Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Tuyên Quang

Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tuyên Quang đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/NQ-HĐND bãi bỏ NQ phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 27/11/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2005/NQ-HĐND­

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CƠ CẤU CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị thông qua cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã như sau:

A- Cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh:

I- Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất theo Điều 8 Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ:

1- Sở Nội vụ;

2- Sở Tài chính;

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5- Sở Công nghiệp;

6- Sở Xây dựng;

7- Sở Giao thông vận tải;

8- Sở Tài nguyên và Môi trường;

9- Sở Thương mại và Du lịch;

10- Sở Khoa học và Công nghệ;

11- Sở Giáo dục và Đào tạo;

12- Sở y tế;

13- Sở Văn hoá - Thông tin;

14- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

15- Sở Tư pháp;

16- Sở Bưu chính, Viễn thông;

17- Thanh tra tỉnh;

18- ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

19- Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh;

II- Các cơ quan chuyên môn thành lập theo đặc thù riêng của tỉnh theo Điều 9 Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ

1- Sở Thể dục thể thao;

2- Ban Dân tộc và Tôn giáo;

3- Chi cục Kiểm lâm;

III- Về Ban Thi đua, khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí giữ nguyên Ban Thi đua - Khen thưởng như hiện nay.

B- Cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã:

I- Các cơ quan chuyên môn tổ chức thống nhất theo Điều 7 Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ:

1- Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội;

2- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

3- Phòng Giáo dục;

4- Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao;

5- Phòng Y tế;

6- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

7- Phòng Tư pháp;

8- Phòng Kinh tế tổng hợp (thành lập ở các huyện);

9- Phòng Hạ tầng kinh tế (thành lập ở thị xó);

10- Phòng Kinh tế (thành lập ở thị xã);

11- Phòng Quản lý đô thị (thành lập ở thị xã);

12-Thanh tra huyện, thị xã;

13- ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

14- Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

II- Cơ quan chuyên môn được tổ chức theo đặc thù riêng của tỉnh theo Điều 8 Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( thành lập ở các huyện).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc rà soát bộ máy, biên chế và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Điểm B Điều 1, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 4 thông qua (ngày 21 tháng 7 năm 2005)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2005
Ngày hiệu lực31/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tuyên Quang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu55/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Sáng Vang
        Ngày ban hành30/07/2005
        Ngày hiệu lực31/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2005/NQ-HĐND cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tuyên Quang