Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh và sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đã được thay thế bởi Quyết định 29/2012/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2010/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2010/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 868/CV-STC ngày 12/8/2010 về việc ban hành mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh và sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại khoản 20, Điều 12 Luật Bảo hiểm.

2. Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 21, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế mà thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 21, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế không thuộc hộ cận nghèo.

Điều 2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính
- Bộ LĐ, TB&XH
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- CV: TC, VX, TP;
- Lưu VT (Hoa TC.45)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2010
Ngày hiệu lực28/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2010/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2010/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành18/08/2010
        Ngày hiệu lực28/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2010/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2010/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế