Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND quy định bổ sung phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách và phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND quy định bổ sung phí lệ phí tỷ lệ điều tiết ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2008/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ; TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH VÀ PHỤ CẤP CHO GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL – UBTVQH, ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 57/2002/NĐ – CP, ngày 03/ 6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ – CP, ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT – BTC, ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về phí môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Sau khi xem xét Tờ trình số 320 /TTr – UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu một số loại phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách và phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định bổ sung, sửa đổi một số loại phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách và phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Bổ sung mức thu, tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu Phí sử dụng vỉa hè, lề đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1.1. Mức thu:

Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lề đường để làm điểm tạm dừng đỗ; trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; trung chuyển vật liệu xây dựng; kinh doanh.

TT

Nội dung thu phí

Mức thu

1

Sử dụng vỉa hè, lề đường, bến, bãi để trông giữ xe đạp, xe máy,ô tô, bán hàng ăn uống.

- Đường loại I, loại II.

- Các tuyến đường còn lại thuộc các phường.

- Các tuyến đường còn lại thuộc các xã.

 


25.000 đ/m2/ tháng

20.000 đ/m2/tháng

15.000 đ/m2/ tháng

2

Sử dụng vỉa hè, lề đường để đỗ xe ô tô.

20.000 đ/m2/ tháng

3

Sử dụng vỉa hè, lề đường để trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng.

20.000 đ/m2/ tháng

4

Sử dụng vỉa hè, lề đường để kinh doanh các dịch vụ tạm thời những thời điểm mang tính chất thời vụ trong năm (vào các ngày lễ, tết...)

3.000 đ/m­2/ngày

5

Phí trông giữ xe máy

 

Phí trông giữ xe đạp

Mức cũ: 1.000đ/lượt;

Mức mới: 2.000đ/lượt

Mức cũ: 500đ/lượt

Mức mới: 1.000đ/lượt

1.1. Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu 30% , nộp ngân sách 70% số thu được.

2. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu

(Đồng)

1

Đá

 

 

a

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ(Granit, Gabro, đá hoa...);

Quặng đá quý (kim cương, rubi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, adit, pyrốp, berin, spinen, toopaz, thạch an tinh thể, crizolit, pan quý, birusa, neefftit...)

m3

50.000

 

b

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

m3

1.000

c

Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp...)

m3

2.000

2

Fenspat

m3

20.000

3

Sỏi, cuội, sạn

m3

4.000

4

Cát:

 

 

a

Cát vàng( cát xây tô)

m3

3.000

b

Cát thủy tinh

m3

5.000

c

Các loại cát khác

m3

2.000

5

Đất:

 

 

a

Đất sét làm gạch, ngói

m3

1.500

b

Đất làm thạch cao

m3

2.000

c

Đất làm cao lanh

m3

5.000

d

Các loại đất khác

m3

1.000

6

Than:

 

 

a

Than đá

Tấn

6.000

b

Than bùn

Tấn

2.000

c

Các loại than khác

Tấn

4.000

7

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.000

8

Sa khoáng titan (ilmenit)

Tấn

50.000

9

Quặng apatít

Tấn

3.000

10

Quặng khoáng sản kim loại:

 

 

a

Quặng mangan

Tấn

30.000

b

Quặng sắt

Tấn

40.000

c

Quặng chì, kẽm, thiếc

Tấn

180.000

d

Quặng đồng

Tấn

35.000

e

Quặng bô xit

Tấn

30.000

f

Quặng cromit

Tấn

40.000

g

Quặng khoáng sản kim loại khác

Tấn

10.000

3. Bổ sung mức thu, tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

- Mức thu: 100.000 đồng/1 giấy phép

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, mức thu bằng bằng 50% mức thu cấp giấy lần đầu.

-Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu 30% số thu được, nộp ngân sách 70%

4. Bổ sung mức thu, tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí cấp biển số nhà:

- Mức thu: 30.000 đồng/ 1 biển số nhà, cấp lại: 20.000 đồng/1 biển số nhà.

- Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu 10% , nộp ngân sách 90% số thu được.

5. Quy định mức thu Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi( kể cả lái xe): 11%.

6. Quy định mức thu Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/ bản;

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/ trang; từ trang thứ 3 trở lên thì thu 1.000 đồng/ trang, tối đa thu 100.000 đồng/ bản;

- Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/ trường hợp.

7. Quy định tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất thuộc phần ngân sách cấp tỉnh hưởng phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh(Không kể nguồn thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất đối với các dự án theo cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt) như sau:

- 20% đầu tư trở lại cho thị xã Hồng Lĩnh theo Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh về ban hành cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh;

- 40% đầu tư trở lại cho thành phố Hà Tĩnh (Thực hiện trong hai năm 2009 – 2010);

- 40% ngân sách cấp tỉnh hưởng.

8. Điều chỉnh Phụ cấp sinh hoạt phí, trợ cấp thôi việc cho giáo viên mầm non ngoài biên chế như sau:

a. Phụ cấp sinh hoạt phí cho giáo viên mầm non ngoài biên chế:

- Đối với sinh hoạt phí cho giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn: Điều chỉnh từ 400.000 đồng/người/tháng lên 500.000đồng/người/ tháng.

- Đối với sinh hoạt phí cho giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các vùng còn lại: Điều chỉnh từ 250.000 đồng/người/tháng lên 350.000đồng/người/tháng.

b.Trợ cấp thôi việc cho giáo viên mầm non ngoài biên chế: 540.000 đồng/người/năm công tác.

Nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trên do ngân sách tỉnh bố trí cho sự nghiệp giáo dục hàng năm đảm bảo.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ NSĐP-Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Phòng Công báo- VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Hà Tĩnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu97/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND quy định bổ sung phí lệ phí tỷ lệ điều tiết ngân sách


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND quy định bổ sung phí lệ phí tỷ lệ điều tiết ngân sách
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu97/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýNguyễn Thanh Bình
     Ngày ban hành10/12/2008
     Ngày hiệu lực20/12/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND quy định bổ sung phí lệ phí tỷ lệ điều tiết ngân sách

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 97/2008/NQ-HĐND quy định bổ sung phí lệ phí tỷ lệ điều tiết ngân sách