Quyết định 85/2004/QĐ-UB

Quyết định 85/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 85/2004/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 85/2004/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-TP ngày 20/18/2004 (kèm theo Đề án số 20/ĐA-TP ngày 20/8/2004) về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" trong lĩnh vục công chứng, hộ tịch, lý lịch tư pháp và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 258/TTr-SNV ngày 20/9/2004 về việc phê duyệt Đê án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Tư pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" trong giải quyết các công việc: Công chứng, hộ tịch, lý lịch tư pháp của tổ chức và công dân bảo đảm thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1- Giám đốc Sở Tư pháp:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Phòng Công chứng số I và Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác thuộc Sở Tư pháp; xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí cán bộ, công chức của Phòng Công chứng số I và Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"; các loại giấy tờ, biểu mẫu, đơn, sơ đồ quy trình giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa"; công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các công việc về công chứng, hộ tịch, lý lịch tư pháp của tổ chức và công dân tại Sở Tư pháp theo đúng các quy định của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 85/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2004
Ngày hiệu lực 13/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 85/2004/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 85/2004/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 85/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Lê Thị Quang
Ngày ban hành 13/12/2004
Ngày hiệu lực 13/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 85/2004/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/2004/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang