Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2017/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Xét Tờ trình 3099/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020, như sau:

1. Đối tượng và nội dung hỗ trợ

a) Đối tượng: là cán bộ quản lý và thành viên của hợp tác xã được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo (chính quy hoặc tại chức);

b) Nội dung: hỗ trợ tiền học phí tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

2. Điều kiện được hỗ trợ

Các đối tượng được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu và vị trí công tác tại các hợp tác xã, được hưởng chính sách hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Người được cử đi đào tạo không quá 40 tuổi;

b) Đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo;

c) Có quyết định cử đi đào tạo của cơ quan có thẩm quyền;

d) Cam kết bằng văn bản phải làm việc cho hợp tác xã ít nhất 05 năm sau khi kết thúc đào tạo.

3. Mức chi hỗ trợ

Hỗ trợ 100% tiền học phí do cơ sở đào tạo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm đúng quy định, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP.HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu43/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực18/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã Tây Ninh

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực