Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND phê duyệt sửa đổi Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020; Nghị quyết 23/2014/NQ-HĐND phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND sửa đổi 22/2014/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư công nghiệp Thái Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2016/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2014/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020; NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2014/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO MỘT SỐ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tin thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Xét Tờ trình s 259/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết s 22/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một s lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020; Nghị quyết s 23/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một s lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 189/BC-KTNS ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một slĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 (Sau đây gọi là Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND); Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đng Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 (Sau đây gọi là Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND) cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND

a) Bổ sung Điểm f, Khoản 2, Điều 1 như sau:

"2. Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh

f) Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính vốn lưu động) đcho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể thuê đsản xuất".

b) Sửa đi, b sung Điểm a, Khoản 3, Điều 1 như sau:

"3. Ưu đãi về đất đai

a) Tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá:

- Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn các xã thuộc huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải (bao gồm cả trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch) hoặc các dự án thuộc các lĩnh vực khuyến khích đầu tư nêu tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 1: Tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất đối với trường hp thuê đất lần đầu và trường hp hết thời hạn thuê đất được gia hạn tính bằng 0,8% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm.

- Các dự án đầu tư tại các khu vực khác trên địa bàn tỉnh:

+ Trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch: Tỷ lệ % đtính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất lần đầu và trường hợp hết thời hạn thuê đất đưc gia hạn tính bằng 1% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm.

+ Đất có ít nht một mặt tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của đường; phố hoặc đoạn đường, phố tại đô thị thành phố Thái Bình bằng 1,8% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm.

+ Đất còn lại tại đô thị bằng 1,5% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm.

+ Đất tại nông thôn có ít nht một mặt tiếp giáp với mép hiện trạng của đường Quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường huyện lộ bằng 1,2% giá đất đxác định đơn giá thuê đất một năm.

+ Đất còn lại tại nông thôn bằng 1% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm.

- Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm của làng nghề truyền thống tại khu vực nông thôn: Tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất lần đu và trường hợp hết thời hạn thuê đất đưc gia hạn tính bằng 0,5% giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm".

c) Sửa đổi Điểm a, Khoản 4, Điều 1 như sau:

"4. Hạ tầng kỹ thuật

a) Ngân sách cấp tỉnh đầu tư xây dng đường giao thông và hệ thống thoát nước đã qua xử lý ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu du lịch, thương mại theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt".

d) Sửa đi, bổ sung ý 2, Điểm b, Khoản 4, Điều 1 như sau:

"4. Hạ tầng kỹ thuật

b) Hỗ trợ san lấp mặt bằng:

- Riêng đối với các dự án đầu tư phát triển công nghệ cao và dự án sản xuất sản phm công nghệ cao (theo quy định của Luật công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008), dự án đầu tư xây dựng; Trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tỉnh hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng 70.000đồng/m2 trên tổng diện tích thực hiện san lấp. Trường hợp các dự án này đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng và đã được hưởng chính sách hỗ trợ san lấp mặt bng thì nhà đầu tư thứ cấp không được hưởng chính sách ưu đãi này".

đ) B sung Khoản 9, Điều 1 như sau:

"9. Htrợ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trlên (không tính vốn lưu động) để cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá ththuê đsản xuất.

- Hỗ trợ lãi suất: Hỗ trợ 30% lãi suất tiền vay trung và dài hạn của các Ngân hàng thương mại trong thời hạn 03 năm đầu kể từ ngày vay vốn đ xây dng nhà xưởng (chi phí xây dựng) nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng.

- Điều kiện và phương thức hỗ trợ:

+ Dự án hoàn thành đúng nội dung, đúng tiến độ và cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể thuê theo đúng tính cht ngành nghquy hoạch trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp được phê duyệt.

+ Số tiền hỗ trợ lãi suất tính theo tỷ lệ diện tích nhà xưởng cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể thuê trên tổng diện tích nhà xưởng.

+ Nhà đầu tư được hỗ trợ sau khi nhà đầu tư thứ cấp hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị đi vào sản xuất. Nhà đầu tư được lựa chọn việc lập hồ nhận tiền hỗ trợ lãi suất theo từng dự án của nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động hoặc nhiều dự án của nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động".

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung thứ nhất của ý b, Điểm 4.6, Khoản 4, Điều 1 của Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND

"4. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

4.6 Hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản:

b. Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng trên diện tích đất thuê đưc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đơn giá quy định của Nhà nước, số kinh phí này được trừ dần vào tiền thuê đất. Hỗ trợ 100% kinh phí san lấp trên diện tích đất thực tế phải san lấp nhưng không quá 70.000đồng/m2. Trường hợp các dự án này đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng đã hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bng, san lấp mặt bằng và đã được hưởng chính sách hỗ trđền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ san lấp mặt bằng thì nhà đầu tư thứ cấp không được hưởng chính sách ưu đãi này".

Điều 2. Thay đi cụm từ "Giấy chứng nhận đầu tư" thành cụm từ "Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư" tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 và Điểm a, Khoản 8, Điều 1, Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tại Điểm 4.1, Điểm 4.2, Điểm 4.3, Điểm 4.6 Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay đổi cụm từ "theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ" thành cụm từ "theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ" tại ý 2, Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay đổi cụm từ "theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ" thành cụm từ "theo quy định của Luật công nghệ cao ngày 13/11/2008" tại ý 3, Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết s 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biu Hội đng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo TB, Công báo, Cổng thông tin điện tử TB;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực23/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND sửa đổi 22/2014/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư công nghiệp Thái Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND sửa đổi 22/2014/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư công nghiệp Thái Bình
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu56/2016/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
     Người kýĐặng Trọng Thăng
     Ngày ban hành13/12/2016
     Ngày hiệu lực23/12/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND sửa đổi 22/2014/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư công nghiệp Thái Bình

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND sửa đổi 22/2014/NQ-HĐND khuyến khích đầu tư công nghiệp Thái Bình

      • 13/12/2016

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 23/12/2016

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực