Quyết định 594/2002/QĐ-UB

Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung Quy định quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 397/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung quy trình thực hiện đền bù thiệt hại đã được thay thế bởi Quyết định 65/2003/QĐ-UB quy trình thực hiện đền bù thiệt hại và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung quy trình thực hiện đền bù thiệt hại


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 594/2002/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀN BÙ THIỆT HẠI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 397/2002/QĐ-UB NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2002 CỦA UBND TỈNH)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngay 8 tháng 7 năm 1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ ban hành và bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu ìôi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Thông tư số 22/1998/NĐ-CP">145/1998/TT-BTC ngày 4 tháng 11 năm 1998 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, An ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung khoản 3 mục II - Điều 2 bản Quy định "Quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng' trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 397/2002/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2002 của UBND tỉnh như sau:

"3. Trong tờ kê khai của từng hộ gia đình và trong biên bản kiểm tra, kiểm kê của Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng phải ghi đầy đủ, chính xác họ tên và có chữ ký của người sử dụng đất, sở hữu tài sản (vật kiến trúc) hợp pháp."

Điều 2. Giám đốc sở Địa chính và Giám đốc sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư công trình (người có trách nhiệm đền bù), UBND các huyện, thị xã và các hộ gia đình trong diện được đền bù di chuyển thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư công trình các Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các hộ gia đình trong diện được đền bù di chuyển, chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 594/2002/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 594/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2002
Ngày hiệu lực 20/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2003
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 594/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung quy trình thực hiện đền bù thiệt hại


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung quy trình thực hiện đền bù thiệt hại
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 594/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Hà Phúc Mịch
Ngày ban hành 20/12/2002
Ngày hiệu lực 20/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2003
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung quy trình thực hiện đền bù thiệt hại

Lịch sử hiệu lực Quyết định 594/2002/QĐ-UB bổ sung quy trình thực hiện đền bù thiệt hại