Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2011

Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát hội đồng nhân dân thường trực hội đồng Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 630/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực đến 2013 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát hội đồng nhân dân thường trực hội đồng Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG, GIÁM SÁT CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CÁC BAN HĐND TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Trên cơ sở xem, xét Chư­­ơng trình hoạt động, giám sát của HĐND, Th­ường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hoạt động, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2011 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đ­­ược HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA HĐND TỈNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2010/NQ-HĐND Ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Thái Bình)

I. Những nội dung công tác 6 tháng đầu năm 2011:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ công tác, chương trình công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQHH và HĐND, các Ban HĐND xây dựng nội dung Chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND năm 2011.

2. Đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND.

3. Phối hợp với các ban của Đảng kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế xã hội trọng điểm; về chấp hành Pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Về quy chế dân chủ, về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền ở các cấp.

4. Xét tuyền chọn bổ nhiệm thẩm phán TAND tỉnh, TAND huyện và bổ nhiệm kiểm sát viên cấp tỉnh cấp huyện (số đến thời hạn bổ nhiệm và bổ nhiệm mới).

5. Phối ợp với UBMT Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sát tại các địa phương (xã, phường, thị trấn) trong việc tạo điều kiện cho đại biểu HĐND các cấp hoạt động có hiệu quả và động viên nhân dân tham gia xây dụng chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức báo cáo kết quả và các nghị quyết kỳ họp với cử tri.

6. Họp giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; đôn đốc các Ban của HĐND tỉnh trong việc phối hợp công tác với các Ban của HĐND huyện, thành phố.

7. Thực hiện sự hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tại Thái Bình để thực hiện tốt các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức một số hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vào các dự án luật.

8. Phối hợp với UBND và UBMTTQ tỉnh chuẩn bị công tác hân sự để tiến hành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

9. Tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát ở cơ sở về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các chính sách thúc đẩy đầu tư phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, kinh tế biển, giáo dục, y tế, đất đai, quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị; việc bố trí đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất.

10. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

11. Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quý I năm 2011.

12. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2004 – 2011.

II. Nhứng nội dung công tác 6 tháng cuối năm 2011:

1. Nghe UBND tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự kiến cả năm 2011 xem xét việc điều chỉnh kế hoạch kinh tế xã hội, ngân sách năm 2011.

2. Tiến hành khảo sát, giám sát việc chấp hành nghị quyết HĐND tỉnh của các ngành, các cấp trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 trong đó đặc biệt việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội mà nghị quyết HĐND đề ra tại kỳ họp thứ 15.

3. Phối hợp với HĐND huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, thành phố, phường, xã.

4. Xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV.

5. Tổ chức cho đại biểu TXCT trước kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh.

6. Tổ chức kỳ họp thứ XV để kiện toàn các chức dah HĐND và UBND tỉnh.

7. Phối hợp với UBMT Tổ quốc các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri và tổ chức báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND với cử tri.

8. Tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, đôn đốc việc giao ban giữa các Ban của HĐND tỉnh với các ban của HĐND huyện, thành phố.

9. Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động của HĐND của các tỉnh bạn.

10. Các đ/c trong Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

11. Xét bổ nhiệm thẩm phán TAND cấp tỉnh, cấp huyện và kiểm sát viên cấp tỉnh, cấp huyện.

III. Chế độ công tác:

1. Thường trực HDDND tỉnh mỗi tuần tổ chức giao ban một lần để kiểm điểm các nội dung công việc đã triển khai thực hiện và triển khai công việc tuần tiếp theo.

2. Mỗi quý giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động với HĐND các cấp 1 lần.

3. Mỗi tháng một lần Thường trực HĐND tỉnh họp với các đồng chí Trưởng, phó các Ban và lãnh đạo chuyên viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để thống nhất nội dung công tác hàng tháng./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát hội đồng nhân dân thường trực hội đồng Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát hội đồng nhân dân thường trực hội đồng Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát hội đồng nhân dân thường trực hội đồng Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát hội đồng nhân dân thường trực hội đồng Thái Bình