Thông tư 03/2010/TT-BTNMT

Thông tư 03/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 03/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất đã được thay thế bởi Thông tư 20/2015/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật lập dự toán ngân sách nhà nước định giá đất và được áp dụng kể từ ngày 12/06/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2010/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2010.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ, PC, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất là căn cứ để tính đơn giá và dự toán kinh phí xây dựng bảng giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất được xây dựng cho các công việc sau đây:

2.1. Công tác chuẩn bị.

2.1.1. Phân vùng, phân loại vị trí, đường phố.

2.1.2. Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn lập phiếu điều tra.

2.1.3. In và cung cấp phiếu điều tra.

2.2. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra (xã, phường, thị trấn - sau đây gọi chung là cấp xã) và giá đất thị trường tại điểm điều tra.

2.2.1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra.

2.2.2. Điều tra khảo sát giá đất thị trường tại điểm điều tra và tách giá trị quyền sử dụng đất (trong trường hợp thửa đất có tài sản gắn liền với đất).

2.2.3. Thống kê phiếu điều tra tại mỗi điểm điều tra.

2.2.4. Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại mỗi điểm điều tra.

2.3. Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện).

2.3.1. Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện.

2.3.2. Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường tại cấp huyện.

2.4. Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh.

2.5. Dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất.

2.5.1. Xây dựng dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất.

a) Bảng giá đất trồng lúa nước;

b) Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác);

c) Bảng giá đất trồng cây lâu năm;

d) Bảng giá đất rừng sản xuất;

đ) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản;

e) Bảng giá đất làm muối;

g) Bảng giá đất ở tại nông thôn;

h) Bảng giá đất ở tại đô thị;

i) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn;

k) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị.

2.5.2. Xây dựng báo cáo thuyết minh về dự thảo bảng giá đất.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất bao gồm các định mức thành phần sau:

3.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động).

3.1.1. Định biên: quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật để thực hiện một việc, một công đoạn cụ thể.

3.1.2. Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp để thực hiện một công việc (một sản phẩm). Đơn vị tính là công hoặc công nhóm trên một đơn vị sản phẩm; ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.

3.2. Định mức vật tư và thiết bị.

3.2.1. Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc):

- Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện một công việc (một sản phẩm).

- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: là số ca người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị để thực hiện một công việc (một sản phẩm).

3.2.2. Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị: là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

- Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị tính là tháng.

- Thời hạn sử dụng thiết bị: tính theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.2.3. Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca), số giờ làm việc trong 1 ca (8 giờ) và công suất của dụng cụ, thiết bị. Điện năng trong các bảng định mức được tính theo công thức sau:

Điện năng = Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca) x 8 giờ/ca x công suất (kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng điện hao hụt trên đường dây).

3.2.4. Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.

3.2.5. Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất tính cho đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình (11 đơn vị hành chính cấp huyện và 175 đơn vị hành chính cấp xã) có 130 điểm điều tra, 6.500 phiếu điều tra.

Phần II

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Khó khăn 1 (KK1): Đối với các tỉnh có từ 01 đến 02 thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Khó khăn 2 (KK2): Đối với các tỉnh có từ 03 thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên.

Khó khăn 3 (KK3): Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố thuộc khó khăn 4).

Khó khăn 4 (KK4): Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính: công/tỉnh trung bình

STT

Nội dung công việc

Định biên

Khó khăn

Định mức

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

1

Công tác chuẩn bị

 

 

 

 

1.1

Phân vùng, phân loại vị trí, đường phố

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

15,00

 

1.2

Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn lập phiếu điều tra

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

10,00

 

1.3

In và cung cấp phiếu điều tra

1KTV5

1-4

6,00

 

2

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra và giá đất thị trường tại điểm điều tra

 

 

 

 

2.1

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra

1KS3

1-4

130,00

 

2.2

Điều tra khảo sát giá đất thị trường tại điểm điều tra và tách giá trị quyền sử dụng đất (trong trường hợp thửa đất có tài sản gắn liền với đất)

Nhóm 2 (1KS3+1KTV5)

1

 

975,00

2

 

1.083,33

3

 

1.191,67

4

 

1.310,83

2.3

Thống kê phiếu điều tra tại mỗi điểm điều tra

1KS3

1-4

65,00

 

2.4

Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại mỗi điểm điều tra

1KS3

1-4

195,00

 

3

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện

 

 

 

 

3.1

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

55,00

 

3.2

Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường tại cấp huyện

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

33,00

 

4

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

27,50

 

5

Dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất

 

 

 

 

5.1

Xây dựng dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất

 

 

 

 

5.1.1

Bảng giá đất trồng lúa nước

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

5,00

 

5.1.2

Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

5,00

 

5.1.3

Bảng giá đất trồng cây lâu năm

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

5,00

 

5.1.4

Bảng giá đất rừng sản xuất

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

5,00

 

5.1.5

Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

5,00

 

5.1.6

Bảng giá đất làm muối

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

5,00

 

5.1.7

Bảng giá đất ở tại nông thôn

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

20,00

 

5.1.8

Bảng giá đất ở tại đô thị

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1

27,00

 

2

30,00

 

3

33,00

 

4

36,30

 

5.1.9

Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

7,00

 

5.1.10

Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1

6,30

 

2

7,00

 

3

7,70

 

4

8,47

 

5.2

Xây dựng báo cáo thuyết minh về dự thảo bảng giá đất

Nhóm 2 (1KS4+1KS3)

1-4

20,00

 

Ghi chú:

- Đối với mức quy định tại điểm 2.1 và điểm 2.4 (trong bảng định mức lao động) tính cho đơn vị hành chính cấp tỉnh có 130 điểm điều tra, khi số điểm điều tra lớn hoặc nhỏ hơn 130 điểm điều tra thì tính lại theo tỷ lệ thuận.

- Đối với mức quy định tại điểm 2.2 và điểm 2.3 (trong bảng định mức lao động) tính cho đơn vị hành chính cấp tỉnh có 6.500 phiếu điều tra, khi số phiếu điều tra lớn hoặc nhỏ hơn 6.500 phiếu điều tra thì tính lại theo tỷ lệ thuận.

- Đối với mức quy định tại điểm 3 (trong bảng định mức lao động) tính cho đơn vị hành chính cấp tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, khi số đơn vị hành chính cấp huyện lớn hoặc nhỏ hơn 11 đơn vị hành chính cấp huyện thì tính lại theo tỷ lệ thuận.

Phần III

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ

I. DỤNG CỤ

Đơn vị tính: ca/tỉnh trung bình

STT

Danh mục dụng cụ

Đơn vị tính

Thời hạn (tháng)

Định mức

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

1

Bàn làm việc

Cái

96

724,00

 

2

Ghế văn phòng

Cái

96

724,00

 

3

Tủ để tài liệu

Cái

96

181,00

 

4

Ổn áp dùng chung 10A

Cái

96

362,00

 

5

Bàn để máy vi tính

Cái

96

289,60

 

6

Ghế máy tính

Cái

96

289,60

 

7

Kéo cắt giấy

Cái

9

18,10

 

8

Bàn dập ghim

Cái

24

45,25

 

9

Quần áo bảo hộ lao động

Bộ

18

 

1.733,33

10

Giày bảo hộ

Đôi

6

 

1.733,33

11

Tất

Đôi

6

 

1.733,33

12

Cặp tài liệu

Cái

24

 

1.733,33

13

Mũ cứng

Cái

12

 

1.733,33

14

USB (1 GB)

Cái

12

724,00

 

15

Lưu điện

Cái

96

289,60

 

16

Quạt thông gió 0,04 KW

Cái

36

271,50

 

17

Quần áo mưa

Bộ

6

 

520,00

18

Bình đựng nước uống

Cái

6

 

1.733,33

19

Ba lô

Cái

24

 

1.733,33

20

Thước nhựa 40cm

Cái

24

362,00

866,67

21

Dao gọt bút chì

Cái

9

36,20

173,33

22

Đèn neon 0,04 KW

Cái

30

724,00

 

23

Đồng hồ treo tường

Cái

36

362,00

 

24

Máy tính Casio

Cái

36

452,50

433,33

25

Ổ ghi CD 0,4 KW

Cái

60

27,15

 

26

Máy hut bụi 1,5 KW

Cái

60

13,58

 

27

Máy hút ẩm 2 KW

Cái

60

113,13

 

28

Quạt trần 0,1 KW

Cái

36

90,50

 

29

Điện năng

KW

 

321,66

 

Ghi chú:

Định mức sử dụng dụng cụ tính chung cho đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình, cơ cấu mức dụng cụ cho từng bước công việc được xác định theo bảng sau:

STT

Nội dung công việc

Nội nghiệp
(%)

Ngoại nghiệp
(%)

1

Công tác chuẩn bị

10,00

 

2

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra và giá đất thị trường tại điểm điều tra

40,00

100,00

3

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện

20,00

 

4

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh

5,00

 

5

Dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất

25,00

 

 

Tổng

100,00

100,00

II. THIẾT BỊ

Đơn vị tính: ca/tỉnh trung bình

STT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Công suất (KW)

Định mức

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

1

Máy in A3

Cái

0,5

58,83

 

2

Máy vi tính

Cái

0,6

135,75

 

3

Máy điều hoà nhiệt độ

Cái

2,2

67,88

 

4

Máy chiếu Slide

Cái

0,5

27,15

 

5

Máy tính xách tay

Cái

 

27,15

173,33

6

Máy phô tô A3

Cái

1,00

45,25

 

7

Máy ảnh

Cái

 

 

108,33

8

Điện năng

KW

 

427,61

 

Ghi chú:

Định mức sử dụng thiết bị tính chung cho đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình, cơ cấu mức thiết bị cho từng bước công việc được xác định theo bảng sau:

STT

Nội dung công việc

Nội nghiệp
(%)

Ngoại nghiệp
(%)

1

Công tác chuẩn bị

7,00

 

2

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra và giá đất thị trường tại điểm điều tra

38,00

100,00

3

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện

20,00

 

4

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh

5,00

 

5

Dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất

30,00

 

 

Tổng

100,00

100,00

III. VẬT LIỆU

Đơn vị tính: tỉnh trung bình

STT

Danh mục vật liệu

Đơn vị tính

Định mức

Nội nghiệp

Ngoại nghiệp

1

Đĩa CD

Cái

25,00

 

2

Băng dính to

Cuộn

40,00

 

3

Bút dạ màu

Bộ

12,00

11,00

4

Bút chì

Chiếc

40,00

40,00

5

Bút xoá

Chiếc

30,00

 

6

Bút nhớ dòng

Chiếc

40,00

 

7

Tẩy chì

Chiếc

30,00

15,00

8

Mực in A3 Laser

Hộp

3,00

 

9

Mực phô tô

Hộp

5,00

 

10

Hồ dán khô

Hộp

12,00

 

11

Bút bi

Chiếc

48,00

33,00

12

Sổ ghi chép

Cuốn

15,00

22,00

13

Cặp 3 dây

Chiếc

17,00

22,00

14

Giấy A4

Gram

35,00

6,00

15

Giấy A3

Gram

10,00

 

16

Ghim dập

Hộp

30,00

 

17

Ghim vòng

Hộp

25,00

 

18

Túi nylông đựng tài liệu

Chiếc

 

22,00

Ghi chú:

Định mức sử dụng vật liệu tính chung cho đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình, cơ cấu mức vật liệu cho từng bước công việc được xác định theo bảng sau:

STT

Nội dung công việc

Nội nghiệp
(%)

Ngoại nghiệp
(%)

1

Công tác chuẩn bị

10,00

 

2

Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về điểm điều tra và giá đất thị trường tại điểm điều tra

35,00

100,00

3

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện

15,00

 

4

Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh

5,00

 

5

Dự thảo bảng giá đất đối với từng loại đất

35,00

 

 

Tổng

100,00

100,00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/TT-BTNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2010
Ngày hiệu lực18/03/2010
Ngày công báo25/02/2010
Số công báoTừ số 103 đến số 104
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/TT-BTNMT

Lược đồ Thông tư 03/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 03/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu03/2010/TT-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýNguyễn Mạnh Hiển
       Ngày ban hành01/02/2010
       Ngày hiệu lực18/03/2010
       Ngày công báo25/02/2010
       Số công báoTừ số 103 đến số 104
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 03/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất