Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí; phân bổ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và chế độ công tác phí, chi tiêu tổ chức hội nghị, đón tiếp khách nước ngoài đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, kỳ họp thứ 11 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐNĐ điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2007/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ; PHÂN BỔ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, CHẾ ĐỘ ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Điều 120 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001);

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 105/2005/TT-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 4949/BTC-VP ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 23/2007/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 và Công văn số 1603/CV-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phầm trăm trích lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí; phân bổ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu một số phí, lệ phí; phân bổ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh; chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện:

- Về điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí; phân bổ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản, thực hiện từ ngày 01/01/2008.

- Về chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, thực hiện từ ngày 01/8/2007

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ tư pháp;
- Quân khu 4;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Chuyên viên VP HĐND tỉnh;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ; PHÂN BỔ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, CHẾ ĐỘ ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Đất làm nhà ở khu vực đô thị

đ/hồ sơ

100.000

30%

- Đất làm nhà ở khu vực nông thôn

đ/hồ sơ

30.000

30%

- Đất làm nhà ở cho tổ chức

đ/hồ sơ

500.000

30%

- Đất sử dụng vào sản xuất kinh doanh

 

 

 

+ Dưới 1 ha

đ/hồ sơ

1.000.000

30%

+ Từ 1 ha đến dưới 5 ha

đ/hồ sơ

2.000.000

30%

+ Từ 5 ha đến dưới 10 ha

đ/hồ sơ

3.000.000

30%

+ Từ 10 ha trở lên

đ/hồ sơ

5.000.000

30%

2. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Đất khu vực đô thị

 

 

 

+ Dưới 5 ha

đ/m2

400

30%

+ Từ 5 ha đến dưới 10 ha

đ/m2

350

30%

+ Từ 10 ha trở lên

đ/m2

300

30%

- Đất khu vực nông thôn

 

 

 

+ Dưới 5 ha

đ/m2

200

30%

+ Từ 5 ha đến dưới 10 ha

đ/m2

150

30%

+ Từ 10 ha trở lên

đ/m2

100

30%

3. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai:

- Mức thu: 100.000 đồng/ hồ sơ, tài liệu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu).

- Tỷ lệ % trích để lại đơn vị thu: 50%.

4. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Mức thu: 4.000.000 đồng/1 báo cáo

Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

- Tỷ lệ % trích lại cho đơn vị thu: 70%

5. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% Trích để lại đơn vị thu

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

100.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500m3/ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

300.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

800.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

1.500.000

50%

- Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

đ/1 đề án, báo cáo

= 50% mức thu trên

50%

6. Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SXNN lưu lượng dưới 0,1 m3/giây, cho phát điện dưới 50kw, cho mục đích khác dưới lưu lượng 500m3/ngày đêm.

đ/đề án, báo cáo

200.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SXNN lưu lượng từ 0.1 m3 đến dưới 0.5 m3/ giây, phát điện từ 50kw đến dưới 200kw, mục đích khác lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3000 m3/ ngày đêm

đ/đề án, báo cáo

600.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SXNN lưu lượng từ 0.5 m3 đến dưới 1 m3/ giây, phát điện từ 200kw đến dưới 1.000 kw, mục đích khác lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000 m3/ ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

1.500.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho SXNN lưu lượng từ 1 m3 đến dưới 2 m3/giây, phát điện từ 1.000kw đến dưới 2.000 kw, mục đích khác lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

3.500.000

50%

- Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

đ/1 đề án, báo cáo

=50% mức thu trên

50%

7. Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

200.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

600.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ ngày đêm

đ/1 đề án, báo cáo

1.500.000

50%

- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ ngày đêm

 

3.500.000

50%

- Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

đ/1 đề án, báo cáo

=50% mức thu trên

50%

8. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ ngày đêm

đ/1 báo cáo

200.000

50%

Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm

đ/1 báo cáo

500.000

50%

Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm

đ/1 báo cáo

1.300.000

50%

Đối với b.cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000 m3 đến dưới 3.000m3/ng đêm

đ/1 báo cáo

2.000.000

50%

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung

đ/1 báo cáo

=50% mức thu trên

50%

9. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất:

- Mức thu: 700.000 đồng/hồ sơ

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung mức thu bằng 50% mức thu theo quy định trên.

- Tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu: 50%

10. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây lâm nghiệp, rừng giống:

- Mức thu:

+ Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng: 1.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận.

+ Đối với bình tuyển công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: 3.000.000 đồng/ 1 lần bình tuyển công nhận.

- Tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu: 80%

11. Phí dự thi dự tuyển: Điều chỉnh mức thu như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Thi tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do)

đ/học sinh/ lần dự thi

70.000

100%

- Tuyển sinh vào lớp 10 (thi 2 môn)

đ/học sinh/ lần dự thi

40.000

100%

12. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 

 

+ Hộ kinh doanh cá thể

đ/1 lần cấp

20.000

25%

+ Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh

đ/1 lần cấp

100.000

25%

+ Hợp tác xã, liên hiệp HTX, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước

đ/1 lần cấp

200.000

25%

+ Chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp

đ/1 lần (chứng nhận hoăc thay đổi)

20.000

25%

+ Cấp bản sao giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản sao lục nội dung đăng ký kinh doanh

đ/1 bản

2.000

25%

- Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (Không thu đối với cơ quan quản lý nhà nước)

đ/ lần cung cấp

10.000

25%

13. Lệ phí hộ khẩu; chứng minh nhân dân:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Lệ phí hộ khẩu

 

 

 

+ Đăng ký chuyển đến cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận khẩu tập thể

đ/1 lần đăng ký

10.000

35%

+ Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình

đ/1 lần cấp

15.000

35%

+ Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

đ/1 lần cấp

8.000

35%

+ Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể

đ/1 lần cấp

10.000

35%

+ Riêng cấp đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể do nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

đ/1 lần cấp

5.000

35%

+ Cấp mới, cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho một gia đình

đ/1 lần cấp

10.000

35%

+ Gia hạn tạm trú có thời hạn

đ/1 lần cấp

3.000

35%

+ Cấp mới, cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho một nhân khẩu.

đ/1 lần cấp

5.000

35%

+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (không thu đối với T.hợp đính chính lại địa chỉ do NN thay đổi địa giới HC, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu).

đ/1 lần cấp

5.000

35%

+ Đối với việc đăng ký và quản lý hộ khẩu tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới

đ/1 lần cấp

= 50% mức thu trên

70% (các xã, thị trấn) 100% (miền núi, hải đảo)

- Lệ phí chứng minh nhân dân

 

 

 

+ Đối với cấp CMND tại các phường nội thành phố, thị xã

 

 

 

* Cấp mới (không bao gồm tiền ảnh)

đ/1 lần cấp

5.000

35%

* Cấp lại, đổi (không bao gồm tiền ảnh)

đ/1 lần cấp

6.000

35%

+ Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại các xã, thị trấn, miền núi, biên giới (không bao gồm tiền ảnh)

 

 

70% (các xã, thị trấn) 100% (miền núi, hải đảo)

* Cấp mới

đ/1 lần cấp

2.000

 

* Cấp lại, đổi

đ/1 lần cấp

3.000

 

14. Lệ phí địa chính:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

% trích để lại đơn vị thu

- Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

 

 

 

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đ/1 giấy

20.000

20%

+ Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đ/1 lần

10.000

20%

+ Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đ/1 lần

10.000

20%

+ Cấp lại, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đ/1 lần

10.000

20%

- Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

đ/1 lần

= 50% mức thu trên

20%

- Mức thu áp dụng đối với tổ chức

 

 

 

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đ/1 giấy

50.000

20%

+ Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đ/1 lần

20.000

20%

+ Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đ/1 lần

20.000

20%

+ Cấp lại, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đ/1 lần

20.000

20%

15. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

- Mức thu: 50.000 đồng/1 giấy phép

- Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, mức thu bằng 50% cấp giấy lần đầu.

- Tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu: 20%

16. Lệ phí cấp giấy phép sử dụng mặt nước:

- Mức thu: 50.000 đồng/1 giấy phép

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, mức thu bằng 50% cấp giấy lần đầu.

- Tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu: 20%

17. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước:

- Mức thu: 50.000 đồng/1 giấy phép

Trường hợp gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép, mức thu bằng 50% cấp giấy lần đầu

- Tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu: 20%

18. Quy định tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu các loại phí tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XV kỳ họp thứ 9 và được UBND tỉnh Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 như sau:

TT

Loại phí, lệ phí

% trích lại đơn vị thu

1

Phí đấu giá

- Đối với đơn vị được cấp đầy đủ kinh phí hoạt động

- Đối với đơn vị được cấp một phần kinh phí hoạt động

- Đối với đơn vị không được cấp kinh phí hoạt động

 

0%

70%

90%

2

Phí thư viện

100%

3

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ

50%

4

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

20%

5

Lệ phí Hộ tịch

20%

19. Quy định phân bổ phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản như sau:

TT

Loại khoáng sản

Phân bổ các cấp ngân sách

Tỉnh

Huyện

1

Sa khoáng Titan (ilmenit)

40%

20%

40%

2

Đá

 

40%

60%

3

Sỏi

 

 

100%

4

Sét

 

20%

80%

5

Thạch cao

 

40%

60%

6

Cát

 

20%

80%

7

Đất

 

 

100%

8

Than

 

40%

60%

9

Nước khoáng thiên nhiên

 

40%

60%

20. Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Mức chi thực hiện theo Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính. Các cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình thực tế và khả năng ngân sách mà quy định mức chi cụ thể áp dụng cho cơ quan, đơn vị mình nhưng không vượt quá quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

21. Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Mức chi thực hiện theo Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính. Các cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình thực tế và khả năng ngân sách mà quy định mức chi cụ thể áp dụng cho cơ quan, đơn vị mình nhưng không được vượt quá quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu61/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐNĐ điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐNĐ điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu61/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýNguyễn Thanh Bình
     Ngày ban hành19/07/2007
     Ngày hiệu lực01/08/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐNĐ điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm trích