Quyết định 29/2012/QĐ-UBND

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ đã được thay thế bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2012/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 430/STC-TTr ngày 9/11/2012 về việc ban hành quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, như sau:

1. Hỗ trợ 70% (Bẩy mươi phần trăm) mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) quy định tại khoản 20, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.

2. Hỗ trợ 70% (Bẩy mươi phần trăm) mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 21, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) và hỗ trợ 30% (Ba mươi phần trăm) mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 21, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế không thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Bộ LĐTB&XH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, (Báo cáo);
Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- MTTQ, các đoàn thể và các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; VKSND tỉnh, Toà án tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CV: TC, VX, TP;
- Lưu VT (Hoa TC 120).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2012/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýChẩu Văn Lâm
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực07/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2012/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2012/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ