Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá đất trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá đất trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2012/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Điều 120, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001);

Căn cứ Điều 11, Điều 13, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 26/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Văn bản 1929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng bảng giá đất năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 496/TTr-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Giá đất ở khu vực đô thị, ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, các trục đường khác tại 12 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 12);

2. Giá đất ở nông thôn, giá đất chuyên dùng, đất tôn giáo tín ngưỡng và đất phi nông nghiệp khác tại các địa bàn trong tỉnh (Phụ lục số 13);

3. Giá đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm), đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (Phụ lục số 14).

Điều 2. Giao UBND tỉnh ban hành Quyết định về giá đất năm 2013 trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc điều chỉnh giá đất phát sinh trong năm, giao UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế, lập thủ tục trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 49/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2012
Ngày hiệu lực 30/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá đất trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá đất trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh 2013
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 49/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành 20/12/2012
Ngày hiệu lực 30/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá đất trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh 2013

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND phê chuẩn bảng giá đất trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh 2013

  • 20/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực