Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2017/NQ-HĐND

Long An, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2016/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2016 CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết s 30/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cp ngân sách tnh Long An giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tnh thống nhất bổ sung Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020 như sau:

Bổ sung mục VI vào Phần A, Điều 1:

“VI. Phân chia nguồn thu tiền chậm nộp

1. Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục quy định tại mục lục ngân sách nhà nước hiện hành: thực hiện phân chia theo khoản thu phát sinh tiền chậm nộp.

2. Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu, thực hiện phân chia theo nguyên tắc: số thu tiền chậm nộp từ người nộp gắn với cấp nào quản lý thì phân chia cho ngân sách cấp đó. Trong đó, khoản thu tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cp trung ương qun lý nộp ngân sách nhưng địa phương được hưởng thì phân chia cho ngân sách cấp tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của
UBTVQH (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- TT.T
U (b/c);
- Đại biểu
QH đơn vị tnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND t
nh, UBMTTQ tỉnh;
- Các sở ngành, đoàn th
tnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị x
ã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. HĐND t
nh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh:
- Phòng Công báo - VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 48/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2017
Ngày hiệu lực 15/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 48/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Phạm Văn Rạnh
Ngày ban hành 26/10/2017
Ngày hiệu lực 15/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An

  • 26/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực