Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND8

Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND8 phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương từ năm học 2011 - 2012 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND biên chế viên chức ngành giáo dục Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2011/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CÁC CHỨC DANH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGOÀI QUY ĐỊNH TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM HỌC 2011 - 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2092/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức biên chế một số chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011 - 2012 trở về sau; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND của Ban Pháp chế ngày 22 tháng 7 năm 2011 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:

1. Cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp

a) Trường trung học cơ sở có lớp tạo nguồn và trường trung học cơ sở học 2 buổi/ngày có 9 lớp tạo nguồn hoặc 9 lớp bán trú trở lên: Được bố trí thêm 01 Phó Hiệu trưởng ngoài định biên cán bộ quản lý.

b) Trường tiểu học: Được bố trí giáo viên dạy Anh văn và Tin học đối với lớp một buổi như sau:

Giáo viên Anh văn: 0,065 giáo viên/lớp;

Giáo viên Tin học: 0,065 giáo viên/lớp.

2. Viên chức phụ trách phòng bộ môn

a) Trường tiểu học đã xây dựng phòng nghe nhìn (hoặc phòng LAB) và phòng vi tính: Mỗi loại phòng chức năng được bố trí 01 viên chức phụ trách phòng.

b) Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp các huyện, thị xã đã xây dựng phòng nghe nhìn (hoặc phòng LAB), phòng vi tính, phòng lý, hóa, sinh: Mỗi loại phòng chức năng được bố trí 01 viên chức phụ trách phòng.

3. Viên chức phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục

a) Mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp các huyện, thị xã được bố trí 01 viên chức phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục.

b) Ngoài nhiệm vụ phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục, viên chức phải tham gia trực tiếp dạy lớp. Số tiết giảng dạy được quy định như sau:

- Trường dưới 28 lớp:

+ Trường tiểu học, trung học cơ sở: 05 tiết/tuần;

+ Trường trung học phổ thông (kể cả trường cấp 2 - 3), Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp các huyện, thị xã: 04 tiết/tuần.

- Trường từ 28 lớp trở lên:

+ Trường tiểu học, trung học cơ sở: 03 tiết/tuần;

+ Trường trung học phổ thông (kể cả trường cấp 2 - 3), Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp các huyện, thị xã: 02 tiết/tuần.

4. Viên chức làm công tác giám thị

a) Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông:

Trường hạng I, hạng II: Được bố trí 02 giám thị;

Trường hạng III: Được bố trí 01 giám thị.

b) Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh: Được bố trí 02 giám thị.

c) Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp các huyện, thị xã có số lớp giáo dục thường xuyên dưới 15 lớp được bố trí 01 giám thị; Có từ 15 lớp trở lên được bố trí 02 giám thị.

5. Viên chức phụ trách thiết bị, giáo vụ

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp các huyện, thị xã: Được bố trí 01 viên chức phụ trách thiết bị, 01 viên chức làm công tác giáo vụ.

6. Viên chức quản lý ký túc xá

Trường có ký túc xá được bố trí 01 viên chức quản lý ký túc xá.

7. Viên chức phụ trách phổ cập và bổ túc văn hóa

Phòng Giáo dục - Đào tạo bố trí 01 viên chức làm công tác phổ cập, bổ túc văn hóa/xã, phường, thị trấn (biên chế thuộc trường học đóng tại trung tâm xã, phường, thị trấn).

8. Bảo vệ, phục vụ (Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp)

a) Các trường ở bậc học mầm non

Trường hạng I (chưa có lầu): 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Nếu đạt chuẩn quốc gia thì được bổ sung thêm 01 bảo vệ, 01 phục vụ.

Trường hạng I (có lầu, kể cả trường đã đạt chuẩn quốc gia): 3 bảo vệ, 02 phục vụ.

Trường hạng II (có lầu và chưa có lầu, kể cả trường đã đạt chuẩn quốc gia): 2 bảo vệ, 01 phục vụ.

b) Các trường phổ thông

- Trường hạng I (có lầu và chưa có lầu, kể cả trường đã đạt chuẩn quốc gia): 2 bảo vệ, 02 phục vụ.

- Trường hạng II, III (có lầu và chưa có lầu): 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Nếu đạt chuẩn quốc gia thì được bổ sung thêm 01 bảo vệ, 01 phục vụ.

c) Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh: 03 bảo vệ, 02 phục vụ.

d) Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp các huyện, thị xã: 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Đối với Trung tâm có 02 trụ sở trở lên thì được bố trí không quá 04 bảo vệ, 02 phục vụ.

đ) Trường trung cấp chuyên nghiệp: 02 bảo vệ, 01 phục vụ. Đối với trường có 02 trụ sở trở lên thì được bố trí không quá 04 bảo vệ, 02 phục vụ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2011/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2011/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2011
Ngày hiệu lực18/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2011/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND biên chế viên chức ngành giáo dục Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND biên chế viên chức ngành giáo dục Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu43/2011/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành08/08/2011
       Ngày hiệu lực18/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND biên chế viên chức ngành giáo dục Bình Dương

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2011/NQ-HĐND biên chế viên chức ngành giáo dục Bình Dương