Nghị quyết 54/NQ-HĐND

Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 54/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/NQ-ND

Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA K HOCH T CHC CÁC K HP THƯỜNG L NĂM 2019 CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH HÀ GIANG KHÓA XVII, NHIM K 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét T trình số 07/TTr-HĐND, ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thm tra số 35/BC-BDT ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Thưng trc Hội đồng nhân dân tỉnh tchức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khoá XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua và có hiệu lực thi hành ktừ ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quc hội;
-
Văn phòng Quc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tnh Hà Giang;
- TTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cp tỉnh;
- Đại biu HĐND tỉnh khóa XVII;
- VP Tnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- Cng TTĐT tnh; TT Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

T CHC CÁC K HP THƯỜNG L NĂM 2019 CA HI ĐNG NHÂN DÂN TNH HÀ GIANG KHÓA XVII, NHIM K 2016 - 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mc đích:

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

II. Yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy đnh của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

B. NỘI DUNG

I. Kỳ họp thứ Chín:

1. Xem xét các báo cáo:

a) Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự.

b) Các Báo cáo của UBND tỉnh 6 tháng đu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm 2018. Báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết về chất vn và trả li chất vấn; các báo cáo chuyên đề (nếu có).

c) Nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ By Quốc hội khóa XIV;

d) Nghe Ủy ban MTTQVN tnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

2. Tổ chức các phiên thảo luận:

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trưng về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

3. Chất vấn và trả li chất vấn tại kỳ họp:

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét, thông qua 07 dự thảo Nghị quyết:

- Nghị quyết bãi bNghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 về ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đối với lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tnh Hà Giang.

- Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách nhằm bảo đảm kinh phí đầu tư thực hiện công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định mức chi giải thưng, bồi dưng đối với cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang.

II. Kỳ họp thứ Mười:

1. Xem xét các báo cáo:

a) Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự.

b) Các Báo cáo của UBND tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri. Báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghquyết về chất vấn và trả lời chất vấn; các báo cáo chuyên đề (nếu có).

c) Nghe Đoàn đại biu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIV.

d) Nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, phương hưng, nhiệm vụ năm 2020.

2. Tổ chức các phiên thảo luận:

Chia tổ thảo luận và t chc thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trưng về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn ti kỳ họp:

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét, thông qua 18 dự thảo Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.

- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2019.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

- Nghị quyết về phân bngân sách địa phương năm 2020.

- Nghị quyết phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 (nguồn đầu tư trong cân đi ngân sách địa phương).

- Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết về hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh (thay thế Điều 7 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh).

- Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyn mục đích sử dụng đất đphát triển kinh tế - xã hội và lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thông qua bng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước.

- Nghị quyết về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

- Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2020.

- Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội đc thù tỉnh Hà Giang năm 2020.

- Nghị quyết về mc thu vé vào Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

- Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động năm 2020 ca HĐND tỉnh Hà Giang.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIM

1. Thời gian:

- Tổ chức kỳ họp thứ Chín: Dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2019 đến ngày 15/7/2019).

- Tổ chức kỳ họp thứ Mười: Dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 05/12/2019 đến ngày 10/12/2019)

2. Địa điểm: Hội trường lớn HĐND và UBND tỉnh

IV. THÀNH PHN THAM DKỲ HỌP

1. Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Đại biểu Quốc hội được bầu tại đa phương.

- Thành viên UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tỉnh.

- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan báo chí.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp.

- Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc ctri của đại biu HĐND; tng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp.

- Chđạo Văn phòng tnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp.

- Ngoài các dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp năm 2019 nêu trên, trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương (trên cơ sở tình hình chuẩn bị và đăng ký bổ sung của Ủy ban nhân dân tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét bổ sung vào chương trình các kỳ họp trong năm 2019 một số Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. UBND tỉnh:

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tnh: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và năm 2019 với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban MTTQVN tnh:

- Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp vi Thường trực HĐND tỉnh xây dng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Chủ trì, phối hợp với Tđại biểu tổ chức hội nghtiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương nơi đại biểu ứng cử.

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của ctri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND tỉnh.

5. Các Ban HĐND tỉnh:

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thm tra với HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng và năm 2019 của Ban theo quy định.

6. T đại biểu HĐND tỉnh:

- Có trách nhiệm tchức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với UBMTTQ tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri.

7. Các Đại biểu HĐND tnh:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu HĐND trưc, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cc và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu54/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 54/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 54/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu54/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 54/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 2019

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 54/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 2019

         • 07/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực