Quyết định 18/2008/QĐ-UBND

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010 do tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định số 18/2008/QĐ- UBND sửa đổi bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi Điện Biên 2007-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định số 18/2008/QĐ- UBND sửa đổi bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi Điện Biên 2007-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2008/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH NĂM 2007-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 Ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Nghị quyết số: 146/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số: 67/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007-2010 ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 mục I phần A - Phân cấp nguồn thu NSĐP (Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%) như sau:

“2. Thuế thu nhập của người có thu nhập cao” sửa là “Thuế thu nhập cá nhân do cấp tỉnh quản lý”.

2. Bổ sung thêm khoản 17 vào mục II phần A - Phân cấp nguồn thu NSĐP (Các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100%):

“17. Thuế thu nhập cá nhân do cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý (trừ Thuế thu nhập cá nhân thu từ các hoạt động chuyển quyền sử dụng đất”.

3. Sửa đổi khoản 2 mục III phần A (Các khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện, thị xã, thành phố với ngân sách cấp xã, phường, thị trấn):

“2. Thuế chuyển quyền sử dụng đất” sửa là “Thuế thu nhập cá nhân thu từ các hoạt động chuyển quyền sử dụng đất”.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này các ngành, các cấp chủ động tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 và ổn định đến năm 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung tương ứng tại Quyết định số: 20/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên, các nội dung quy định khác vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 18/2008/QĐ- UBND sửa đổi bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi Điện Biên 2007-2010


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định số 18/2008/QĐ- UBND sửa đổi bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi Điện Biên 2007-2010
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành 17/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định số 18/2008/QĐ- UBND sửa đổi bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi Điện Biên 2007-2010

Lịch sử hiệu lực Quyết định số 18/2008/QĐ- UBND sửa đổi bổ sung phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi Điện Biên 2007-2010