Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND về phê duyệt mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên; định mức hợp đồng lao động và hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm kế toán, y tế tại trường mầm non công lập, dân lập do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên tỉnh Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2009/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ CHO GIÁO VIÊN; ĐỊNH MỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN, Y TẾ TẠI TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG, DÂN LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 quy định về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 5 năm 2000 của liên Bộ Tài chính- Giáo dục & Đào tạo- Lao động Thương binh & Xã hội về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của liên Bộ Giáo dục & Đào tạo-Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Sau khi xem xét Tờ trình số 306/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên; cho hợp đồng lao động và hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm công tác kế toán, y tế tại trường mầm non bán công, dân lập; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên; định mức hợp đồng lao động và hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm công tác kế toán, y tế tại các trường mầm non bán công, dân lập như sau:

I. Hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên ngoài biên chế ở trường mầm non bán công, dân lập:

1. Mức sinh hoạt phí tối thiểu bằng mức lương khi điểm của bậc học mầm non hệ trung cp.

2. Nguồn kinh phí chi trả như sau:

- Ngân sách sự nghiệp giáo dục hỗ trợ 45% mức lương khởi điểm của bậc mầm non hệ trung cp.

- Kinh phí còn lại (55% mức lương khởi điểm của bậc học mầm non hệ trung cấp) được đảm bảo tcác nguồn sau:

+ Trích 80% số thu học phí tại trường để chi trả.

+ Phần còn lại ngân sách cấp huyện đảm bảo 40%, ngân sách cấp xã đảm bảo 60%.

Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương cân đối, đảm bảo đủ mức quy định tại Khoản 1 Mục I.

3. Định mức hỗ trợ các khoản đóng góp theo lương:

Nguồn kinh phí: Ngân sách sự nghiệp giáo dục hỗ trợ 20% để đóng bảo hiểm xã hội so vi mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

II. Hợp đồng lao động và hỗ trợ cho nhân viên làm công tác kế toán, y tế tại các trường mầm non bán công, dân lập như sau:

1. Hp đồng lao động: Trường mầm non bán công, dân lập đảm bảo các tiêu chí theo quy định được hợp đồng 01 nhân viên kế toán và 01 nhân viên y tế học đường theo phương thức nhân viên kế toán kiêm nhiệm các công việc phục vụ khác; nhân viên y tế đảm nhiệm các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo (có quy định quy mô trường được hp đồng kế toán, y tế học đường).

2. Hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm công tác kế toán, y tế tại các trường mầm non bán công, dân lập:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng.

- Ngoài nguồn ngân sách tnh hỗ trợ nêu trên, ngân sách huyện, xã hỗ trợ thêm tùy theo khả năng ngân sách của cấp mình.

III. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Quy định này thay thế quy định tại Điểm a, Mục 8, Điều 1 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XV, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra v
ăn bn - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đo
àn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- VP Tnh ủy, VP UBND tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND t
nh;
- Phòng Công báo - VP UBND t
nh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 115/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2009
Ngày hiệu lực 22/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 115/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành 12/12/2009
Ngày hiệu lực 22/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên tỉnh Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên tỉnh Hà Tĩnh