Quyết định 40/2004/QĐ-UB

Quyết định 40/2004/QĐ-UB về kiện toàn Hội đồng phối hợp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 40/2004/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 463/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2004/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP, CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2003 đến năm 2007;

Xét đề nghị Tờ trình số 02/TTr-TP ngày 18/02/2004 của Sở Tư pháp và tại Tờ trình số 46/TTr-SNV ngày 02/3/2004 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, gồm:

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng

- Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

- Các thành viên:

1. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

3. Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

4. Giám đốc Sở Tài chính

5. Giám đốc Sở Nội vụ

6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

7. Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

8. Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phụ trách cảnh sát

9. Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh

10. Trưởng Ban Dân tộc và Miền núi.

Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh tham gia Hội đồng phối hợp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, có trách nhiệm tham mưu với Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng phối hợp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có các nhiệm vụ sau:

1. Đề ra Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý, hàng năm để các cấp, các ngành phối hợp thực hiện;

2. Định kỳ nghe báo cáo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở lĩnh vực được phân công;

3. Phối hợp xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh ở các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp;

4. Phối hợp tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Chính phủ và UBND tỉnh;

5. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh và kiến nghị, tham mưu các biện pháp đẩy mạnh hoạt động của công tác này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 23/3/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UBND TỈNH TUYÊN QUANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2004
Ngày hiệu lực05/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 40/2004/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2004/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành05/04/2004
        Ngày hiệu lực05/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2004/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2004/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang