Quyết định 45/2004/QĐ-UB

Quyết định 45/2004/QĐ-UB về đổi tên Phòng Nhà đất và Đô thị thành phòng Địa chính thuộc UBND thị xã Tuyên Quang do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 45/2004/QĐ-UB đổi Phòng Nhà đất Đô thị thành phòng Địa chính Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2004/QĐ-UB đổi Phòng Nhà đất Đô thị thành phòng Địa chính Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÒNG NHÀ ĐẤT VÀ ĐÔ THỊ THÀNH PHÒNG ĐỊA CHÍNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 89b-NQ/TU ngày 02/4/2004 của Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 104/TTr-SNV ngày 23/4/2004 về việc thành lập Phòng Xây dựng và Quản lý đô thị; đổi tên Phòng Nhà đất và Đô thị thành Phòng Địa chính thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang; thành lập Phòng Giao thông - Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phòng Nhà đất và Đô thị thành Phòng Địa chính thuộc UBND thị xã Tuyên Quang.

1- Chức năng của Phòng Địa chính:

Phòng Địa chính thị xã Tuyên Quang là cơ quan chuyên môn của UBND thị xã Tuyên quang, có chức năng tham mưu giúp UBND thị xã Tuyên Quang quản lý Nhà nước về tài nguyên đất trên địa bàn thị xã; chịu sự quản lý toàn diện của UBND thị xã Tuyên Quang, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Địa chính.

2- Nhiệm vụ của Phòng Địa chính:

- Trình UBND thị xã Tuyên Quang các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên đất hàng năm; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt;

- Thẩm định và trình UBND thị xã xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã, phường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt;

- Trình UBND thị xã quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thị xã và tổ chức kiểm tra thực hiện;

- Quản lý và theo dõi sư biến động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Địa chính; phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND thị xã theo dõi giá các loại đất;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thống thông tin đất đai;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất; phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm đất đai;

- Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ; thu thập, quản lý lưu trữ tư liệu về tài nguyên đất;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ; thu thập tài liệu và giúp UBND thị xã giải quyết các tranh chấp. khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên đất theo quy định của pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên đất;

- Tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc hoạch định địa giới hành chính cấp xã, phường; quản lý các tiêu mốc đo đạc, mốc địa giới thuộc thị xã;

- Quản lý cán bộ, công chức của phòng; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ địa chính xã, phường. Tham gia với Sở Địa chính trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác quản lý tài nguyên đất và cán bộ địa chính xã, phường.

Điều 2. Về biên chế của Phòng Địa chính: Xác định biên chế của Phòng Địa chính là: 09 biên chế

Các chức danh của Phòng gồm:

1- Trưởng phòng: 01 người

2- Phó Trưởng phòng: 01 người

3- Chuyên viên thống kê, quản lý sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai: 03 người

4- Chuyên viên theo dõi giao đất, thu hồi đất, đền bù, di chuyển: 02 người

5- Chuyên viên theo dõi chuyển nhượng, cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 02 người

Điều 3. Giao cho UBND thị xã rà soát đội ngũ cán bộ, công chức đang quản lý, tuyển chọn cán bộ, công chức có trình độ đại học theo chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ của Phòng, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm cao và thạo việc để sắp xếp bố trí công tác ở Phòng Địa chính đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND thị xã Tuyên Quang thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Địa chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, UBND thị xã Tuyên Quang căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. UBND TỈNH TUYÊN QUANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2004
Ngày hiệu lực07/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 45/2004/QĐ-UB đổi Phòng Nhà đất Đô thị thành phòng Địa chính Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2004/QĐ-UB đổi Phòng Nhà đất Đô thị thành phòng Địa chính Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành07/05/2004
        Ngày hiệu lực07/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2004/QĐ-UB đổi Phòng Nhà đất Đô thị thành phòng Địa chính Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2004/QĐ-UB đổi Phòng Nhà đất Đô thị thành phòng Địa chính Tuyên Quang