Quyết định 463/QĐ-UBND

Quyết định 463/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 31/8/2012 về việc đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành; Báo cáo số 187/BC-STP ngày 08/11/2012 về báo cáo kết quả rà soát văn bản do HĐND, UBND ban hành từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành (Có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Đoàn đại biểu QH tỉnh; (Báo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (đăng công báo);
- Trưởng phòng, Phó TP, các CV khối NCTH;
- Lưu: VT-KSTTHC (P.Hà)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Số TT

Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

A

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH

1

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ

Được thay thế bởi Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ

01/01/2012

2

Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 Về số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã kiêm thêm nhiệm

Được thay thế bởi Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và phụ cấp kiêm thêm nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

29/7/2012

3

Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 về nội dung và mức chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

28/7/2012

B

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH

 

I

QUYẾT ĐỊNH

 

4

Quyết định số 271/UB-QĐ ngày 7/5/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc để lại quỹ đất ruộng dành cho nhu cầu công ích xã

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

5

Quyết định số 934/QĐ-UB ngày 19/10/1998 của UBND tỉnh về việc thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Được bãi bỏ tại Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

19/9/2005

6

Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Được bãi bỏ tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

25/6/2008

7

Quyết định số 67/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

8

Quyết định số 76/2003/QĐ-UB ngày 06/6/2003 Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng thuộc Dự án Đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

9

Quyết định số 23/2004/QĐ-UB ngày 05/3/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/11/2008

10

Quyết định số 39/2004/QĐ-UB ngày 5/4/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi, Thú Y trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ, biên chế cho Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Được bãi bỏ tại Quyết định 35/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/5/2005

11

Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 7/5/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Xây dựng và Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã Tuyên Quang.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

12

Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 7/5/2004 của UBND tỉnh về việc đổi tên Phòng Nhà đất và Đô thị thành phòng Địa chính thuộc UBND thị xã Tuyên Quang.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

13

Quyết định số 46/2004/QĐ-UB ngày 7/5/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Giao thông – Xây dựng thuộc UBND các huyện.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

14

Quyết định số 50/2004/QĐ-UB ngày 25/5/2004 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

15

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 8/6/2004 của UBND tỉnh về việc đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ

09/7/2006

16

Quyết định số 57/2004/QĐ-UB ngày 8/6/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An tỉnh Tuyên Quang.

Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An tỉnh Tuyên Quang đã giải thể theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 về việc giải thể Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp-dịch vụ-đô thị Long Bình An

22/7/2009

17

Quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban di dân, tái định cư huyện Sơn Dương

Ban di dân, tái định cư huyện Sơn Dương đã giải thể theo Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 06/9/2006 về việc giải thể Ban di dân tái định cư huyện Sơn Dương

16/9/2006

18

Quyết định số 70/2004/QĐ-UB ngày 24/9/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời cơ chế hỗ trợ, đào tạo công chức dự bị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

19

Quyết định số 85/2004/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

20

Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND ngày 21/4/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/11/2008

21

Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 02/6/2012 của UBND tỉnh về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

02/6/2012

22

Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 27/4/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi bò Tuyên Quang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/11/2008

23

Quyết định số 52/2005/QĐ-UBND ngày 01/7/2005 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng thuộc Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

24

Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005 về việc thành lập Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

24/11/2008

25

Quyết định số 71/2005/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của UBND tỉnh về việc Thành lập Phòng Quản lý du lịch trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

26

Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 27/8/2005 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Giao thông vận tải

05/8/2006

27

Quyết định số 82/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế bởi Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Thông tin và truyền thông; Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông

24/11/2008

28

Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định bố trí sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phải di chuyển tái định cư công trình thuỷ điện Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

29

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

30

Quyết định số 97/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Na Hang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

31

Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Chiêm Hoá

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

32

Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sơn Dương

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

33

Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Yên Sơn

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

34

Quyết định số 101/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hàm Yên

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

35

Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/7/2012

36

Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/02/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

07/03/2010

37

Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bởi Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường

24/11/2008

38

Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bởi Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Lao động, Thương binh và xã hội

24/11/2008

39

Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ

Được thay thế bởi Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ

24/11/2008

40

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Thương mại và Du lịch

Được thay thế bởi Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Công thương

24/11/2008

41

Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế bởi Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/11/2008

42

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

29/9/2012

43

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

24/12/2011

44

Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học - công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ.

20/9/2012

45

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức, xã, phường thị trấn

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

46

Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tặng quà đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/7/2012

47

Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/8/2011

48

Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/8/2011

49

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 về việc quy định việc giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp hoặc đất ở cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

50

Quyết định số 11/2009QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh về mức hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn và quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và phụ cấp kiêm thêm nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

16/9/2012

51

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh về số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm.

52

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh về ban hành quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

53

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 về nội dung và mức chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

54

Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 18/9/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại vật liệu, vật tư, hàng hoá chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại vật liệu, vật tư, hàng hoá chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

23/3/2012

55

Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 ban hành quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

01/01/2012

II

CHỈ THỊ

 

 

56

Chỉ thị số 05/2005/CT-UBND ngày 04/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

28/4/2012

57

Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 23/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

14/7/2011

58

Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 30/6/2007 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Được bãi bỏ tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

07/12/2012

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 463/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu463/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 463/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu463/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýChẩu Văn Lâm
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực20/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang

           • 20/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực