Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND bổ sung phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND bổ sung phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, thay thế các Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008, số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ có hiệu lực từ ngày 15/10/2011, thay thế Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 01/12/2011 về việc quy định bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

a) Cơ quan cấp giấy phép và thu lệ phí: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (hoặc đơn vị được Sở ủy quyền).

b) Đối tượng nộp lệ phí: Cá nhân sử dụng lao động phải nộp khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước cấp, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh.

c) Mức thu lệ phí:

- Cấp mới: 400.000 đồng/giấy phép.

- Cấp lại: 300.000 đồng/giấy phép.

- Gia hạn: 200.000 đồng/giấy phép.

d) Đơn vị thu được trích để lại mức 30% tổng số thu để phục vụ cho công tác cấp giấy và tổ chức thu, số còn lại nộp ngân sách tỉnh theo quy định.

2. Điều chỉnh mức thu Phí bảo vệ môi trường về khai thác khoáng sản và tỷ lệ (%) phân chia giữa các cấp ngân sách như sau ( Có Phụ lục kèm theo ).

3. Điều chỉnh mức thu và tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Mức thu tối đa: 5.000.000 đồng/1 báo cáo thẩm định;

- Thẩm định bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường không quá 50% mức phí tối đa (2.500.000đồng/ 1 báo cáo thẩm định).

- Tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu: 80%; nộp ngân sách 20%.

4. Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), gồm cả ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng là 11%.

5. Bãi bỏ thu phí qua cầu Hộ Độ. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ tình hình cụ thể bố trí cân đối nguồn kinh phí để quản lý, duy tu bảo vệ cầu; có quy chế, biện pháp kiểm tra, thanh tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quá tải, đảm bảo an toàn công trình và không gây phiền hà cho việc đi lại của nhân dân.

Điều 2. Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2012.

Các quy định này thay thế quy định tại Nghị quyết số 114/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường về khai thác khoáng sản và tỷ lệ (%) phân chia giữa các cấp ngân sách, Mục 5 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 Quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), Mục 4 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND bổ sung phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND bổ sung phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu24/2011/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
    Người kýNguyễn Thanh Bình
    Ngày ban hành16/12/2011
    Ngày hiệu lực01/01/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật9 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND bổ sung phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND bổ sung phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh