Quyết định 71/2005/QĐ-UBND

Quyết định 71/2005/QĐ-UBND về thành lập Phòng Quản lý du lịch trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 71/2005/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý du lịch Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 35/2006/QĐ-UBND Đề án chức năng quyền hạn tổ chức biên chế Sở Thương mại Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2005/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý du lịch Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2005/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH TRỰC THUỘC SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TTLT/BTM-BNV ngày 8 tháng 4 năm 2005 của Liên Bộ: Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 48/2005/TT-BNV ngày 29/4/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương;

Căn cứ Kết luận số 93-KL/TU ngày 21/4/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ họp 57;

Xét đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 106/TTr-TMDL ngày 14/6/2005 (kèm theo Đề án số 107/ĐA-TMDL ngày 14/6/2005) và của Sở Nội vụ Tờ trình số 197/TTr-SNV ngày 12/7/2005 về việc thành lập Phòng Quản lý du lịch trực thuộc Sở Thương mại và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý du lịch trực thuộc Sở thương mại và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực xúc tiến du lịch của Phòng Quản lý xúc tiến thương mại và du lịch về phòng Quản lý du lịch thuộc Sở Thương mại và Du lịch.

Đổi tên Phòng quản lý xúc tiến thương mại và du lịch thành Phòng Quản lý xúc tiến thương mại thuộc Sở Thương mại và Du lịch.

Phòng quản lý du lịch có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực du lịch trong phạm vi quản lý của Sở Thương mại và Du lịch theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch phân công.

Điều 2. Biên chế của Phòng Quản lý du lịch: 04 biên chế, trong đó:

- Chuyển 02 biên chế thuộc Phòng Quản lý xúc tiến Thương mại và Du lịch hiện đang theo dõi về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh về phòng Quản lý du lịch.

- Bổ sung 02 biên chế cho Sở Thương mại và Du lịch để bố trí về Phòng Quản lý du lịch.

Biên chế của Phòng Quản lý du lịch được bố trí như sau:

+ Trưởng Phòng: Do 01 Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch kiêm nhiệm.

+ Phó trưởng Phòng: 01 người.

+ Chuyên viên: 03 người.

Điều 3. Giao Trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Thương maị và Du lịch căn cứ nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ, công chức của Nhà nước, của tỉnh và đề án đã xây dựng để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng Quản lý du lịch bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thương mại và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2005
Ngày hiệu lực18/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2005/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý du lịch Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 71/2005/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý du lịch Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu71/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành08/08/2005
        Ngày hiệu lực18/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 71/2005/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý du lịch Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2005/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý du lịch Tuyên Quang