Quyết định 44/2007/QĐ-UBND

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 11/2011/QĐ-UBND kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TRA VĂN BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 135/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 196/TTr-STP ngày 24 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cộng tác viên kiểm tra văn bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHLê Thị Quang

 

QUY CHẾ

CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TRA VĂN BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan kiểm tra văn bản, cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Quy chế này quy định về mối quan hệ giữa cộng tác viên kiểm tra văn bản với cơ quan kiểm tra văn bản; tiêu chuẩn, thủ tục công nhận cộng tác viên kiểm tra văn bản; quyền, nghĩa vụ và hoạt động của cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Cộng tác viên kiểm tra văn bản

1. Cộng tác viên kiểm tra văn bản (sau đây gọi tắt là cộng tác viên) là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và kiểm tra văn bản thuộc các cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và các cơ quan, tổ chức khác phù hợp với lĩnh vực văn bản được kiểm tra, được cơ quan, người có thẩm quyền công nhận.

2. Cộng tác viên tham gia hoạt động kiểm tra văn bản nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, không phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều 3. Cơ quan kiểm tra văn bản

1. Cơ quan kiểm tra văn bản trong Quy chế này gồm Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thực hiện chức năng kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cơ quan kiểm tra văn bản chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cùng cấp trong việc xây dựng và quản lý đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản.

Điều 4. Mối quan hệ giữa cộng tác viên và cơ quan kiểm tra văn bản

1. Cộng tác viên và cơ quan kiểm tra văn bản thiết lập mối quan hệ trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và thỏa thuận giữa hai bên.

2. Cơ quan kiểm tra văn bản có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho cộng tác viên và có quyền chấp nhận hay không chấp nhận kết quả kiểm tra văn bản của cộng tác viên.

3. Mọi yêu cầu, kiến nghị của cộng tác viên liên quan đến việc kiểm tra văn bản phải thông qua cơ quan kiểm tra văn bản.

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN CỘNG TÁC VIÊN

Điều 5. Tiêu chuẩn cộng tác viên kiểm tra văn bản

1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

2. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

3. Có hiểu biết về nghiệp vụ xây dựng và kiểm tra văn bản.

Điều 6. Thủ tục công nhận cộng tác viên

1. Cơ quan tư pháp đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này tham gia làm cộng tác viên kiểm tra văn bản.

2. Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, cơ quan tư pháp lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định.

Chương III

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG TÁC VIÊN

Điều 7. Quyền của cộng tác viên kiểm tra văn bản

1. Được cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản.

2. Được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm tra và xử lý văn bản theo quy định.

3. Được hưởng các khoản thù lao, bồi dưỡng và các chi phí khác theo quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm tra văn bản.

4. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ của cộng tác viên kiểm tra văn bản

1. Trong công tác kiểm tra văn bản, cộng tác viên chịu sự quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan kiểm tra văn bản, hoạt động theo cơ chế khoán việc hoặc hợp đồng có thời hạn, thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra văn bản.

2. Tuân thủ các nguyên tắc, quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng

Cộng tác viên có thành tích trong công tác kiểm tra văn bản được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Xử lý vi phạm

Cộng tác viên có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác kiểm tra văn bản thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cộng tác viên kiểm tra văn bản kịp thời báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2007
Ngày hiệu lực 10/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản Tuyên Quang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Lê Thị Quang
Ngày ban hành 31/12/2007
Ngày hiệu lực 10/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản Tuyên Quang