Quyết định 85/2005/QĐ-UBND

Quyết định 85/2005/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 85/2005/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế cơ quan chuyên môn thị xã Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 85/2005/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế cơ quan chuyên môn thị xã Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2005/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ các quy định của Nhà nước về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp huyện, thị xã quản lý Nhà nước theo từng lĩnh vực và điều kiện thực tiễn của địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 30/7/2005 của HĐND tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 4 phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã;

Căn cứ Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ;

Xét Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 08/9/2005 của UBND thị xã xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Tuyên Quang và Tờ trình số 247/TTr-SNV ngày 16/9/2005 của Sở Nội vụ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Tuyên Quang:

Về tổ chức bộ máy: Gồm 12 cơ quan chuyên môn.

Về biên chế: Tổng biên chế, quỹ lương hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã do UBND tỉnh giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Năm 2006 được xác định 105 biên chế, cụ thể như sau:

1- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thị xã:

1.1- Vị trí, chức năng:

Văn phòng HĐND và UBND thị xã là cơ quan tham mưu, giúp Thường trực HĐND, UBND thị xã Tuyên Quang:

a) Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND thị xã giao;

b) Tổ chức phục vụ các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND; giúp Chủ tịch UBND thị xã tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp, HĐND và UBND cấp xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND thị xã; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thị xã; tham mưu giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo; ngoại vụ, thi đua khen thưởng trên địa bàn.

Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của: Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Văn phòng HĐND và UBND thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

1.2- Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu giúp HĐND và UBND thị xã:

a) Công tác văn phòng:

- Trình HĐND và UBND thị xã chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, UBND thị xã. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND các xã, phường thực hiện chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thị xã sau khi được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan của thị xã, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thị xã theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;

- Trình UBND thị xã quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

- Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thị xã; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách.

- Giúp HĐND, UBND thị xã thẩm tra đối với các đề án, dự thảo văn bản theo sự phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thị xã trước khi trình HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thị xã xem xét quyết định;

- Giúp HĐND, Thường trực HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giữ mối quan hệ phối hợp công tác của HĐND, Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thị xã với Thị uỷ, Thường trực Thị uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, các đoàn thể nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn thị xã;

- Tổ chức công bố, truyền đạt nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND thị xã; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp HĐND, UBND thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND xã, phường;

- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thị xã; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính Nhà nước của HĐND, UBND thị xã;

- Trình UBND, Chủ tịch UBND thị xã chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi Văn phòng UBND thị xã;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND thị xã theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND thị xã;

- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND, UBND thị xã; bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thị xã và các tổ chức có liên quan theo quy định;

- Tổ chức phục vụ đại biểu HĐND thị xã tiếp dân; tiếp nhận chuyển đơn, theo dõi đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà HĐND thị xã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

-Tổ chức phục vụ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND thị xã theo quy định và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết kiến nghị đó theo quy định của pháp luật;

- Phục vụ hoạt động của HĐND thị xã chuẩn bị kỳ họp và bảo đảm hoạt của HĐND tại kỳ họp theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND thị xã và các quy định khác của pháp luật.

- Giúp HĐND, Thường trực HĐND thị xã điều hoà phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND trong thẩm tra các báo cáo, đề án do HĐND, Thường trực HĐND thị xã phân công;

- Phối hợp với các Ban của HĐND thị xã chuẩn bị báo cáo về hoạt động HĐND tại kỳ họp HĐND, rà soát lần cuối về thể thức, nội dung văn bản trước khi trình HĐND, Thường trực HĐND thị xã phê chuẩn hoặc thông qua;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của HĐND và UBND thị xã;

b) Về công tác dân tộc và tôn giáo:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn và tổ chức thực hiện các văn bản đó sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm về công tác dân tộc và tôn giáo; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế- xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn thị xã; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và các quy định của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới dân tộc, tôn giáo theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn;

- Hướng dẫn UBND xã, phường trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tôn giáo;

- Kiểm tra việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, thống kê và đánh giá tình hình về kết quả thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn với UBND thị xã và Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

c) Về công tác thi đua khen thưởng:

- Tham mưu cho UBND thị xã và Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã để cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn;

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng của thị xã.

- Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn;

- Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý;

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

- Sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức bồi dưỡng về các chủ trương chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua khen thưởng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua khen thưởng;

- Xây dựng và quản lý Quỹ thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của địa phương theo phân cấp; thực hiện tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật. Làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng;

d) Về công tác hội chữ thập đỏ:

- Tổng hợp, hướng dẫn cơ sở Hội thực hiện điều lệ Hội;

- Hướng dẫn, theo dõi thực hiện cứu trợ thường xuyên ở các cấp hội, cứu trợ đột xuất khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể tham gia các chương trình phúc lợi xã hội, gia đình chính sách, người tàn tật, trẻ em mồ côi, công tác vệ sinh môi trường;

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng; hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, bệnh xã hội, tổ chức sơ cứu, cấp cứu ban đầu kịp thời tại chỗ sảy ra tai nạn; quản lý tài sản, tài chính của Hội (nếu có).

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thị xã giao.

1.3- Về biên chế: 27 biên chế, gồm các chức danh:

- Thường trực HĐND thị xã: 02 người

- Chủ tịch UBND thị xã: 01 người

- Phó Chủ tịch UBND thị xã: 02 người

- Chánh Văn phòng: 01 người

- Phó Chánh văn phòng: 02 người

- Chuyên viên: 07 người

- Thường trực Hội chữ thập đỏ: 01 người

- Cán bộ hành chính quản trị: 01 người

- Kế toán: 02 người

- Văn thư, lưu trữ: 02 người

- Đánh máy: 01 người

- Nhân viên Thủ kho + Thủ quỹ: 01 người

- Nhân viên phục vụ: 01 người

- Lái xe: 02 người

- Bảo vệ: 01 người

Nhân viên phục vụ, nhà khách, lái xe, bảo vệ thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

2- Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội:

Phòng được thành lập trên cơ sở chuyển giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về UBND thị xã quản lý và sáp nhập với bộ phận Tổ chức chính quyền thuộc Văn phòng UBND thị xã.

2.1- Chức năng:

Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước về công tác nội vụ, lao động TBXH trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

2.2- Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND thị xã:

a) Về công tác nội vụ:

- Trình UBND thị xã các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức thực hiện các quy định của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh và Sở Nội vụ;

- Trình UBND thị xã kế hoạch 5 năm và hàng năm, về công tác nội vụ, kế hoạch về cải cách hành chính trên địa bàn; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Giúp UBND thị xã tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND theo phân công của UBND thị xã và hướng dẫn của UBND tỉnh;

- Trình UBND thị xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của thị xã theo hướng dẫn của UBND tỉnh;

- Giúp UBND thị xã quản lý công tác tổ chức, biên chế, tiền lương theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;

- Trình UBND thị xã đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND thị xã trình HĐND thị xã thông qua trước khi trình cấp trên xem xét quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính cấp thị xã;

- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học và công tác nội vụ trên địa bàn;

- Giúp UBND thị xã giải quyết các khiếu nại, tố cáo tranh chấp về công tác nội vụ trên địa bàn.

b) Về công tác lao động, thương binh và xã hội:

- Trình UBND thị xã: Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về lao động, thương binh, xã hội trên địa bàn; Chương trình công tác về lao động, thương binh và xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ đã được duyệt.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chính sách lao động, việc làm, an toàn lao động, vệ sinh lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, phường thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các công trình được giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, sản xuất của tập thể thương binh và người tàn tật, cơ sở giáo dục, cai nghiện ma tuý, mại dâm trên địa bàn thị xã theo phân cấp;

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội;

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thị xã; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ, lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn với UBND thị xã, Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

+ Quản lý tài chính, tài sản được giao thuộc lĩnh vực nội vụ, lao động thương binh và xã hội của thị xã;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thị xã giao.

2.3- Về biên chế: 11 biên chế, gồm các chức danh:

- Trưởng phòng: 01 người

- Phó Trưởng phòng: 01 người

- Chuyên viên Nội vụ: 04 người

- Chuyên viên Lao động, thương binh và xã hội: 04 người

- Kế toán, văn thư: 01 người

3- Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Thành lập trên cơ sở Phòng Kế hoạch và Đầu tư và chuyển giao phòng Tài chính thuộc Sở Tài chính đang quản lý về UBND thị xã quản lý.

3.1- Chức năng:

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh trên địa bàn. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

3.2- Về nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND thị xã:

a) Về lĩnh vực tài chính:

- Trình UBND thị xã ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn thị xã;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thị xã, UBND xã, phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách thị xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính, trình UBND thị xã để trình HĐND thị xã quyết định;

- Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thị xã và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phường phương án phân bổ ngân sách thị xã trình UBND để trình HĐND thị xã quyết định;

- Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để UBND trình HĐND quyết định; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước trình UBND để trình HĐND phê chuẩn;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp thị xã;

- Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thị xã; tổng hợp báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) trình UBND thị xã xem xét gửi Sở Tài chính; báo cáo bổ sung quyết toán Ngân sách gửi Sở Tài chính sau khi được HĐND thị xã phê chuẩn;

- Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình UBND thị xã phê duyệt theo thẩm quyền. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách thị xã quản lý;

- Quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan HCSN thuộc huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

- Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính, ngân sách và giá theo quy định;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

b) Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

- Trình UBND thị xã các quyết định, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn;

- Trình UBND thị xã các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch UBND thị xã về các chương trình danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã;

- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thị xã hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thị xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác của huyện hướng dẫn phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình; thực hiện cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thị xã giao.

3.3- Về biên chế: 12 biên chế, gồm các chức danh

- Trưởng phòng: 01 người

- Phó Trưởng phòng: 02 người

- Chuyên viên Tài chính: 06 người

- Chuyên viên Kế hoạch: 02 người

- Kế toán, văn thư: 01 người

4- Phòng Giáo dục: Đổi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành Phòng Giáo dục.

4.1- Chức năng:

Là cơ quan chuyên môn của UBND thị xã tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

4.2- Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND thị xã:

- Trình UBND thị xã các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

- Trình UBND thị xã quyết định kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non:

+ Trình UBND thị xã về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong thị xã.

+ Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động giải thể các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong huyện trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định.

+ Hướng dẫn kiểm tra UBND cấp xã thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thị xã theo phân cấp của UBND tỉnh và phân công của UBND thị xã; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của thị xã xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Phối hợp xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để UBND thị xã trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

- Phối hợp tổ chức dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu Quốc gia hàng năm về giáo dục của thị xã gửi cơ quan chuyên môn của UBND thị xã theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan đó phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hoá các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học- công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thị xã.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thị xã giao.

4.3- Về biên chế: 12 biên chế, gồm các chức danh:

- Trưởng phòng: 01 người

- Phó Trưởng phòng: 02 người

- Chuyên viên: 07 người

- Thanh tra ngành: 02 người

5- Phòng Văn hoá, Thông tin - Thể thao:

Thành lập trên cơ sở chuyển giao chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao của Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể dục thể thao thị xã.

5.1- Vị trí, chức năng:

Phòng Văn hoá, Thông tin - Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá - Thông tin và Sở Thể dục - Thể thao.

Phòng Văn hoá, Thông tin - Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

5.2- Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND thị xã:

- Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin thể thao của thị xã trên cơ sở căn cứ vào định hướng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin, thể thao của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện luật pháp và những quy định của ngành văn hoá thông tin, thể dục thể thao. Chủ trương xã hội hoá một số lĩnh vực hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá;

- Bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh kinh doanh dịch vụ văn hoá, thông tin thể dục thể thao.

- Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và dịch vụ văn hoá thông tin, thể thao của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước đối với các Trung tâm Văn hóa thông tin thể dục thể thao, các đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao, điểm vui chơi công cộng, nhà tập...

- Phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý và hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao ở địa phương báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã và Sở Văn hoá thông tin, Sở Thể dục Thể thao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thị xã giao.

5.3- Về biên chế: 03 biên chế, gồm các chức danh :

- Trưởng phòng: 01 người

- Chuyên viên: 02 người

6- Phòng Y tế:

 Thành lập trên cơ sở chuyển giao chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của Trung tâm Y tế thị xã.

6.1- Vị trí, chức năng:

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

6.2- Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND thị xã:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hàng năm và về sắp xếp mạng lưới y tế thị xã theo hướng dẫn của Sở Y tế và của UBND thị xã, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quản lý nhà nước về công tác y tế cơ sở, tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm về UBND thị xã và Sở Y tế;

- Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở y tế của các xã thực hiện công tác vệ sinh, phòng bệnh, chữa bệnh và những vấn đề có liên quan đến tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ y tế;

- Theo dõi các hoạt động trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình của Trung tâm y tế trên địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo và điều chỉnh các hoạt động của Trung tâm y tế; tham gia các buổi giao ban với các hội nghị của Trung tâm y tế thị xã, hội nghị của Sở Y tế tổ chức bàn về chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn;

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của thanh tra về y tế trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý sau kiểm tra, thanh tra với Chủ tịch UBND thị xã và Giám đốc Sở Y tế;

- Trình UBND thị xã kế hoạch phối hợp các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng;

- Tổ chức thực hiện quản lý công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phòng và chống các bệnh xã hội, khám chữa bệnh thông thường, cấp cứu bước đầu kịp thời tại trạm y tế cơ sở trước khi chuyển lên tuyến trên theo quy định của Sở Y tế. Quản lý các chương trình y tế quốc gia và các chương trình cấp bộ theo phân cấp;

- Quản lý tổ chức cán bộ, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị y tế tuyến xã;

- Giúp UBND thị xã thực hiện việc kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động y tế Nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, các cơ sở kinh doanh ăn uống chế biến lương thực thực phẩm, hoá mỹ phẩm trên địa bàn theo quy định của Nhà nước;

- Xây dựng củng cố mạng lưới y tế cơ sở xã, phường, thôn bản, tổ nhân dân trên địa bàn; theo dõi việc thực hiện các chương trình y tế trên địa bàn;

- Kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các trạm y tế thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chuyên môn kỹ thuật;

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, quần chúng trên địa bàn để làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thị xã giao.

6.3- Về biên chế: 03 biên chế, gồm các chức danh:

- Trưởng phòng: 01 người

- Các chuyên viên: 02 người

7- Phòng tài nguyên và môi trường:

7.1- Vị trí, chức năng:

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn quản lý. Phòng tài nguyên và môi trường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phòng tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

7.2- Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình UBND thị xã các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp UBND thị xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức kiểm tra thực hiện sau khi được xét duyệt;

- Thẩm định và trình UBND thị xã xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt;

- Trình UBND thị xã quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thị xã và tổ chức thực hiện;

- Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thống thông tin đất đai;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai;

- Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai và hiện trạng môi trường theo định kỳ; thu thập, quản lý lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra thanh tra việc thi hành luật; giúp UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường;

- Giúp UBND thị xã thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc cộng đồng dân cư;

- Đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;

- Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính thị xã theo trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh gửi tới; hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính của UBND xã, phường;

- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;

- Lưu trữ và quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư;

- Thực hiện trích đo địa chính thửa đất; thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của thị xã và của xã, phường;

- Lưu trữ, cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính;

- Tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc hoạch định địa giới hành chính các xã, phường; quản lý các tiêu mốc đo đạc, mốc địa giới thuộc địa bàn thị xã;

- Báo cáo định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 01 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Quản lý cán bộ, công chức của phòng; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ địa chính xã, phường. Tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tài nguyên và môi trường và cán bộ địa chính xã, phường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND thị xã phân công theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật.

7.3- Về biên chế: 10 biên chế, gồm các chức danh:

- Trưởng phòng: 01 người

- Phó trưởng phòng: 01 người

- Chuyên viên: 08 người

8- Phòng Tư pháp:

8.1- Vị trí, chức năng:

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

Phòng tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

8.2- Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

+ Trình UBND thị xã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn thị xã;

+ Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HDND và UBND thị xã ban hành theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND thị xã và hướng dẫn của Sở Tư pháp;

+ Rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thị xã ban hành;

- Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

+ Giúp UBND thị xã tự kiểm tra văn bản do UBND thị xã ban hành; hướng dẫn UBND cấp xã, phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

+ Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã, phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Xây dựng, trình UBND thị xã kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở thị xã;

+ Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ nhân dân, cụm dân cư trước khi trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt;

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hoà giải trên địa bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và UBND thị xã; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.

- Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND cấp xã, phường; thực hiện chứng thực một số việc theo sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND thị xã theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã, phường;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Tư pháp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND, Chủ tịch UBND thị xã giao.

8.3- Về biên chế: 03 biên chế, gồm các chức danh:

- Trưởng phòng: 01 người

- Chuyên viên: 02 người

9- Phòng kinh tế:

Thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Phòng Công thương nghiệp.

9.1- Vị trí, chức năng:

Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư nghiệp, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của: Sở Công nghiệp, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của phòng do Văn phòng HĐND và UNBD thị xã đảm nhận.

9.2- Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND thị xã:

a) Về lĩnh vực khoa học và công nghệ:

- Tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thị xã;

- Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ ở địa phương, xây dựng và phát triển phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống phù hợp với điều kiện của thị xã;

- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn thị xã;

- Quản lý công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Trình Chủ tịch UBND thị xã thành lập các Hội đồng tư vấn theo quy định của Luật khoa học và Công nghệ; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ thị xã;

- Thực hiện thống kê, thông tin khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra đối với các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thị xã;

- Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ với Chủ tịch UBND thị xã và Giám đốc Sở Khoa học công nghệ.

b) Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Trình UBND thị xã các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Công nghiệp về hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn;

- Trình UBND thị xã quyết định kế hoạch 5 năm và hàng năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

- Giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn; tham gia xây dựng kế hoạch phát triển điện và kiểm tra chất lượng các công trình điện do ngân sách huyện đầu tư.

- Tổ chức triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn;

- Thực hiện công tác thống kê, thông tin công nghiệp theo hướng dẫn của Sở Công nghiệp.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, với Chủ tịch UBND thị xã và Giám đốc Sở Công nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Giúp UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động công nghiệp trên địa bàn.

c) Về lĩnh vực thương mại và du lịch:

- Thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan kiểm tra kiểm soát thị trường có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước về hoạt động thương mại và du lịch.

- Phối hợp với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường có liên quan kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thương mại trên địa bàn thị xã.

- Giúp UBND thị xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước hoạt động của các chợ theo phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác khác về thương mại du lịch do UBND thị xã giao.

- Cung cấp các thông tin kinh tế - kỹ thuật về thương mại và du lịch cho UBND thị xã và Sở Thương mại và Du lịch thực hiện áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh doanh du lịch trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thương mại và Du lịch. Tổ chức phối hợp công tác giữa các đơn vị có liên quan đối với hoạt động du lịch đảm bảo chức năng thống nhất quản lý về du lịch trên địa bàn.

- Tham mưu cho UBND thị xã để UBND thị xã trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập, giải thể các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoạt động về du lịch, khách sạn và các dịch vụ bổ sung khác trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thanh tra hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp, tổ chức du lịch thuộc các thành phần kinh tế, công dân Việt Nam và người nước ngoài hoạt động du lịch trên địa bàn. Đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm chính sách, chế độ, luật pháp nhà nước về du lịch theo quy định của pháp luật.

d) Về lĩnh vực Hợp tác xã (HTX):

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế HTX.

- Tổng hợp ý kiến nguyện vọng và tuyên truyền vận động của các cơ sở kinh tế cá thể kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình các cơ sở nhỏ và vừa. Đề xuất với UBND thị xã các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề chính sách, pháp luật có liên quan để phát triển kinh tế HTX trên địa bàn quản lý.

- Hướng dẫn kiểm tra các HTX, các cơ sở sản xuất và thực hiện kế hoạch sản xuất, chấp hành chế độ chính sách tài chính kế toán, chính sách với người lao động, vệ sinh môi trường.

- Nắm tình hình hoạt động các doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn quản lý.

- Trình UBND thị xã phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật cho các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước, tỉnh và UBND thị xã.

đ) Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Trình UBND thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, phường thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn;

- Trình UBND thị xã quy hoạch thuỷ lợi; xây dựng chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn để UBND thị xã trình HĐND cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện;

- Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình phòng chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

 - Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thị xã việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn, khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản;

- Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, ngư nghiệp, diễn biến tài nguyên rừng;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thị xã;

- Chỉ đạo công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão của huyện; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, hạn hán, úng ngập, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi trên địa bàn thị xã;

- Báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn cho UBND thị xã và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại xã, phường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND thị xã giao.

9.3- Về biên chế: 08 biên chế, gồm các chức danh:

- Trưởng phòng: 01 người

- Phó trưởng phòng: 02 người

- Chuyên viên: 05 người

10- Phòng Quản lý đô thị:

Thành lập trên cơ sở Phòng Xây dựng và quản lý đô thị, bổ sung nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông.

10.1- Vị trí, chức năng:

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, bưu chính, viễn thông và quản lý đô thị. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của: Sở Xây dựng, Sở Bưu chính,Viễn thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên, môi trường.

Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

10.2- Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp UBND thị xã:

a) Về lĩnh vực xây dựng:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm năm, hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng, phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư do UBND thị xã giao;

- Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng;

- Trình UBND thị xã các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn; quy hoạch vật liệu xây dựng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp;

- Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh; phát hiện, báo cáo để UBND thị xã biết xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong xây dựng và quản lý đô thị theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh; giúp UBND thị xã tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về Nhà ở và công sở, quản lý quỹ nhà ở và quyền sử dụng công sở trên địa bàn theo phân cấp; tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn;

- Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã, phường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND thị xã, Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng;

b) Về lĩnh vực giao thông:

- Đề xuất với UBND thị xã, Sở Giao thông Vận tải về quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thị xã;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên trục đường thị xã, hệ thống cầu, cống thoát nước, hệ thống tô toa, vỉa hè, biển báo, số nhà, cọc tiêu, cây xanh đô thị.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ duy trì bảo dưỡng tôn tạo và bảo vệ mạng lưới đường bộ, đường thuỷ các xã, phường do Sở Giao thông vận tải uỷ nhiệm quản lý.

- Hướng dẫn việc đảm bảo giao thông phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục hậu quả thiên tai, duy trì giao thông thông suốt trên mạng lưới giao thông thị xã;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành luật lệ giao thông, bảo vệ kỹ thuật cầu đường, an toàn chỉ giới hệ thống giao thông, bảo vệ bến xe, cảng và sự an toàn của quá trình giao thông vận tải trên địa bàn thị xã, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn, chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm quản lý phương tiện và an toàn giao thông, các thủ tục hành chính đăng kiểm, đăng ký hành nghề cho các phương tiện vận tải thô sơ và cơ giới loại nhỏ; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, xử lý các vi phạm luật lệ giao thông và bảo vệ công trình giao thông theo quy định của pháp luật và của ngành, của tỉnh;

- Huy động nhân dân đóng góp sức người sức của xây dựng cầu, đường do thị xã quản lý và đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cấp giấy phép hoặc thu hồi các chứng chỉ đăng ký về giao thông vận tải của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý;

- Tổ chức quản lý các hoạt động các bến đò, bến sông vận chuyển hành khách và xếp dỡ hàng theo các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý vận tải hàng hoá và hành khách thuộc địa bàn quản lý.

c) Về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, cảnh quan đô thị:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; giúp UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên nước và môi trường; Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Quản lý việc bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường đô thị của thị xã; thu gom, xử lý các chất thải sinh hoạt đổ vào nơi quy định để chở về bãi xử lý, hè đường đô thị, các công trình cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang trong đô thị; xây dựng các biển báo thông tin quảng cáo tượng, tranh áp phích ngoài trời có kích cỡ lớn của các tổ chức, cá nhân mà ảnh hưởng đến kiến trúc đô thị;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, xây dựng phương án phòng chống thiên tai;

- Nghiệm thu khối lượng dịch vụ của Công ty Quản lý và Xây dựng phát triển đô thị theo hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Uỷ ban nhân dân thị xã;

 - Quản lý cán bộ, công chức của phòng; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ giao thông, xây dựng xã, phường; phối hợp, tham gia trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của phòng và cán bộ giao thông, xây dựng xã, phường với các ngành liên quan;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND thị xã và các ngành liên quan.

d) Về lĩnh vực bưu chính, viễn thông:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của thị xã;

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của thị xã theo phân cấp;

- Tham mưu giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về bưu chính trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Về viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng:

+ Tham mưu các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về viễn thông và Internet trên địa bàn thị xã; chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Theo dõi việc thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng viễn thông, an toàn và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông, Internet trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện quy định về áp dụng các tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông, Internet trên địa bàn thị xã;

- Về điện tử, công nghệ thông tin:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức thực hiện việc thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù của địa phương và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của tỉnh;

+ Xây dựng kế hoach bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn huyện; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về công nghệ thông tin.

- Giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật; giúp UBND thị xã trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống lụt, bão; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và của Sở Bưu chính, Viễn thông; tham gia thực hiện điều tra thống kê theo hướng dẫn của Sở Bưu chính, Viễn thông;

- Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi UBND, Chủ tịch UBND thị xã giao.

10.3- Về biên chế: 08 biên chế, gồm các chức danh:

- Trưởng phòng: 01 người

- Phó trưởng phòng: 01 người

- Chuyên viên: 06 người

11- Thanh tra thị xã:

11.1- Vị trí, chức năng:

Thanh tra thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có trách nhiệm giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thị xã. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

11.2- Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, phường, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.

- Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của UBND xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã giao.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

- Thực hiện những vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND thị xã;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

- Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thị xã;

11.3- Về biên chế: 05 biên chế, gồm các chức danh:

- Chánh Thanh tra: 01 người

- Phó Chánh thanh tra: 01 người

- Thanh tra viên hoặc chuyên viên làm công tác thanh tra:03 người

12- Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thị xã:

12.1- Vị trí, chức năng:

 Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dân số, gia đình và trẻ em. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của phòng do Văn phòng HĐND và UBND thị xã đảm nhận.

12.2- Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình UBND thị xã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý dân số, gia đình và trẻ em;

- Trình UBND thị xã kế hoạch hàng năm, chương trình mục tiêu, chương trình hành động, các dự án về dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Trình UBND thị xã quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý về lĩnh vực dân số gia đình và trẻ em đối với UBND xã, phường và Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em xã, phường;

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, các dự án về dân số, gia đình và trẻ em đã được phê duyệt và điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia;

- Tổ chức công tác thông tin, truyền thông giáo dục chính sách, pháp luật về các lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em;

- Xây dựng và trình UBND thị xã kế hoạch phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ về Dân số, gia đình và trẻ em và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; Tổ chức chỉ đạo các ngày kỷ niệm về Dân số, gia đình và trẻ em và "tháng hành động vì trẻ em" trên địa bàn thị xã;

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu, chương trình hành động về dân số, gia đình và trẻ em với thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; thực hiện chủ trương, chính sách bình đẳng về giới;

- Tổ chức thực hiện công tác đăng ký dân số; chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện công tác kế hoạch hoá gia đình, ngăn chặn phòng ngừa các hành vi vi phạm quyền trẻ em và bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Thực hiện một số chương trình, dự án về dân số, gia đình và trẻ em ở thị xã theo hướng dẫn của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, tổ chức vận động, xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã, hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức việc thực hiện thí điểm và nhân rộng các mô hình về dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thị xã;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ công thuộc lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn thị xã;

- Tổ chức việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác dân số, gia đình và trẻ em ở thị xã; thu thập, lưu trữ và phổ biến thông tin về dân số, gia đình và trẻ em; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND thị xã và Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng tiêu cực về lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Trình UBND thị xã chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi UBND và Chủ tịch UBND thị xã giao.

12.3- Về biên chế: 03 biên chế, gồm các chức danh:

- Chủ nhiệm: 01 người

- Chuyên viên: 02 người

Điều 2. UBND thị xã căn cứ vào tổng biên chế được giao, tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước, của tỉnh, Đề án của UBND thị xã đã được phê duyệt và tình hình thực tế của thị xã để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giao trách nhiệm:

1. Chủ tịch UBND thị xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có liên quan thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo quyết định này. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng Phòng Tài chính thị xã và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã về UBND thị xã quản lý theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã trái với Quyết định này.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND thị xã Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2005
Ngày hiệu lực26/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/2005/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế cơ quan chuyên môn thị xã Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 85/2005/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế cơ quan chuyên môn thị xã Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu85/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành16/09/2005
        Ngày hiệu lực26/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 85/2005/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế cơ quan chuyên môn thị xã Tuyên Quang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/2005/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tổ chức biên chế cơ quan chuyên môn thị xã Tuyên Quang