Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND phê duyệt mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 Thái Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân ban hành Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN NĂM 2011 CÁC CẤP NGÂN SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2011;

Sau khi xem, xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 195/TT-UB ngày 03 tháng 12 năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2011 các cấp ngân sách Chính quyền địa phương của tỉnh Thái Bình theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 195/TT-UB ngày 03 tháng 12 năm 2010 để làm căn cứ xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách thời kỳ ổn định 2011 - 2015 (có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- TT huyện uỷ, TT HĐND, UBND huyện, TPhố;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu71/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu71/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 Thái Bình