Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007-2010 tỉnh Điện Biên

Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2006/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NSNN THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2007-2010 TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2007-2010; Quyết định số: 219/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số: 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 và Quyết định số: 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 951/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006; Báo cáo thẩm tra số: 97/BC-KTNS ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007-2010 tỉnh Điện Biên do UBND tỉnh trình tại kỳ họp (theo Tờ trình số: 951/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 8 (bất thường) thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu68/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2006
Ngày hiệu lực27/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu68/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành11/11/2006
        Ngày hiệu lực27/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 68/2006/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước Điện Biên