Nghị quyết 60/NQ-HĐND

Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 317/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2013 khai thác chế biến sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 317/NQ-HĐND NGÀY 13/4/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Điều 14 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Nghị Định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoáng sản; Quyết Định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam Đến năm 2020; Quyết Định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam Đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa Đổi, bổ sung Nghị quyết số 317/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La Đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 333/BC-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa Đổi, bổ sung Nghị quyết số 317/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La Đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:

1. Sửa Đổi Điểm 1.3 Khoản 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 317/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh như sau: "Tuân thủ quy Định của pháp luật như: Luật Khoáng sản, Luật Di sản văn hóa, Luật Đất Đai, Luật Bảo vệ môi trường… Xác Định rõ những khu vực, những Điểm cấm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên Địa bàn tỉnh".

2. Bổ sung Khoản 11, Mục III của bảng tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Đến năm 2020 (có Bảng tổng hợp kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Điểm 1.3 Khoản 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 317/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai việc chuyển Đổi mục Đích sử dụng Đất rừng phòng hộ Đối với 2 Điểm mỏ Đá: Mỏ Đá Pom Ừ Hư, bản Khoang, xã Chiềng Ngần và phường Chiềng Cơi; mỏ Đá bản Phường, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La theo quy Định của pháp luật trước khi tổ chức thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền nội dung Nghị quyết này tới các tổ chức, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này Được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng;
- Ban Công tác Đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trục Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể;
- TT Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV Văn phòng tỉnh ủy;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT (280b);

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Sơn La)

STT

Tên mỏ

Địa Điểm

Đơn vị

Quy hoạch thăm dò, khai thác

Thẩm quyền cấp phép

Giai Đoạn 2010 - 2015

Giai Đoạn 2016 - 2020

 

Thành phố Sơn La

 

 

 

UBND tỉnh

1

Mỏ Đá Noong Ẳng

Phường Chiềng An

m3

100.000

120.000

 

2

Mỏ Đá Pom Ừ Hư, bản Khoang

Xã Chiềng Ngần và Phường Chiềng Cơi

m3

40.000

50.000

 

3

Mỏ Đá bản Phường

Xã Chiềng Ngần

m3

30.000

30.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu60/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực12/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2013 khai thác chế biến sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2013 khai thác chế biến sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu60/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành12/12/2013
       Ngày hiệu lực12/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2013 khai thác chế biến sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2013 khai thác chế biến sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Sơn La

          • 12/12/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/12/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực