hiện chế độ phụ cấp, hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố; quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND7 hỗ trợ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP Xà CÓ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHUYÊN MÔN; THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, HỖ TRỢ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XàVÀ CÁN BỘ ẤP, KHU PHỐ; QUY ĐỊNH CHỨC DANH NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP Xà TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII – KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3639/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chế độ phụ cấp; hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ ấp, khu phố và chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-BPC ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn; thực hiện chế độ phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; cán bộ ấp, khu phố và quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau:

1. Về hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn

Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người/tháng.

2. Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố

a) Chế độ phụ cấp

Thực hiện mức phụ cấp là 1,0 so với mức lương tối thiểu chung/người/tháng đối với các đối tượng sau đây:

- Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

- Cán bộ ấp, khu phố, bao gồm: Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố.

b) Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Thực hiện mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh là 150.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được phân công kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Về hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a) Mức hỗ trợ:

Thực hiện hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo phù hợp hoặc tương ứng với công việc được phân công theo các mức hỗ trợ như sau:

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Mức hỗ trợ/người/tháng

Đại học

1.000.000 đồng

Cao đẳng

800.000 đồng

Trung cấp

600.000 đồng

Sơ cấp và chưa đào tạo

470.000 đồng

b) Mức hỗ trợ như trên được thực hiện trong suốt quá trình giữ các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Về hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a) Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Mức phụ cấp để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,0 so với mức lương tối thiểu chung;

- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, trong đó những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đóng 05% mức đóng, phần còn lại ngân sách địa phương hỗ trợ.

b) Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện

- Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đóng 1/3 mức đóng;

- Ngân sách địa phương hỗ trợ 2/3 mức đóng.

5. Về hỗ trợ đối với cán bộ ấp, khu phố

Thực hiện hỗ trợ đối với 03 chức danh: Phó Trưởng ấp, khu phố; Công an ấp, Ấp đội với các mức hỗ trợ như sau:

- Phó Trưởng ấp, khu phố: 600.000 đồng/người/tháng

- Công an ấp, Ấp đội: 500.000 đồng/người/tháng.

6. Quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Bao gồm:

STT

Các chức danh những người hoạt động không chuyên trách

1

Thư ký Đảng ủy (đối với xã có Đảng ủy)

2

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã

3

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã – Trưởng ban Thanh tra nhân dân

4

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

5

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

6

Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên

7

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

8

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

9

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

10

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

11

Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã

12

Phó công an (bố trí 02 phó công an đối với những xã Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định có 2 phó công an thì giảm thêm 01 chức danh khác)

13

Công an viên (đối với những xã Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định có công an viên)

14

Phụ trách công tác nội vụ, thi đua, tôn giáo, dân tộc

15

Phụ trách một phần công tác tư pháp, hộ tịch, công chứng

16

Phụ trách công tác Đài truyền thanh

17

Phụ trách văn thư lưu trữ, thủ quỹ

18

Phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa)

19

Phụ trách công tác kế hoạch, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp

20

Phụ trách công tác thương mại dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – khoa học công nghệ, hợp tác xã

21

Phụ trách công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

22

Phụ trách công tác gia đình và trẻ em, xóa đói giảm nghèo

23

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

24

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy

25

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy

26

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy

27

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

7. Các chế độ phụ cấp, hỗ trợ và các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định của Nghị quyết này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4 năm 2009 về kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội cấp xã; kinh phí hoạt động của ấp, khu phố và chính sách chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./. 

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2009/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2009/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2009/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND7 hỗ trợ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND7 hỗ trợ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu41/2009/NQ-HĐND7
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
     Người kýVũ Minh Sang
     Ngày ban hành16/12/2009
     Ngày hiệu lực01/01/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND7 hỗ trợ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND7 hỗ trợ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp