Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND mức giá và mức hỗ trợ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Xét Tờ trình số 3100/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b) Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước, cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng và sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước.

2. Mức giá dịch vụ

STT

Tên dịch vụ

Mức giá

Ghi chú

I

Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuốc)

01

Khám ban đầu

32.000 đồng/lần khám/người

Tối đa không quá 1 lần /người/ quá trình điều trị

02

Khám khởi liều điều trị

23.000 đồng/lần khám/người

Tối đa không quá 1 lần/người/ quá trình điều trị

03

Khám định kỳ

18.000 đồng/lần khám/người

01 lần/01 tháng hoặc khám theo yêu cầu của Bác sỹ

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)

04

Tại cơ sở điều trị thay thế và cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

8.000 đồng/lần/ người/ngày

 

III

Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)

05

Tư vấn cá nhân

5.000 đồng/lần/ người

Năm đầu điều trị (không quá 14 lần/năm)

Từ năm điều trị thứ hai (không quá 4 lần/năm)

Tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân

06

Tư vấn nhóm

2.000 đồng/lần/ người

Năm đầu điều trị (không quá 6 lần/năm)

Từ năm điều trị thứ hai (không quá 4 lần/năm)

3. Về hỗ trợ điều trị nghiện

Hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện cho các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng
Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT.VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND mức giá và mức hỗ trợ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND mức giá và mức hỗ trợ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu47/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND mức giá và mức hỗ trợ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND mức giá và mức hỗ trợ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Tây Ninh

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực