Quyết định 46/2004/QĐ-UB

Quyết định 46/2004/QĐ-UB về thành lập Phòng Giao thông - Xây dựng thuộc UBND các huyện do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 46/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Giao thông Xây dựng các huyện tỉnh Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Giao thông Xây dựng các huyện tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG GIAO THÔNG - XÂY DỰNG THUỘC UBND CÁC HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 89b-NQ/TU ngày 02/4/2004 của Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 104/TTr-SNV ngày 23/4/2004 về việc thành lập Phòng Xây dựng và Quản lý đô thị; đổi tên Phòng Nhà đất và Đô thị thành Phòng Địa chính thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang; thành lập Phòng Giao thông - Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Giao thông - Xây dựng thuộc UBND các huyện.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông, vận tải của Hạt Quản lý giao thông huyện về Phòng Giao thông - Xây dựng huyện.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ về quản lý xây dựng cơ bản của Ban quản lý xây dựng cơ bản thuộc UBND huyện (ở các huyện đã thành lập Ban quản lý xây dựng cơ bản) về phòng Giao thông - Xây dựng huyện. Các huyện giải thể Ban quản lý xây dựng huyện.

1- Chức năng của Phòng Giao thông - Xây dựng:

Phòng Giao thông - Xây dựng là cơ quan chuyên môn của UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về giao thông, xây dựng; chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải.

2- Nhiệm vụ của Phòng Giao thông - Xây dựng:

Phòng Giao thông - Xây dựng có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực giao thông, xây dựng thuộc địa bàn quản lý. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

2.1- Về lĩnh vực giao thông vận tải:

- Tham mưu, đề xuất với UBND huyện, Sở Giao thông Vận tải về quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện;

- Lập kế hoạch và dự toán công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, định kỳ hệ thống đường giao thông trong huyện được phân cấp quản lý trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo và bảo vệ mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện; tổ chức, hướng dẫn các xã, thị trấn trong công tác xây dựng công trình giao thông nông thôn, đá hóa, bê tông hóa đường thôn, xóm, bản;

- Hướng dẫn việc đảm bảo giao thông, phối hợp công tác với tổ chức có liên quan khắc phục hậu quả thiên tai, duy trì giao thông thông suốt trên địa bàn huyện;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành luật lệ giao thông, bảo vệ kỹ thuật cầu đường, an toàn chỉ giới hệ thống giao thông, bảo vệ bến xe, cảng và sự an toàn của quá trình giao thông vận tải trong huyện; phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và các cơ quan có liên quan đình chỉ, xử lý các vi phạm luật lệ giao thông và bảo vệ công trình giao thông theo quy định của pháp luật và của ngành, của tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn huyện chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm quản lý phương tiện và an toàn giao thông; thực hiện các thủ tục hành chính đăng kiểm, đáng ký hành nghề cho các phương tiện vận tải thô sơ và cơ giới loại nhỏ theo phân cấp;

- Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, trật tự an toàn giao thông vận tải, xây dựng của công trình cơ sở hạ tầng, nhà ở, bảo vệ cảnh quan môi trường trên địa bàn;

- Tham mưu cấp phép hoặc thu hồi các chứng chỉ đăng ký về giao thông vận tải của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý;

- Tổ chức quản lý hoạt động các bến đò, bến xe, điểm đỗ, bến sông vận chuyển hành khách và xếp dỡ hàng theo các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý vận tải hàng hóa và hành khách thuộc địa bàn quản lý.

2.2- Về lĩnh vực xây dựng:

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng, phát triển nhà, công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư do UBND cấp huyện giao;

- Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách; tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng;

- Trình UBND cấp huyện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn, trung tâm cụm xã, xã, điểm dân cư nông thôn; quy hoạch vật liệu xây dựng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp;

- Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; phát hiện, báo cáo UBND huyện biết để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xứ lý các vi phạm pháp luật trong xây dụng và quan lý đô thị theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về. nhà ở và công sớ; quản lý quy nhà ở và quyền quản lý, sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp; tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn;

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư và xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư theo phân cấp của UBND tỉnh;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền. quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên ngành xây dựng;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND huyện, Sở Xây dựng về tình hình thức hiện nhiệm vụ được giao.

2.3- Quản lý cán bộ, công chức của phòng; Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ giao thông, xây dựng xã, thị trấn; phối hợp, tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của phòng và cán bộ giao thông, xảy dựng xã, thị trấn;

2.4- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện niệm vụ theo quy định của UBND huyện và của ngành chuyên môn của tỉnh. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được cơ quan thẩm quyền giao.

Điều 2. Về biên chế của Phòng Giao thông - Xây dựng:

Xác định biên chế của Phòng Giao thông - Xây dựng là: 09 biên chế, trong đó chuyển 03 biên chế làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Hạt Giao thông cho Phòng và bổ sung thêm 06 biên chế vào tổng biên chế của UBND huyện đã được UBND tỉnh giao.

Các chức danh của Phòng Giao thông - Xây dựng gồm:

1- Trưởng phòng: 01 người.

2- Phó Trưởng phòng kiêm Đội trưởng Đội thanh tra giao thông: 01 người.

3- Chuyên viên theo dõi quy hoạch, xây dựng: 02 người.

4- Chuyên viên theo dõi quản lý hồ sơ cấp phép xây dựng, quản lý nhà ở, công sở: 02 người.

5- Chuyên viên theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải: 02 người.

6- Thanh tra viên giao thông vận tải: 01 người.

Điều 3. Giao cho UBND các huyện rà soát đội ngũ cán bộ, công chức đang quản lý, tuyển chọn cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ của Phòng, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm cao và thạo việc để sắp xếp bố trí công tác ở Phòng Giao thông - Xây dựng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Địa chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH TUYÊN QUANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2004
Ngày hiệu lực07/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 46/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Giao thông Xây dựng các huyện tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Giao thông Xây dựng các huyện tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành07/05/2004
        Ngày hiệu lực07/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Giao thông Xây dựng các huyện tỉnh Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2004/QĐ-UB thành lập Phòng Giao thông Xây dựng các huyện tỉnh Tuyên Quang