Quyết định 667/QĐ-UBND

Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2014 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội dồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành đến hết ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 667/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 667/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI DỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 16 tháng 5 năm 2014 về báo cáo kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành còn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013;

2. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ đầu;

3. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực.

4. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành đến hết ngày 31/12/2013 cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo điện tử tỉnh Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật Quốc gia về văn bản pháp luật, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung văn bản vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 667/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 667/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/06/2014
Ngày hiệu lực 27/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 667/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 667/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 667/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 667/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành 27/06/2014
Ngày hiệu lực 27/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 667/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 667/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang

  • 27/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực