Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành từ trước đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân ban hành Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/NQ-ND

Thái Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ TRƯỚC ĐẾN HẾT NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thm tra s 05/BC-BPC ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 30 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ trước đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2018 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành
phố;
- Báo Thái Bình; Công báo tnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình;
-
Lưu VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

DANH MỤC

30 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐỀ NGHỊ BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh).

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

I

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

15/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

II

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

12/2003/NQ-HĐND

30/7/2003

Về kinh phí chi cho công tác chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

2

Nghị quyết

39/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc chuyển nhiệm vụ chi trả chế độ đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

3

Nghị quyết

08/NQ-HĐND điều chỉnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm">141/2008/NQ-HĐND

17/12/2008

Về việc điều chỉnh quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất và thuế tài nguyên giữa các cấp ngân sách

4

Nghị quyết

67/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2011

5

Nghị quyết

71/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về việc phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi phí thường xuyên NSNN năm 2011 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương.

6

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; chuyển nhiệm chi ngân sách hỗ trợ cho các trường mầm non từ ngân sách cấp xã về nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện

7

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

8

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông

9

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê duyệt định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục năm 2014-2015

10

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc huy động từ quỹ dự trữ tài chính

11

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND

10/07/2014

Về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12

Nghị quyết

27/2014/NQ-HĐND

10/09/2014

Về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

13

Nghị quyết

38/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Về việc thu huy động từ Quỹ dự trữ tài chính.

III

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND

20/7/2011

Về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015

2

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND

25/4/2014

Về việc phê duyệt một số giải pháp tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

3

Nghị quyết

31/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Phê duyệt kế hoạch vốn tăng thu cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015

4

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND

09/12/2015

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2016

5

Nghị quyết

22/2015/NQ-HĐND

09/12/2015

Phê duyệt kế hoạch vốn tăng thu cho đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sổ xố kiến thiết, vốn quy hoạch và chỉ tiêu kế hoạch đào tạo có cân đối ngân sách năm 2016

6

Nghị quyết

41/2016/NQ-HĐND

13/12/2016

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

IV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

08/NQ-HĐND

18/07/2014

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014

2

Nghị quyết

35/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ đthực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015.

3

Nghị quyết

61/2016/NQ-HĐND

13/12/2016

Phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017

4

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND

14/7/2017

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017

V

LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

1

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

2

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Một số chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

3

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011-2016

VI

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất ngao giống sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015

2

Nghị quyết

30/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về cơ chế quản lý, thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn giai đoạn 2011-2015

VII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nghị quyết

73/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2018
Ngày hiệu lực 22/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân ban hành Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân ban hành Thái Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 24/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành 11/12/2018
Ngày hiệu lực 22/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân ban hành Thái Bình

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân ban hành Thái Bình

  • 11/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực