Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4184/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4184/TTr-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Các sở, ngành có liên quan;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

2. Về nội dung chi và mức chi: theo phụ lục được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

3. Về nguồn kinh phí, dự toán và quyết toán kinh phí:

a) Kinh phí bảo đảm cho công tác Cải cách hành chính được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn hàng năm;

b) Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước theo Nghị quyết này, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(kèm theo Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của HĐND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề

 

a) Xây dựng đề cương chương trình

 

- Xây dựng đề cương chi tiết chương trình

700.000 đồng

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của chương trình

1.300.000 đồng

 

b) Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề

 

- Chủ trì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi

- Đại biểu được mời tham dự

100.000 đồng/người/buổi

- Bài tham luận

300.000 đồng/bài viết

- Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

200.000 đồng/bài viết

2

Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trong tỉnh phục vụ công tác Cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Quy định mức chi, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3

Chi nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tác Cải cách hành chính; nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của tỉnh; chi xây dựng các chuyên đề của các đề án, dự án về Cải cách hành chính; chi các hội thảo khoa học, diễn đàn khoa học về Cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4

Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Cải cách hành chính; chi tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục Cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài ở địa phương

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

5

Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và xử lý dữ liệu thống kê về Cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về Cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

6

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về Cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

7

Chi thông tin, tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính

 

a) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

b) Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về Cải cách hành chính

Đối với chế độ nhuận bút, thực hiện theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003

c) Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về Cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu Cải cách hành chính, website Cải cách hành chính; chi thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu để tuyên truyền về Cải cách hành chính

- Đối với chi tạo lập thông tin điện tử, áp dụng theo mức chi tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước;

- Đối với các khoản chi khác căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

8

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến Cải cách hành chính

Áp dụng mức chi tại Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

9

Chi thuê chuyên gia tư vấn về Cải cách hành chính

 

a) Thuê theo tháng

7.000.000 đồng/người/tháng

b) Thuê chuyên gia tư vấn lấy ý kiến theo từng văn bản

600.000 đồng/văn bản

10

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về Cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

11

Chi dịch tài liệu

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

12

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động Cải cách hành chính

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

13

Một số khoản chi khác phục vụ công tác Cải cách hành chính

 

a) Chi làm thêm giờ

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

b) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

c) Một số khoản chi khác

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực15/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước Bình Thuận

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước Bình Thuận

         • 08/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực