Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về mức hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 14/2012/QĐ-UBND chế độ cán bộ không chuyên trách xã Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2009/QĐ-UBND hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2009/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ văn bản số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;

Căn cứ văn bản số 16311/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 915/TTr - STC ngày 07 tháng 8 năm 2009 về việc đề nghị ban hành Quy định về chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên thú ý cấp xã bằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu của Nhà nước quy định theo từng thời điểm.

Điều 2. Thời gian được hưởng mức hỗ trợ:

1- Đối với nhân viên thú y cấp xã đã làm việc trước ngày 01 tháng 10 năm 2007 thì được hưởng mức hỗ trợ quy định Điều 1 nêu trên kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007.

2- Đối với nhân viên thú y cấp xã làm việc sau ngày 01 tháng 10 năm 2007 thì được hưởng mức hỗ trợ quy định tại Điều 1 nêu trên kể từ ngày đảm nhiệm công việc.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn đối với nhân viên thú y cấp xã theo các quy định hiện hành của nhà nước làm căn cứ để nhân viên thú y xã được hưởng mức hỗ trợ quy định tại Quyết định này.

2- Giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trong quá trình lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ đối với nhân viên thú ý cấp xã trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và các nội dung quy định cụ thể tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; Chi cục trưởng Chi cục Thú y và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2009
Ngày hiệu lực11/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2009/QĐ-UBND hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2009/QĐ-UBND hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành01/09/2009
        Ngày hiệu lực11/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2009/QĐ-UBND hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2009/QĐ-UBND hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Tuyên Quang