Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND bãi bỏ quy định liên quan đến phí, lệ phí quy định tại các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND bãi bỏ quy định liên quan đến phí lệ phí Gia Lai


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2016/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ, LỆ PHÍ QUY ĐỊNH TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Phí, lệ phí năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét Tờ trình s 5430/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các quy định liên quan đến phí, lệ phí quy định tại các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, cụ thể như sau:

Các nghị quyết bị bãi bỏ một phần gồm:

1. Nội dung quy định về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ ngày 11/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004.

2. Nội dung quy định về phí chợ tại Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ ngày 11/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004 và Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, Kỳ họp thứ 19 về việc điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Nội dung quy định về phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 24/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua tỷ ltrích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Nội dung quy định về phí thẩm định kết quả đấu thầu tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí số 12/2007/NQ-HĐND ngày 24/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Nội dung quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 24/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Nội dung quy định về lệ phí cấp biển số nhà tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 24/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

7. Nội dung quy định về phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục do tỉnh quản lý tại Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ ngày 11/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004.

8. Nội dung quy định về phí phòng, chống thiên tai tại Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ ngày 11/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua việc miễn các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

9. Nội dung quy định về phí an ninh trật tự tại Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ ngày 11/12/2003 của Hội đng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua việc miễn các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10. Nội dung quy định về phí dự thi, dự tuyển vào các trường học cơ sở, trung học phổ thông tại Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 18/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Các nghị quyết bị bãi bỏ toàn bộ gồm:

1. Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, Kỳ họp thứ 19 về việc thông qua mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 7 quy định về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

4. Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

5. Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

6. Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 28/6/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

7. Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quyết định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

8. Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ % trích để lại cho tổ chức bán đấu giá.

9. Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08/12/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội;
- TTCP; VPCP;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBNDT UBMTT
QVN tỉnh;
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ và CV Phòng Tổng hợp;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu53/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND bãi bỏ quy định liên quan đến phí lệ phí Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND bãi bỏ quy định liên quan đến phí lệ phí Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND bãi bỏ quy định liên quan đến phí lệ phí Gia Lai

          • 08/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực