Quyết định 533/QĐ-BTNMT

Quyết định 533/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 533/QĐ-BTNMT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2016


BTÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- C
ng TTĐT Bộ TN&MT;
- L
ưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bn

Tên gọi của văn bn/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐT ĐAI

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

1

Thông tư

03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất

18/3/2010

Hết hiệu lực ngày 12/6/2015, bị thay thế bi Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

II

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của Th tướng Chính ph

2

Chỉ thị

29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008

Về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, nạo vét kết hợp thu hồi, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông

29/10/2008

Hết hiệu lực ngày 30/3/2015, bị thay thế bi Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thtướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

3

Thông tư

34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án ci tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ ci tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

15/02/2010

Hết hiệu lực ngày 17/8/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

4

Thông tư liên tịch

186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước

12/11/2009

Hết hiệu lực một phần (Khoản 1, Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 4) ngày 10/6/2012, bị thay thế bi Thông tư số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/4/2012 của liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009

5

Thông tư

11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010

Quy định về Đnh mức kinh tế - kỹ thut các công trình đa chất

20/8/2010

Hết hiệu lực một phn (Bng phân cấp đất đá cho công tác khoan (Bảng 1) quy định tại Phần III. Khoan và Bảng phân cấp đất đá cho công tác khai đào (Bảng 1) quy định tại Phần IV. Khai đào của Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT) ngày 24/6/2013, bị thay thế bi Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT

III

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

6

Nghị định

21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

21/3/2008

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị thay thế bi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bo vệ môi trường

7

Nghị định

04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009

Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bo vệ môi trường

28/02/2009

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị thay thế bởi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

8

Nghị định

113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

18/01/2011

Hết hiệu lực ngày 01/3/2015, bị thay thế bởi Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

9

Nghị định

27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động quan trắc môi trường

05/6/2013

Hết hiệu lực ngày 15/02/2015, bị thay thế bi Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động quan trắc môi trường

10

Nghị định

29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

05/6/2011

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị thay thế bởi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bo vệ môi trường

11

Nghị định

35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

15/6/2014

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị thay thế bi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bo vệ môi trường

12

Quyết định

18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013

Về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

15/5/2013

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị thay thế bi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thtướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Bảo vệ môi trường

13

Quyết định

50/QĐ-TTg ngày 09/8/2013

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

25/9/2013

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

14

Quyết định

04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

17/8/2008

Hết hiệu lực một phần (QCVN 01:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vnước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT) ngày 01/6/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15

Thông tư

09/2009/TT-BTNMT ngày 11/8/2009

Quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia

25/9/2009

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015, bị thay thế bi Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chthị môi trường và quản lý số liệu quan trc môi trường

16

Thông tư

10/2009/TT-BTNMT ngày 11/8/2009

Quy định vbộ chthị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ

25/9/2009

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chthị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

17

Thông tư

34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận dự án ci tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đi với các hoạt động khai thác khoáng sn.

15/02/2010

Hết hiệu lực ngày 17/8/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vcải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

18

Thông tư

08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010

Quy định việc xây dựng báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tnh

06/5/2010

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015, bị thay thế bi Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

19

Thông tư

12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011

Quy định về quản lý chất thải nguy hại

01/6/2011

Hết hiệu lực ngày 01/9/2015, bị thay thế bi Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại

20

Thông tư

20/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011

Sa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit

15/8/2011

Hết hiệu lực ngày 06/6/2014, bị thay thế bi Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

21

Thông tư

26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

02/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị thay thế bi Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bo vệ môi trường

22

Thông tư

48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

15/02/2012

Hết hiệu lực ngày 17/8/2015, bị thay thế bi Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

23

Thông tư

01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bo vệ môi trường đơn gin

02/5/2012

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bo vệ môi trường đơn gin

24

Thông tư

42/2013/TT-BTNMT ngày 03/12/2013

Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

20/01/2014

Hết hiệu lực ngày 09/6/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

25

Thông tư

22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014

Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phsửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

20/6/2014

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

26

Thông tư liên tịch

34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012

Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

01/01/2013

Hết hiệu lực ngày 27/10/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

IV

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

27

Quyết định

198/2011/QĐ-TTg ngày 10/02/2011

Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm

01/01/2012

Hết hiệu lc ngày 17/9/2015, bị thay thế bi Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

V

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ

28

Nghị định

12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

06/02/2002

Hết hiệu lực ngày 01/7/2015, bị thay thế bởi Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

29

Thông tư

28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995

Hướng dẫn việc thực hiện về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới và mốc địa giới các cấp

17/3/1995

Hết hiệu lực một phần (mục II-3; mục II-4) ngày 12/6/1998, bị thay thế bởi Thông tư số 109/1998/TT-TCCP ngày 28/5/1998 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

30

Quyết định

16/2005/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2005

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

17/01/2006

Hết hiệu lực ngày 30/12/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bo vệ công trình xây dựng đo đạc

31

Thông tư

03/2007/TT-BTNMT ngày 15/02/2007

Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

06/4/2007

Hết hiệu lực ngày 30/12/2015, bị thay thế bi Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

32

Quyết định

04/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007

Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

06/4/2007

Hết hiệu lực ngày 15/12/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đc và bản đồ

VI

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành ca Bộ trưởng

33

Thông tư liên tịch

01/2007/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 26/01/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bn và quản lý tài nguyên và môi trường biển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”

08/3/2007

Hết hiệu lực ngày 27/7/2015, bị thay thế bi Thông tư số 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 09/6/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án Tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”

VII

LĨNH VC VIỄN THÁM

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Thtướng Chính phủ

34

Quyết định

81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010

Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

15/02/2011

Hết hiệu lực một phần (Điều 1; Điều 3; Khoản 1 Điều 4; điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 5; Khoản 1 Điều 11; Khoản 4, Khoản 8 Điều 12; Khoản 4 Điều 13; Điều 13a; Khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 6; Khoản 1 Điều 10) ngày 01/3/2015, bị thay thế bởi Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thtướng Chính phủ sửa đổi, bsung một sđiều của Quyết định s 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thtướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

VIII

LĨNH VC KHÁC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

35

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất

22/02/2010

Hết hiệu lực ngày 19/5/2015, bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc STài nguyên và Môi trường

36

Thông tư liên tịch

05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

01/5/2010

Hết hiệu lực ngày 19/5/2015, bị thay thế bi Thông tư liên tch s 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

37

Thông tư liên tịch

03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường giúp Ủy ban nhân dân các cấp

17/8/2008

Hết hiệu lực ngày 20/11/2014, bị thay thế bi Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV  ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 533/QĐ-BTNMT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 533/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/2016
Ngày hiệu lực 16/03/2016
Ngày công báo 01/04/2016
Số công báo Từ số 271 đến số 272
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 533/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 533/QĐ-BTNMT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 533/QĐ-BTNMT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 533/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành 16/03/2016
Ngày hiệu lực 16/03/2016
Ngày công báo 01/04/2016
Số công báo Từ số 271 đến số 272
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 533/QĐ-BTNMT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 533/QĐ-BTNMT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2016

 • 16/03/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/03/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực