Nghị quyết 69/NQ-HĐND

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2016 quyết định tổng biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 do Hội đồng nhân sân tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 69/NQ-HĐND tổng biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH LAI CHÂU NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25 ngày 10 tháng 2016 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017;

Xét Tờ trình số 2318/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 492/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017, như sau:

1. Tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính: 2.049 biên chế.

2. Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh: 18.879 người, trong đó:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018: 13.498 người.

- Sự nghiệp Y tế: 3.208 người.

- Sự nghiệp khác: 2.173 người.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 69/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2016
Ngày hiệu lực 10/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 69/NQ-HĐND tổng biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 69/NQ-HĐND tổng biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Lai Châu
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 69/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành 10/12/2016
Ngày hiệu lực 10/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 69/NQ-HĐND tổng biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 69/NQ-HĐND tổng biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Lai Châu

  • 10/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực