Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13 thực hiện Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13 xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội 2013 2014


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII, NĂM 2013 VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bản phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Điều 2.

1. Cơ quan trình dự án, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những biện pháp được nêu trong Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014.

2. Giao Ủy ban pháp luật chủ trì phối hợp với Hội đồng dân tộc, các cơ quan khác của Quốc hội giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:

- UBTVQH;
- Chính phủ và các cơ quan trình dự án;
- TT.HĐDT, các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tư pháp;
- Các ban của UBTVQH, Viện CNLP;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu: HC, PL;
- E-pas: 48176.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 616/NQ-UBTVQH13 ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

TT

TÊN DỰ ÁN

CƠ QUAN TRÌNH

BAN SOẠN THẢO (BST)

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA

CƠ QUAN THAM GIA THẨM TRA

GHI CHÚ

1.

Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

TANDTC

BST do UBTVQH thành lập

UBTP

HĐDT và các Ủy ban khác

 

2.

Luật cảnh vệ

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL

 

3.

Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBVHGDTN TN&NĐ

 

4.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

 

 

 

 

Đã được QH thông qua

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL

 

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố tụng hành chính

TANDTC

BST do TANDTC thành lập

UBTP

HĐDT và các Ủy ban khác

 

7.

Luật về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

 

8.

Pháp lệnh cảnh sát môi trường

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBQP&AN

UBPL, UBKHCN& MT, UBTP

 

9.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBCVĐXH

UBPL; HĐDT, UBQP&AN UBVHGDTN TN&NĐ

 

10.

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Chính phủ

BST do cơ quan được CP giao chủ trì thành lập

UBTCNS

UBPL; UBKT, UBKHCN&MT, UBQP&AN,

 

 

TIẾN ĐỘ

UBTVQH XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

I. Phiên họp UBTVQH (tháng 7-2013)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

2. Luật đấu thầu (sửa đổi)

3. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

II. Phiên họp UBTVQH (tháng 8-2013)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5:

1. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

3. Luật tiếp công dân

4. Luật việc làm

5. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Cho ý kiến về các dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việc Nam

2. Luật xây dựng (sửa đổi)

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

4. Luật hải quan (sửa đổi)

- Cho ý kiến về dự án luật trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp QH:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

2. Pháp lệnh cảnh sát cơ động

- Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết:

1. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành mức thuế suất thuế tài nguyên

III. Phiên họp UBTVQH (tháng 9-2013)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5:

1. Luật đất đai (sửa đổi)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

2. Luật đấu thầu (sửa đổi)

3. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

- Cho ý kiến về các dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

2. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

3. Luật hộ tịch

4. Luật phá sản (sửa đổi)

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

IV. Phiên họp UBTVQH (tháng 10-2013)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 6:

1. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2. Luật đất đai

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

4. Luật tiếp công dân

5. Luật việc làm

6. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về dự án luật trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp QH:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

- Cho ý kiến về các dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật đầu tư công

- Thông qua dự thảo nghị quyết:

1. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

V. Phiên họp UBTVQH (tháng 12-2013)

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

2. Pháp lệnh công tác quốc phòng ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương

VI. Phiên họp UBTVQH (tháng 01-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11-2013):

1. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

2. Luật xây dựng (sửa đổi)

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

4. Luật hải quan (sửa đổi)

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh cảnh sát cơ động.

VII. Phiên họp UBTVQH (tháng 02-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

2. Luật hộ tịch

3. Luật phá sản (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

- Cho ý kiến về các dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật nhà ở (sửa đổi)

2. Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

VIII. Phiên họp UBTVQH (tháng 3-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

2. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình

4. Luật đầu tư công

- Cho ý kiến về các dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

2. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

5. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh công tác quốc phòng ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương

IX. Phiên họp UBTVQH (tháng 4-2014)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

2. Luật xây dựng (sửa đổi)

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

4. Luật hải quan (sửa đổi)

5. Luật hộ tịch

6. Luật phá sản (sửa đổi)

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

8. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

10. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

- Cho ý kiến về dự án được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7:

1. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

- Cho ý kiến về các dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật đầu tư (sửa đổi)

2. Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

5. Luật căn cước công dân

X. Phiên họp UBTVQH (tháng 5-2014)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật đầu tư công

4. Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

XI. Phiên họp UBTVQH (tháng 7-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

- Cho ý kiến về dự án luật được trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp QH:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

- Cho ý kiến về các dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh cảnh sát môi trường

2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

XII. Phiên họp UBTVQH (tháng 8-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

2. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

5. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

6. Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán

3. Luật thống kê (sửa đổi)

4. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

5. Luật an toàn vệ sinh lao động

6. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

XIII. Phiên họp UBTVQH (tháng 9-2014)

- Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật nhà ở (sửa đổi)

2. Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

3. Luật đầu tư (sửa đổi)

4. Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

5. Luật căn cước công dân

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8

1. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

2. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

5. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

XIV. Phiên họp UBTVQH (tháng 10-2014)

- Tiếp tục cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật đã được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

2. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

5. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

6. Một số dự án cần thiết khác

XV. Phiên họp UBTVQH (tháng 12-2014)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2014)

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh cảnh sát môi trường

2. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 616/NQ-UBTVQH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu616/NQ-UBTVQH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2013
Ngày hiệu lực09/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 616/NQ-UBTVQH13

Lược đồ Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13 xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội 2013 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13 xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội 2013 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu616/NQ-UBTVQH13
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/07/2013
        Ngày hiệu lực09/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13 xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội 2013 2014

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13 xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội 2013 2014

            • 09/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực