Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND mua sắm thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2019/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA SẮM, LẮP ĐẶT TRANG BỊ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TRÊN TÀU CÁ CHO NGƯ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 08 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Luật thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 52/BCTT-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Hỗ trợ cho 3.300 tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đánh bắt nguồn lợi thủy sản hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Việt Nam.

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho mỗi thiết bị lắp đặt trên tàu.

3. Nguồn vốn hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí của các nhà tài trợ.

4. Mức hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh và các nhà tài trợ hỗ trợ 50% kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình cho một tàu cá nhưng không vượt quá số tiền 10.175.000 đồng (Mười triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)/thiết bị/tàu. Phần còn lại do chủ tàu chịu trách nhiệm đóng góp.

5. Điều kiện hỗ trợ:

a) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15mét trở lên có đầy đủ các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; Giấy phép đánh bắt nguồn lợi thủy sản hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.

b) Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá cho ngư dân phải là thiết bị mới 100%, có chức năng đáp ứng các quy định của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Chính phủđược Tổng cục Thủy sản công bố.

6. Thời gian hỗ trợ: Năm 2020.

7. Những trường hợp không được hỗ trợ hoặc hoàn trả 100% kinh phí được tỉnh hỗ trợ:

a) Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện chủ tàu không sử dụng máy móc thiết bị mới 100% hoặc đã bán, cho thuê, cho mượn máy móc, thiết bị được hỗ trợ.

b) Trường hợp chủ tàu bán tàu ra ngoài phạm vi tỉnh Bình Định.

c) Trường hợp chủ tàu bán tàu cho tổ chức, cá nhân trong tỉnh thì chủ tàu phải bàn giao thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên tàu cho chủ tàu mới tiếp tục sử dụng. Nếu chủ tàu cũ không bàn giao thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu mới thì phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ NN&PTNT; KH&ĐT, Tài Chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2019
Ngày hiệu lực23/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND mua sắm thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND mua sắm thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu49/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành13/12/2019
        Ngày hiệu lực23/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND mua sắm thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND mua sắm thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân Bình Định

            • 13/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực