Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh Gia Lai

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Gia Lai đã được thay thế bởi Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND bãi bỏ quy định liên quan đến phí lệ phí Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 58/2012/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ TƯ

(Từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa IX, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3877/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tại Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất như nội dung Tờ trình số 3877/TTr-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh: cụ thể như sau:

1. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu
(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

2. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi điểm a của Nghị quyết này:

STT

Diện tích đất

Mức thu
(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

Điều 2. Bãi bỏ các nội dung có liên quan về phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất qui định tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 9.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14/12/2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu58/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu58/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực24/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Gia Lai