Quyết định 311/QĐ-UBND

Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 08 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhan dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thàng phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên văn bản, số ký hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (84 văn bản)

01

Nghị quyết số 40/1998/NQ-HĐ ngày 05/8/1998 của HĐND tỉnh Lai Châu Về việc thu học phí và các biện pháp cấp thiết nhằm đẩy mạnh việc phổ cập giáo dục tiểu học và xóa nạn mù chữ.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 209/2010/NQ-HĐNDngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 20/12/2010

02

Nghị quyết số 17/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về Quy định chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố

Ngày hết hiệu lực 19/7/2010

 

03

Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

04

Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

05

Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

06

Nghị quyết số 27/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

07

Nghị quyết số 28/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

08

Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/ 2005 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua cơ chế quản lý và chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thông qua quy định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước; sửa đổi chính sách đầu tư hỗ trợ kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực 25/7/2010

 

09

Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/ 2005 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua Quy định về thu và sử dụng thuỷ lợi phí trên địa bàn tính Điện Biên.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thông qua quy định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước; sửa đổi chính sách đầu tư hỗ trợ kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 25/7/2010

10

Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

11

Nghị quyết số 38/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

12

Nghị quyết số 40/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

13

Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

14

Nghị quyết số 42/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

15

Nghị quyết số 43/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

16

Nghị quyết số 44/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

17

Nghị quyết số 45/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

18

Nghị quyết số 47/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về Quy định chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố.

Ngày hết hiệu lực 19/7/2010

 

19

Nghị quyết số 48/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

20

Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

21

Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND ngày 19/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

22

Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND ngày 10/04/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

23

Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND ngày 10/04/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Miễn nhiệm Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

24

Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 10/04/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

25

Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 10/04/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Miễn nhiệm phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Khoá XII, nhiệm kỳ 2004 – 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

26

Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày 10/04/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

27

Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND ngày 10/04/2006 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 – 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

28

Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND ngày 10/04/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

29

Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

30

Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2006 cho các cơ quan, đơn vị.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

31

Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006-2010

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

32

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộng một vụ tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006 -2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

33

Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

34

Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007-2010 tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

35

Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 -2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

36

Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

37

Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

38

Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc quy định tiêu chí phân loại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 –2010 (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Điện Biên theo trình độ phát triển.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

39

Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc quy định về quản lý đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

40

Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

41

Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về Đề án nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

42

Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

43

Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

44

Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

45

Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

46

Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

47

Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

48

Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND ngày 30/04/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

49

Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND ngày 30/04/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại đến năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

50

Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND ngày 30/04/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua Đề án thực hiện Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khau trong Nông Lâm nghiệp đến năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

51

Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND ngày 30/04/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua chính sách thực hiện Để án xuất khẩu lao động tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2007-2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

52

Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND ngày 30/04/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc miễn nhiệm thành viên Ban kinh tế- Ngân sách HĐNĐ tỉnh Điện Biên khoá XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

53

Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 30/04/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 – 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

54

Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

55

Nghị quyết số 95/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 207/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày hết hiệu lực 01/01/2011

56

Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về điều chỉnh chính sách hỗ trợ sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 19/07/2010

 

57

Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án đào tạo vận động viên năng khiếu thể dục thể thao và huấn luyện vận động viên thành tích cao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

58

Nghị quyết số 100/2007/NQ- HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2007, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

59

Nghị quyết số 101/2007/NQ- HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh dự toán phân bổ chi tiết chi ngân sách địa phương năm 2007 cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

60

Nghị quyết số 102/2007/NQ- HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2008.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

61

Nghị quyết số 103/2007/NQ- HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

62

Nghị quyết số 104/2007/NQ- HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

63

Nghị quyết số 105/2007/NQ- HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

Được thay thế bởi Nghị quyết sô 187/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

Ngày hết hiệu lực 19/7/2010

 

64

Nghị quyết số 116/2008/NQ- HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2008

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

65

Nghị quyết số 118/2008/NQ- HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thể bởi Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 19/7/2010

 

66

Nghị quyết số 119/2008/NQ- HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Được thay thế bởi Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

- Được thay thế bởi Nghị quyết số 207/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày hết hiệu lực 19/7/2010

 

67

Nghị quyết số 139/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

68

Nghị quyết số 140/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

69

Nghị quyết số 142/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

70

Nghị quyết số 146/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

71

Nghị quyết số 148/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

72

Nghị quyết số 153/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

73

Nghị quyết số 154/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về Ch- ương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

74

Nghị quyết số 155/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

75

Nghị quyết số 156/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

76

Nghị quyết số 157/2008/NQ- HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khoá XII.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

77

Nghị quyết số 163/2009/NQ- HĐND ngày 14/07/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên điều chỉnh thời gian và mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

78

Nghị quyết số 165/2009/NQ- HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn bản, tổ dân phố.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về quy định chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố.

Ngày hết hiệu lực 19/7/2010

 

79

Nghị quyết số 169/2009/NQ- HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

80

Nghị quyết số 171/2009/NQ- HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

81

Nghị quyết số 172/2009/NQ- HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

82

Nghị quyết số 173/2009/NQ- HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

83

Nghị quyết số 174/2009/NQ- HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

84

Nghị quyết số 175/2009/NQ- HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua định mức Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH (72 văn bản)

01

Quyết định số 642/1998/QĐ-UB ngày 16/9/1998 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác ở cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

Thay thế các nội dung tương ứng tại Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 01/01/2011

02

Quyết định số 01/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 của UBND tỉnh Lai Châu V/v ban hành giá tính thuế tài nguyên

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành giá tính thuế tài nguyên.

Ngày hết hiệu lực 02/9/2005

 

03

Quyết định số 66/2000/QĐ-UB ngày 27/11/2000 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 07/06/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 17/6/2006

 

04

Quyết định số 20/2002/QĐ-UB ngày 20/3/2002 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 14/6/2007

 

05

Quyết định số 62/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định tạm thời về một số chế độ đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và khen thưởng các giải thể thao trong toàn tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về định mức chi đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài thể dục thể thao, các giải thi đấu thể thao tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực 29/9/2008

 

06

Quyết định số 64/2002/QĐ-UB ngày 01/11/2002 của UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2002/QĐ-UB ngày 20/3/2002 của UBND tỉnh Lai Châu Về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010

Ngày hết hiệu lực 14/6/2007

 

07

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) Về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2002.

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2004/QĐ-UBND ngày 21/05/2004 của UBND tỉnh Điện Biên quy định tạm thời phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2004

Ngày hết hiệu lực 31/05/2004

08

Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) Về việc ban hanh tinh thuế tài nguyên

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành giá tính thuế tài nguyên.

Ngày hết hiệu lực 01/9/2005

 

09

Quyết định số 10/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Lai Châu.

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2004/QĐ-UBND ngày 23/6/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực 23/7/2004

 

10

Quyết định số 53/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng Quỹ

Ngày hết hiệu lực 01/01/2010

11

Quyết định số 01/2004/QĐ-UBND ngày 03/03/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11/01/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 11/01/2005

12

Quyết định số 03/2004/QĐ-UBND ngày 31/03/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

13

Quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 31/03/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và vốn đầu tư phát triển năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

14

Quyết định số 17/2004/QĐ-UBND ngày 23/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt danh mục các Đề án UBND tỉnh sẽ thông qua trong chương trình công tác năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

15

Quyết định số 25/2004/QĐ-UBND ngày 21/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Nhà nước năm 2004".

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

16

Quyết định số 33/2004/QĐ-UBND ngày 23/6/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên.

 

Được thay thế bởi Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 02/02/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực 02/02/2009

 

17

Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2004 – 2009).

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 23/6/2006

 

18

Khoản 2, Điều 5; khoản 2, khoản 4 Điều 9; khoản 1 Điều 13; Điều 17; Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tại Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 31/12/2007

 

19

Quyết định số 47/2004/QĐ-UB ngày 10/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc giao biên chế quản lý hành chính, sự nghiệp năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

20

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

21

Quyết định số 52/2004/QĐ-UB ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010.

Ngày hết hiệu lực 24/12/2006

 

22

Quyết định số 54/2004/QĐ-UB ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Danh mục, mức thu một số loại phí,trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh.

Ngày hết hiệu lực 01/9/2007

 

23

Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2004 và thời kỳ ổn định ngân sách

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 -2010.

Ngày hết hiệu lực 24/12/2006

24

Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

25

Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn la năm 2004

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La năm 2004, tỉnh Điện Biên

Ngày hết hiệu lực 22/8/2005

 

26

Quyết định số 70/2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2004 và phân bổ vốn kết dư năm 2003 tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

27

Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 11/01/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt danh sách các mặt hàng, điểm mua, bán hàng chính sách xã hội được trợ cước vận chuyển năm 2005 tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

28

Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 25/01/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

29

Quyết định số 04/2005/QĐ-UBND ngày 07/02/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Phân bổ kế hoạch kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng chính sách năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

30

Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày ngày 01/3/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung trong chính sách bồi thường, di dân tái định cư thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 02/7/2007

 

31

Quyết định số 09/2005/QĐ-UBND ngày 22/03/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005 – 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

32

Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 19/7/2007

 

33

Quyết định số 12/2005/QĐ-UBND ngày 01/06/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

34

Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 28/06/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển năm 2005 huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

35

Quyết định số 15/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy đinh chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 28/01/2010

 

36

Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 30/07/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

37

Quyết định số 17/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày hết hiệu lực 15/8/2007

 

38

Quyết định số 18/2005/QĐ-UBND ngày 09/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 01/01/2007

39

Quyết định số 19/2005/QĐ-UBND ngày 09/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định về cơ chế quản lý và chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 14/8/2010

 

40

Quyết định số 20/2005/QĐ-UBND ngày 09/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thu và sử dụng thủy lợi phí cho công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 14/8/2010

 

41

Quyết định số 24/2005/QĐ-UBND ngày 05/09/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2005 của huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

42

Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 19/09/2005 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2005 từ nguồn vốn kết dư năm 2004 và nguồn vốn bổ sung năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

43

Quyết định số 26/2005/QĐ-UBND ngày 23/9/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô.

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô.

Ngày hết hiệu lực 24/4/2008

 

44

Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vường, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 01/01/2011

 

45

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 02/7/2007

 

46

Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 02/7/2007

 

47

Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Điện Biên năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

48

Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010 của tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

49

Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 – 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

50

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

51

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

52

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 04/06/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định tiêu chí phân loại và mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Điện Biên theo trình độ phát triển.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

53

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành tạm thời quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II)

Ngày hết hiệu lực 19/02/2009

 

54

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 30/3/2008

 

55

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chương II được thay thế bởi Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chương II hết hiệu lực 30/3/2008

 

56

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày hết hiệu lực 01/01/2011

 

57

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 14/8/2010

 

58

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bới Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 01/01/2011

 

59

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ đi công tác nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

Ngày hết hiệu lực 01/8/2010

 

60

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/2/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

61

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/04/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 30/4/2009

 

62

Điều 1 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị và chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Mục III, Điều 1 Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài.

- Mục I, II Điều 1 bị thay thế bởi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 Về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mục III, Điều 1 Ngày hết hiệu lực 01/8/2010

Mục I, II Điều 1 Ngày hết hiệu lực 01/01/2011

 

63

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 01/8/2010

 

64

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 - 2010.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

65

Điều 2 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 01/12/2009

 

66

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

Ngày hết hiệu lực 01/01/2010

67

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/07/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc bổ sung, điều chỉnh giá đất tại điểm tái định cư mở rộng thuộc bản Khe Chít, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

68

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Điều chỉnh thời gian và mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ngày hết hiệu lực 10/01/2011

 

69

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

70

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, năm 2010 theo trình độ phát triển.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

71

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

72

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (31 văn bản)

01

Chỉ thị số 01/2004/CT-UBND ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc đón tết Nguyên đán Giáp Thân 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

02

Chỉ thị số 02/2004/CT-UBND ngày 12/01/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông năm 2004 và dịp tết Nguyên đán Giáp Thân.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

03

Chỉ thị số 03/2004/CT-UBND ngày 20/01/2004 của UBND tỉnh Điện Biên đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch SARS, bệnh Cúm A ở người và dịch Cúm gà.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 02/2005/CT-UB ngày 20/01/2005 Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh Cúm A ở người.

Ngày hết hiệu lực 20/01/2005

 

04

Chỉ thị số 04/2004/CT-UBND ngày 03/03/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống hạn cho vụ Đông Xuân năm 2003 – 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

05

Chỉ thị số 05/2004/CT-UBND ngày 12/03/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức đón khách du lịch đến tham quan Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm du lịch Điện Biên Phủ năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

06

Chỉ thị số 06/2004/CT-UBND ngày 16/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc triển khai cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

07

Chỉ thị số 07/2004/CT-UBND ngày 23/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2004.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

08

Chỉ thị số 08/2004/CT-UBND ngày 01/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc thi "Hoà giải viên giỏi".

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

09

Chỉ thị số 09/2004/CT-UBND ngày 01/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v thực hiện Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản và triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày hết hiệu lực 15/11/2010

 

10

Chỉ thị số 10/2004/CT-UBND ngày 08/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

11

Chỉ thị số 12/2004/CT-UBND ngày 24/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, diệt trừ ốc bươu vàng.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

12

Chỉ thị số 16/2004/CT-UBND ngày 18/11/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

13

Chỉ thị số 01/2005/CT-UBND ngày 11/01/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức đón tết Nguyên đán Ất Dậu năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

14

Chỉ thị số 03/2005/CT-UBND ngày 27/01/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông năm 2005 và dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

15

Chỉ thị số 04/2005/CT-UBND ngày 04/04/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

16

Chỉ thị số 06/2005/CT-UBND ngày 11/05/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc triển khai cuộc vận động mua Trái phiếu Chính phủ, Công trái giáo dục, Trái phiếu kho bạc năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

17

Chỉ thị số 08/2005/CT-UBND ngày 20/05/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

18

Chỉ thị số 10/2005/CT-UBND ngày 09/08/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 60 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2005.

Hết hiệu lực theo thời gian(theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

19

Chỉ thị số 12/2005/CT-UBND ngày 22/08/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về nhiệm vụ phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm học 2005 – 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

20

Chỉ thị số 13/2005/CT-UBND ngày 30/08/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tiêm vác xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2005.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

21

Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND ngày 21/10/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

22

Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND ngày 18/11/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Thực hiện các yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 và đại dịch cúm ở người.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

23

Chỉ thị số 17/2005/CT-UBND ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

24

Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND ngày 13/12/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

25

Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 05/01/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

26

Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 05/04/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về công tác phòng chống lụt, bão và thiên tai năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

 

27

Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 18/04/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

28

Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tổng kiểm tra các đơn vị dự bị động viên năm 2006.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008)

 

29

Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 30/05/2006 của UBND tỉnh Điện Biên v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2006-2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

30

Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND ngày 15/08/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2006 - 2007.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

31

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 29/08/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009.

Hết hiệu lực theo thời gian (theo khoản 1 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008).

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 311/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu311/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2011
Ngày hiệu lực08/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 311/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu311/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành08/04/2011
       Ngày hiệu lực08/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên

           • 08/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực