Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7 về mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7 mức trợ cấp ngày công lao động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 41/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ KHI LÀM NHIỆM VỤ; HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHỈ HUY PHÓ QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHU, ẤP ĐỘI TRƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII – KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3582/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Báo cáo thẩm tra số 272/BC-HĐND-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ (trừ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và lực lượng dân quân thường trực), không hưởng lương từ ngân sách, trong thời gian làm nhiệm vụ huấn luyện quân sự, hội thao, hoạt động chiến đấu trị an, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các sự cố nghiêm trọng khác, được trợ cấp ngày công lao động hàng ngày đối với 01 dân quân tự vệ bằng hệ số 0.12 so với mức lương tối thiểu hiện hành.

2. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã.

3. Phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng bằng hệ số 1.00 so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Bãi bỏ quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với chức danh là Chỉ huy phó quân sự cấp xã (người hoạt động không chuyên trách) tại đoạn (gạch đầu dòng) thứ 2 điểm a khoản 4, điểm b khoản 4 và đoạn (gạch đầu dòng) thứ 2 khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2009/NQ-HDND7 ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn; thực hiện chế độ phụ cấp, hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ khu, ấp trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
 - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
 - Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính;
 - Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
 - Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
 - LĐVP: Tỉnh uỷ, ĐĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
 - Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
 - Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
 - Chuyên viên VP: ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
 - Lưu VT: (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7 mức trợ cấp ngày công lao động


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7 mức trợ cấp ngày công lao động
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu41/2010/NQ-HĐND7
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành10/12/2010
       Ngày hiệu lực20/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7 mức trợ cấp ngày công lao động

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7 mức trợ cấp ngày công lao động

           • 10/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực