Quyết định 630/QĐ-UBND

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 630/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực đến 2013 Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hôi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/ 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 31/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực thi hành, gồm 432 văn bản; trong đó: 55 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 307 quyết định và 70 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

STT

Tên loại văn bản

S, hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

Năm 1995

1

Nghị quyết

07/NQ-HĐND

26/7/1995

Về lập quỹ bảo trợ trẻ em

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 bãi bỏ

07/12/2012

Năm 1999

2

Nghị quyết

02/NQ-HĐND

13/8/1999

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình thời kỳ 1999-2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

Năm 2000

3

Nghị quyết

11/NQ-HĐND

28/01/2000

Phê duyệt mức thu bằng tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2000

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2001

4

Nghị quyết

14/2000/NQ-HĐND

26/7/2000

Về chương trình mục tiêu giải quyết việc làm năm 2000 đến năm 2005 tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

Năm 2001

5

Nghị quyết

18/2001/NQ-HĐND

01/11/2001

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

6

Nghị quyết

26/2001/NQ-HĐND

21/7/2001

Phê duyệt mức thu bằng tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

Năm 2002

7

Nghị quyết

27/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

8

Nghị quyết

29/2002/NQ-HĐND

18/01/2002

Phê duyệt mức thu bằng tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

9

Nghị quyết

39/2002/NQ-HĐND

16/7/2002

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh 5 năm 2001-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

Năm 2003

10

Nghị quyết

01/2003/NQ-HĐND

01/11/2003

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

11

Nghị quyết

05/2003/NQ-HĐND

01/11/2003

Về phê duyệt mức thu bằng tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

12

Nghị quyết

16/2003/NQ-HĐND

31/12/2003

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

13

Nghị quyết

18/2003/NQ-HĐND

31/12/2003

Về phê duyệt mức thu bằng tiền ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

Năm 2004

14

Nghị quyết

01/2004/NQ-HĐND

24/5/2004

Về việc xác nhận tư cách các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

15

Nghị quyết

02/2004/NQ-HĐND

24/5/2004

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

16

Nghị quyết

03/2004/NQ-HĐND

24/5/2004

Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên các ban của HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

17

Nghị quyết

04/2004/NQ-HĐND

24/5/2004

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

18

Nghị quyết

05/2004/NQ-HĐND

24/5/2004

Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

19

Nghị quyết

06/2004/NQ-HĐND

24/5/2004

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

20

Nghị quyết

09/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

21

Nghị quyết

10/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

22

Nghị quyết

12/2004/NQ-HĐND

30/7/2004

Về việc ban hành quy chế hoạt động của đại biểu, quy chế hoạt động của Thường trực và nội dung kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2004-2009)

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

23

Nghị quyết

17/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

24

Nghị quyết

19/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc điều chỉnh giá đất

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

25

Nghị quyết

20/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc vay quỹ dự trữ tài chính của tỉnh

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

26

Nghị quyết

21/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu xổ số kiến thiết và thu tiền sử dụng đất

Hết hiệu lực do đã có 50/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 thay thế

25/12/2005

27

Nghị quyết

23/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt mức thu bằng tiền ngày công nghĩa vụ lao động công ích và phân bổ nguồn lực từ nghĩa vụ lao động công ích năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

28

Nghị quyết

25/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc thông qua kế hoạch biên chế hành chính năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

29

Nghị quyết

27/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

Năm 2005

30

Nghị quyết

31/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc cho miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

31

Nghị quyết

32/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc cho miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

32

Nghị quyết

33/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

33

Nghị quyết

34/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

34

Nghị quyết

35/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

35

Nghị quyết

36/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

36

Nghị quyết

37/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

37

Nghị quyết

38/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

38

Nghị quyết

41/2005/NQ-HĐND

18/4/2005

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

39

Nghị quyết

42/2005/NQ-HĐND

30/7/2005

Về việc phê chuẩn chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

40

Nghị quyết

44/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2006-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

41

Nghị quyết

45/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

42

Nghị quyết

49/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc điều chỉnh giá đất

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

43

Nghị quyết

51/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc phê duyệt mức thu bằng tiền ngày công nghĩa vụ lao động công ích và phân bổ nguồn lực từ nghĩa vụ lao động công ích năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

44

Nghị quyết

52/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

Năm 2008

45

Nghị quyết

124/2008/NQ-HĐND

24/7/2008

Về việc quy định một số chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ của HĐND các cấp

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

Năm 2009

46

Nghị quyết

35/2009/NQ-HĐND

12/10/2009

Về mức giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2010 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

Năm 2010

47

Nghị quyết

62/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2012

48

Nghị quyết

66/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về mức giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2012

49

Nghị quyết

74/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về chương trình hoạt động, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2012

Năm 2011

50

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

20/7/2011

Về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và các chỉ tiêu ngoài biên chế được ngân sách hỗ trợ năm 2012

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

51

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND

20/7/2011

Về việc phê duyệt biên chế công chức hành chính năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2012

52

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

53

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2012

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

54

Nghị quyết

34/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về mức giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2012 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2013

Năm 2012

55

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Phê duyệt đề án thành lập Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 thay thế

31/7/2013

QUYẾT ĐỊNH

Năm 1985

1

Quyết định

125/QĐ-UBND

04/02/1985

Quyết định về chế độ trợ cấp cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động lâu năm khi già yếu nghỉ việc

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1990

2

Quyết định

183/QĐ-UBND

16/6/1990

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ đê điều và hộ đê phòng chống lụt, bão

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

3

Quyết định

328/QĐ-UBND

26/9/1990

Ban hành quy định về quản lý vốn thủy lợi

Hết hiệu lực do Quyết định số 373/QĐ-UB ngày 14/6/1993 thay thế

14/6/1993

Năm 1992

4

Quyết định

277/QĐ-UBND

09/04/1992

Quy định một số vấn đề cơ bản về tổ chức, quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

5

Quyết định

450/QC-LT

26/11/1992

Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và tổ chức công đoàn các cấp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1993

6

Quyết định

652/QĐ-UBND

17/11/1993

Quy định giao đất nông nghiệp cho cá nhân và hộ gia đình sử dụng ổn định và lâu dài

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1995

7

Quyết định

462/QĐ-UBND

26/9/1995

Thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

8

Quyết định

527/QĐ-UBND

30/10/1995

Quy định về quản lý sản xuất và lưu thông thuốc, vật tư và dụng cụ y tế

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

9

Quyết định

541/QĐ-UBND

11/07/1995

Quy định quản lý thống nhất ban hành văn bản hành chính trong tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

10

Quyết định

643/QĐ-UBND

28/12/1995

Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1996

11

Quyết định

228/QĐ-UBND

06/06/1996

Quy định về quản lý và sử dụng đất đai

Hết hiệu lực do Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 bãi bỏ

07/06/2006

12

Quyết định

391/QĐ-UBND

27/9/1996

Chuyển hình thức giao đất đối với tổ chức sản xuất kinh doanh sang hình thức thuê đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

13

Quyết định

438/QĐ-UBND

28/10/1996

Biểu giá thu một phần viện phí

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1997

14

Quyết định

06/QĐ-UBND

01/06/1997

Quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

15

Quyết định

102/QĐ-UBND

25/3/1997

Mức giá tối thiểu xây nhà ở mới làm căn cứ tính thuế nhà đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

16

Quyết định

177/QĐ-UBND

05/07/1997

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực do Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 thay thế

04/07/2009

17

Quyết định

239/QCPH

22/5/1997

Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND tỉnh với MTTQ tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

18

Quyết định

242/QĐ-UBND

06/05/1997

Quy định về tổ chức xóm và chức năng, nhiệm vụ của xóm trưởng

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

19

Quyết định

285/QĐ-UBND

07/12/1997

Quy định về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

20

Quyết định

325/QĐ-UBND

14/8/1997

Phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

21

Quyết định

403/QĐ-UBND

30/9/1997

Thu một phần trạm xá phí

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

22

Quyết định

538/QĐ-UBND

24/12/1997

Quy định Về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1998

23

Quyết định

66/QĐ-UBND

28/02/1998

Phân loại đường phố để tính thuế nhà đất

Hết hiệu lực do Quyết định 383/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003 thay thế

21/10/2003

24

Quyết định

212/QĐ-UBND

27/5/1998

Quy định thực hiện nếp sống văn hóa

Hết hiệu lực do Quyết định số 2080/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001 thay thế

13/12/2001

25

Quyết định

274/QĐ-UBND

06/03/1998

Bổ sung quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

26

Quyết định

311/QĐ-UBND

20/6/1998

Phê duyệt danh mục thị tứ và phân cấp quy hoạch thị tứ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

27

Quyết định

381/QĐ-UBND

22/7/1998

Ban hành quy định tổ chức tiếp công dân

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

28

Quyết định

477/QĐ-UBND

14/9/1998

Hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên mầm non ngoài biên chế

Hết hiệu lực do Quyết định số 1753/2000/QĐ-UB ngày 21/12/2000 thay thế

01/01/2001

29

Quyết định

551/QĐ-UBND

10/05/1998

Sửa đổi mức sinh hoạt phí của Bí thư chi bộ và trưởng xóm

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

30

Quyết định

552/QĐ-UBND

10/05/1998

Mức trợ cấp sinh hoạt phí cho Bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố ở Thị xã Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

31

Quyết định

607/QĐ-UBND

26/10/1998

Bố trí cán bộ và chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

32

Quyết định

634/QĐ-UBND

11/02/1998

Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 82/2004/QĐ-UBND ngày 03/9/2004 thay thế

09/03/2004

33

Quyết định

785/QĐ-UBND

17/12/1998

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và NGO

Hết hiệu lực do Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 thay thế

16/7/2011

Năm 1999

34

Quyết định

454/QĐ-UBND

04/03/1999

Quy định về thực hành tiết kiệm

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

35

Quyết định

584/QĐ-UBND

24/4/1999

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

36

Quyết định

778/QĐ-UBND

06/05/1999

Điều chỉnh điều 9 của QĐ 373/QĐ-UB ngày 14/6/1993 về quản lý vốn thủy lợi phí

Hết hiệu lực do Quyết định số 268/2001/QĐ-UB ngày 16/4/2001 thay thế

16/4/2001

37

Quyết định

782/QĐ-UBND

06/07/1999

Quy định chế độ khuyến khích đối với cán bộ công chức được cử đi đào tạo sau đại học

Hết hiệu lực do Quyết định số 07/2004/QĐ-UBND ngày 03/02/2004 thay thế

02/03/2004

38

Quyết định

906/QĐ-UBND

07/09/1999

Chế độ thù lao của nhân viên bưu tá xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

39

Quyết định

1522/QĐ-UBND

22/11/1999

Xếp hạng trung tâm nhà văn hóa huyện, thị xã

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2000

40

Quyết định

47/QĐ-UBND

20/01/2000

Về việc quy định tạm thời về quản lý, đầu tư và xây dựng cứng hóa kênh mương nội đồng

Hết hiệu lực do Quyết định số 73/2002/QĐ-UB ngày 20/9/2002 thay thế

07/01/2002

41

Quyết định

97/QĐ-UBND

21/02/2000

Bố trí Phó trưởng Công an xã, thị trấn nhiệm kỳ 1999-2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

42

Quyết định

125/QĐ-UBND

03/06/2000

Mức thu phí và lệ phí

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

43

Quyết định

135/QĐ-UBND

03/10/2000

Mức thu bằng tiền giá trị ngày công lao động công ích và phân bổ nguồn lực từ quỹ công ích năm 2000

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2001

44

Quyết định

144/2000/QĐ-UBND

15/3/2000

Quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 thay thế

17/02/2011

45

Quyết định

188/QĐ-UBND

29/3/2000

Phân chia nguồn thu phí và lệ phí theo Quyết định số 125/2000/QĐ-UB ngày 06/3/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

46

Quyết định

239/QĐ-UBND

04/10/2000

Quy định quản lý vùng triều, đất nuôi trồng thủy hải sản ven sông, ven biển

Hết hiệu lực do Quyết định số 1605/2000/QĐ-UBND ngày 06/12/2000 thay thế

12/06/2000

47

Quyết định

249/QĐ-UBND

14/4/2000

Bố trí công an viên và phụ cấp hàng tháng cho công an viên xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 thay thế

27/01/2012

48

Quyết định

707/QĐ-UBND

31/7/2000

Quy định về mức thu và sử dụng học phí, lệ phí thi, tiền xây dựng trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân của tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

49

Quyết định

808/QĐ-UBND

15/8/2000

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

50

Quyết định

944/QĐ-UBND

21/9/2000

Ban hành một số quy định về chuyển đổi HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

51

Quyết định

948/QĐ-UBND

25/9/2000

Ban hành quy định giải quyết những thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất vào xây dựng cơ bản làm nhà ở, điều chỉnh việc giao đất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối ổn định lâu dài cho hộ gia đình và cá nhân

Hết hiệu lực do Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 bãi bỏ

26/6/2006

52

Quyết định

974/2000/QĐ-UBND

10/10/2000

Về việc quy định mức thưởng vượt dự toán thu ngân sách

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

53

Quyết định

1282/2000/QĐ-UBND

11/09/2000

Quyết định về việc phê duyệt đề án củng cố, kiện toàn công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

54

Quyết định

1605/2000/QĐ-UBND

12/06/2000

Về việc ban hành quy định thuê đất vùng triều, đất đầm nuôi trồng thủy hải sản ven sông, ven biển

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

55

Quyết định

1651/2000/QĐ-UBND

12/08/2000

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản, cấp, thoát nước tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

56

Quyết định

1753/2000/QĐ-UBND

21/12/2000

Về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế Nhà nước

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2001

57

Quyết định

01/2001/QĐ-UBND

01/02/2001

Về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng cơ bản tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

58

Quyết định

104/2001/QĐ-UBND

22/02/2001

Về việc ban hành chương trình mục tiêu giải quyết việc làm năm 2001 đến năm 2005 của tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

59

Quyết định

188/2001/QĐ-UBND

21/3/2001

Về việc quy định thẩm quyền địa hạt về công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 59/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 thay thế

14/8/2002

60

Quyết định

202/2001/QĐ-UBND

27/3/2001

Về việc phê chuẩn chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

61

Quyết định

225/2001/QĐ-UBND

04/02/2001

Ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Hết hiệu lực do Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 bãi bỏ

26/6/2006

62

Quyết định

252/2001/QĐ-UBND

04/10/2001

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

63

Quyết định

253/2001/QĐ-UBND

04/10/2001

Về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng vốn khuyến công

Hết hiệu lực do Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 thay thế

04/10/2006

64

Quyết định

254/2001/QĐ-UBND

04/10/2001

Về việc thành lập ban chỉ đạo quản lý, sử dụng vốn khuyến công

Hết hiệu lực do Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 thay thế

04/10/2006

65

Quyết định

268/2001/QĐ-UBND

16/4/2001

Về việc quản lý vốn, thủy lợi phí

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

66

Quyết định

291/2001/QĐ-UBND

24/4/2001

Về việc ban hành quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 thay thế

24/10/2013

67

Quyết định

274/2001/QĐ-UBND

25/4/2001

Về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

68

Quyết định

378/2001/QĐ-UBND

05/07/2001

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 52/2002/QĐ-UBND ngày 25/7/2002 thay thế

25/7/2002

69

Quyết định

408/2001/QĐ-UBND

16/5/2001

Ban hành quy định quản lý, sử dụng vốn khuyến nông

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

70

Quyết định

430/2001/QĐ-UBND

22/5/2001

Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng

Hết hiệu lực do Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 thay thế

28/4/2005

71

Quyết định

467/2001/QĐ-UBND

06/01/2001

Về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu trữ tỉnh

Hểt hiệu lực do Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 thay thế

17/02/2011

72

Quyết định

490/2001/QĐ-UBND

06/06/2001

Về việc sửa đổi bảng giá tối thiểu tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí trước bạ xe gắn máy 2 bánh

Hết hiệu lực do Quyết định số 384/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003 thay thế

21/10/2003

73

Quyết định

501/2001/QĐ-UBND

06/11/2001

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thủy lợi phí và các loại quỹ vụ xuân năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

74

Quyết định

574/2001/QĐ-UBND

07/04/2001

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển Thái Bình thời kỳ 2001-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

75

Quyết định

575/2001/QĐ-UBND

07/04/2001

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình thời kỳ 2001-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

76

Quyết định

581/2001/QĐ-UBND

25/7/2001

Về việc quy định mức giá tối thiểu thu thuế tài nguyên

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

77

Quyết định

582/2001/QĐ-UBND

26/7/2001

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng điện nông thôn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

78

Quyết định

587/2001/QĐ-UBND

31/7/2001

Thành lập Ủy ban dân số - Gia đình và trẻ em tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

79

Quyết định

588/2001/QĐ-UBND

08/01/2001

Sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, thị xã

Hết hiệu lực do Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 thay thế

21/3/2008

80

Quyết định

660/2001/QĐ-UBND

09/12/2001

Phê duyệt phương án thu chi kinh phí đào tạo do nguồn tự nguyện học đóng góp của Trường trung học y tế Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

81

Quyết định

672/2001/QĐ-UBND

20/9/2001

Quyết định ban hành quy định khuyến khích phát triển nghề và làng nghề

Hết hiệu lực do Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 thay thế

04/10/2006

82

Quyết định

674/2001/QĐ-UBND

21/9/2001

Quyết định về sửa đổi bảng giá tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ, xe gắn máy hai bánh

Hết hiệu lực do Quyết định số 384/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003 thay thế

21/10/2003

83

Quyết định

697/2001/QĐ-UBND

10/02/2001

Phê duyệt chiến lược dân số 2001-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

84

Quyết định

692/2001/QĐ-UBND

17/10/2001

Ban hành quy định tiêu chuẩn chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 thay thế

06/01/2013

85

Quyết định

702/2001/QĐ-UBND

29/10/2001

Quy định về chế độ khen thưởng của tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

86

Quyết định

707/2001/QĐ-UBND

11/12/2001

Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

87

Quyết định

708/2001/QĐ-UBND

11/12/2001

Về điều chỉnh mức hỗ trợ cho công tác di dân phát triển vùng kinh tế mới

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

88

Quyết định

709/2001/QĐ-UBND

11/12/2001

Phê duyệt định hướng chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2005 và 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

89

Quyết định

711/2001/QĐ-UBND

15/11/2001

Bổ sung sửa đổi quy định thu nộp quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2002

90

Quyết định

01/2002/QĐ-UBND

01/08/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 948/2000/QĐ-UB ngày 25/9/2000

Hết hiệu lực do Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 bãi bỏ

26/6/2006

91

Quyết định

03/2002/QĐ-UBND

23/01/2002

Quyết định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm khuyến ngư trực thuộc Sở Thủy sản Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

92

Quyết định

12/2002/QĐ-UBND

03/05/2002

Quyết định về tiêu chuẩn làng nghề

Hết hiệu lực do Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 thay thế

04/10/2006

93

Quyết định

15/2002/QĐ-UBND

14/3/2002

Mức thu học phí của trường THCS bán công chất lượng cao và điều chỉnh mức thu học phí của trường THPT bán công quy định tại Quyết định 707/QĐ-UB ngày 31/7/2000

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

94

Quyết định

16/2002/QĐ-UBND

18/3/2002

Phê duyệt định hướng chiến lược công tác thể dục thể thao giai đoạn năm 2002-2005 và 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

95

Quyết định

17/2002/QĐ-UBND

21/3/2002

Ban hành quy định quản lý và sử dụng vốn khuyến ngư

Hết hiệu lực do Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2002 thay thế

04/07/2002

96

Quyết định

18/2002/QĐ-UBND

27/3/2002

Phê duyệt đề án dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

97

Quyết định

19/2002/QĐ-UBND

04/01/2002

Quy định mức thu ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

98

Quyết định

657/2002/QĐ-UBND

04/12/2002

Phê chuẩn chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

99

Quyết định

792/2002/QĐ-UBND

22/4/2002

Bổ sung chế độ khen thưởng theo Quyết định số 702/2002/QĐ-UB

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

100

Quyết định

22/2002/QĐ-UBND

05/02/2002

Ban hành quy chế về quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

101

Quyết định

965/2002/QĐ-UBND

05/10/2002

Điều chỉnh giá bán nước máy

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

102

Quyết định

1116/QĐ-UBND

06/06/2002

Quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thủy lợi phí và các loại quỹ vụ xuân năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

103

Quyết định

51/2002/QĐ-UBND

07/01/2002

Phê duyệt đề án cải tạo, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh giai đoạn 2002-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

104

Quyết định

52/2002/QĐ-UBND

25/7/2002

Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 thay thế

02/12/2007

105

Quyết định

59/2002/QĐ-UBND

14/8/2002

Quy định thẩm quyền địa hạt về công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 thay thế

17/12/2010

106

Quyết định

65/2002/QĐ-UBND

29/8/2002

Ban hành quy định về tổ chức thôn, làng và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của trưởng thôn, làng

Hết hiệu lực do Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 thay thế

18/7/2009

107

Quyết định

2350/QĐ-UBND

30/9/2002

Ban hành mức thu các dịch vụ kỹ thuật, phục hồi chức năng tại các cơ sở khám chữa bệnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 thay thế

10/10/2008

108

Quyết định

2528/QĐ-UBND

10/07/2002

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thủy lợi phí và các loại quỹ vụ mùa năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

109

Quyết định

77/2002/QĐ-UBND

11/01/2002

Phê duyệt quy hoạch phát triển Ngành Y tế giai đoạn 2001-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

110

Quyết định

78/2002/QĐ-UBND

11/01/2002

Về mức giá các loại đất

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

111

Quyết định

85/2002/QĐ-UBND

27/12/2002

Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp dệt may Thái Bình thời kỳ 2001-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

Năm 2003

112

Quyết định

04/2003/QĐ-UBND

22/01/2003

Về phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

113

Quyết định

09/2003/QĐ-UBND

17/02/2003

Giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

114

Quyết định

11/2003/QĐ-UBND

24/2/2003

Phê duyệt chương trình thanh tra năm 2003 của Ngành thanh tra tỉnh

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

115

Quyết định

471/QĐ-UBND

27/02/2003

Phê chuẩn chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

116

Quyết định

12/2003/QĐ-UBND

28/02/2003

Huy động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ quốc phòng địa phương

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

117

Quyết định

13/2003/QĐ-UBND

03/04/2003

Thành lập quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

118

Quyết định

14/2003/QĐ-UBND

03/06/2003

Bổ sung, sửa đổi quy định thu nộp, quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

119

Quyết định

17/2003/QĐ-UBND

03/10/2003

Thành lập ban chuẩn bị các dự án, quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 thay thế

08/04/2008

120

Quyết định

18/2003/QĐ-UBND

03/12/2003

Phê duyệt đề án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

121

Quyết định

34/2003/QĐ-UBND

28/3/2003

Về việc sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với xe gắn máy hai bánh

Hết hiệu lực do Quyết định số 384/2003/QĐ-UB ngày 21/10/2003 thay thế

21/10/2003

122

Quyết định

62/2003/QĐ-UBND

04/04/2003

Quy định mức thu ngày công nghĩa vụ công ích và phân bổ sử dụng nguồn thu từ ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

123

Quyết định

89/2003/QĐ-UBND

04/07/2003

Ban hành quy định một số chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2003-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

124

Quyết định

1155/QĐ-UBND

05/08/2003

Về thành lập tổ kiểm dịch y tế biên giới

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

125

Quyết định

155/2003/QĐ-UBND

25/4/2003

Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức thôn, làng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, làng

Hết hiệu lực do Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 thay thế

18/7/2009

126

Quyết định

210/2003/QĐ-UBND

05/08/2003

Sửa đổi Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 14/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền địa hạt công chứng

Hết hiệu lực do Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 thay thế

17/12/2010

127

Quyết định

1206/QĐ-UBND

05/09/2003

Cho phép Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản sử dụng lao động trên tàu thủy ngư

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

128

Quyết định

254/2003/QĐ-UBND

15/5/2003

Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo Quyết định số 08/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

129

Quyết định

255A/2003/QĐ-UBND

19/5/2003

Quy định giá tối thiểu thu thuế tài nguyên nước khoáng nguyên khai

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

130

Quyết định

1236/QĐ-UBND

23/5/2003

Quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất, thủy lợi phí và các loại quỹ năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

131

Quyết định

271/2003/QĐ-UBND

06/03/2003

Ban hành bộ đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất để sử dụng mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 20/2005/QĐ-UB ngày 24/02/2005 thay thế

03/06/2005

132

Quyết định

1389/QĐ-UBND

06/04/2003

Phê duyệt Đề cương nâng loại đô thị thị xã Thái Bình lên đô thị loại III

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

133

Quyết định

273/2003/QĐ-UBND

06/05/2003

Ban hành quy chế và hoạt động của Hội đồng sáng kiến, sáng chế tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

134

Quyết định

300/2003/QĐ-UBND

17/6/2003

Phê duyệt giá bán nước máy của công ty cấp nước Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 103/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004 thay thế

11/01/2004

135

Quyết định

309/2003/QĐ-UBND

27/6/2003

Phê duyệt giá bán nước máy của xí nghiệp nước huyện Vũ Thư thuộc Công ty cấp nước Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

136

Quyết định

310/2003/QĐ-UBND

27/6/2003

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phương tiện giao thông vận tải đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

137

Quyết định

313/2003/QĐ-UBND

07/10/2003

Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thời kỳ 2001-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

138

Quyết định

316/2003/QĐ-UBND

16/7/2003

Về việc ban hành quy chế quản lý Quỹ và hoạt động của ban quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

139

Quyết định

317/2003/QĐ-UBND

16/7/2003

Về việc triển khai khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

140

Quyết định

318/2003/QĐ-UBND

18/7/2003

Về việc cho phép Sở Thương mại Du lịch tỉnh Thái Bình sử dụng con dấu nổi

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

141

Quyết định

370/2003/QĐ-UBND

09/03/2003

Bố trí Phó Trưởng thôn đối với các thôn có quy mô từ 3.000 khẩu trở lên

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

142

Quyết định

372/2003/QĐ-UBND

09/11/2003

Về việc ban hành quy định về cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 thay thế

01/07/2013

143

Quyết định

2179/QĐ-UBND

16/9/2003

Về việc một số chính sách hỗ trợ giống cây ngô, đậu tương, khoai tây phát triển sản xuất vụ đông xuân 2003-2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

144

Quyết định

2389/2003/QĐ-UBND

22/9/2003

Phê duyệt mức lương làm cơ sở để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

145

Quyết định

2392/QĐ-UBND

24/9/2003

Về việc phê duyệt mạng lưới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

146

Quyết định

2672/QĐ-UBND

14/10/2003

Phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến dịch tuyên truyền Pháp lệnh Dân số và Nghị định thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

147

Quyết định

383/2003/QĐ-UBND

21/10/2003

Về việc phân loại đường phố làm căn cứ tính thuế nhà đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 71/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 thay thế

12/12/2005

148

Quyết định

384/2003/QĐ-UBND

21/10/2003

Về việc ban hành bảng giá xe máy, ô tô, tàu thuyền làm căn cứ tính lệ phí trước bạ

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

149

Quyết định

388/2003/QĐ-UBND

11/05/2003

Về việc ban hành quy định tạm thời các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Hết hiệu lực do Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 13/01/2006 bãi bỏ

13/01/2006

150

Quyết định

3275/QĐ-UBND

12/12/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp nông thôn Thái Bình (2001-2010)

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

151

Quyết định

394/2003/QĐ-UBND

23/12/2003

Về việc dạy học ngoại ngữ ở bậc tiểu học

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

152

Quyết định

397/2003/QĐ-UBND

26/12/2003

Về việc chuyển Trường Công nhân kỹ thuật Thái Bình trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2004

153

Quyết định

03/QĐ-UBND

14/01/2004

Chương trình cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2003-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

154

Quyết định

07/2004/QĐ-UBND

02/03/2004

Quyết định ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 thay thế

08/08/2009

155

Quyết định

08/2004/QĐ-UBND

02/06/2004

Quyết định giao khoán biên chế cho các sở, ngành, UBND huyện, thị xã để thực hiện khoán chi phí hành chính hai năm 2004-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

156

Quyết định

10/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quy định mức thu bằng tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích và phân bổ sử dụng nguồn thu ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

157

Quyết định

11/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

158

Quyết định

12/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND Thị xã Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

159

Quyết định

13/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2004-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

160

Quyết định

14/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2004-2011

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2012

161

Quyết định

15/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

162

Quyết định

16/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

163

Quyết định

17/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

164

Quyết định

18/2004/QĐ-UBND

02/12/2004

Quyết định phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của HĐND huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

165

Quyết định

19/2004/QĐ-UBND

13/2/2004

Quyết định ban hành quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp, các ngành trong tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 thay thế

20/12/2008

166

Quyết định

22/2004/QĐ-UBND

18/2/2004

Phê duyệt chương trình thanh tra năm 2004 của Ngành thanh tra tỉnh

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

167

Quyết định

26/2004/QĐ-UBND

03/01/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 thay thế

08/04/2008

168

Quyết định

27/2004/QĐ-UBND

03/03/2004

Về việc phê duyệt bổ sung dự án dân số sức khỏe sinh sản do UNFPA tài trợ giai đoạn 2002-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

169

Quyết định

31/2004/QĐ-UBND

04/09/2004

Về việc phê duyệt định hướng chiến lược công tác phát thanh, truyền hình giai đoạn 2004-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

170

Quyết định

32/2004/QĐ-UBND

19/4/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Xây dựng

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

171

Quyết định

33/2004/QĐ-UBND

19/4/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

172

Quyết định

34/2004/QĐ-UBND

19/4/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 thay thế

20/5/2009

173

Quyết định

36/2004/QĐ-UBND

05/10/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Giao thông vận tải

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

174

Quyết định

37/2004/QĐ-UBND

05/10/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Thương mại - Du lịch

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

175

Quyết định

38/2004/QĐ-UBND

05/10/2004

Về việc xây dựng Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tư pháp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

176

Quyết định

39/2004/QĐ-UBND

05/10/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Ban quản lý các khu công nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

177

Quyết định

40/2004/QĐ-UBND

05/11/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin giai đoạn 2004-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

178

Quyết định

42/2004/QĐ-UBND

25/4/2004

Về việc thành lập quỹ phòng chống ma túy

Hết hiệu lực do Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 thay thế

09/10/2013

179

Quyết định

43/2004/QĐ-UBND

24/5/2004

Về việc phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

180

Quyết định

44/2004/QĐ-UBND

25/5/2004

Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

181

Quyết định

45/2004/QĐ-UBND

27/5/2004

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

182

Quyết định

46/2004/QĐ-UBND

27/5/2004

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

183

Quyết định

47/2004/QĐ-UBND

27/5/2004

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

184

Quyết định

48/2004/QĐ-UBND

27/5/2004

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

185

Quyết định

49/2004/QĐ-UBND

27/5/2004

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thị xã Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

186

Quyết định

50/2004/QĐ-UBND

27/5/2004

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

187

Quyết định

51/2004/QĐ-UBND

27/5/2004

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 4004-2009

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

188

Quyết định

54/2004/QĐ-UBND

31/5/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện nhân dân

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

189

Quyết định

59/2004/QĐ-UBND

25/6/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Đông Hưng

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

190

Quyết định

60/2004/QĐ-UBND

25/6/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" tại UBND thành phố Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

191

Quyết định

61/2004/QĐ-UBND

25/6/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Vũ Thư

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

192

Quyết định

64/2004/QĐ-UBND

07/07/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Kiến Xương

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

193

Quyết định

65/2004/QĐ-UBND

07/07/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Tiền Hải

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

194

Quyết định

66/2004/QĐ-UBND

13/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Quỳnh Phụ

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

195

Quyết định

67/2004/QĐ-UBND

13/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Thái Thụy

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

196

Quyết định

74/2004/QĐ-UBND

26/7/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Nhân - Hưng Hà giai đoạn 2004-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

197

Quyết định

75/2004/QĐ-UBND

26/7/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Bài - Quỳnh Phụ giai đoạn 2004-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

198

Quyết định

76/2004/QĐ-UBND

27/7/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Hưng Hà

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

199

Quyết định

77/2004/QĐ-UBND

08/06/2004

Về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 13/01/2006 bãi bỏ

13/01/2006

200

Quyết định

78/2004/QĐ-UBND

16/8/2004

Về việc ban hành quy định quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, thành phố

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

201

Quyết định

79/2004/QĐ-UBND

16/8/2004

Về việc quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân toàn tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

202

Quyết định

80/2004/QĐ-UBND

17/8/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đông La, Đồng Hưng, Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

203

Quyết định

81/2004/QĐ-UBND

19/8/2004

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 4/8/2009 thay thế

14/8/2009

204

Quyết định

82/2004/QĐ-UBND

09/03/2004

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 thay thế

19/6/2006

205

Quyết định

83/2004/QĐ-UBND

14/9/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

206

Quyết định

84/2004/QĐ-UBND

14/9/2004

Về việc phê duyệt đề án cơ chế "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

207

Quyết định

85/2004/QĐ-UBND

14/9/2004

Về việc phê duyệt cơ chế "một cửa" của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

208

Quyết định

89/2004/QĐ-UBND

20/9/2004

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên môi trường

Hết hiệu lực do Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 thay thế

19/5/2009

209

Quyết định

98/2004/QĐ-UBND

15/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

210

Quyết định

99/2004/QĐ-UBND

15/10/2004

Về việc thành lập Trung tâm khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

211

Quyết định

2372/QĐ-UBND

28/9/2004

Về việc ban hành Điều lệ quản lý Khu Công nghiệp Phúc Khánh - Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 446/QĐ-UB ngày 23/2/2005 thay thế

23/2/2005

212

Quyết định

93/2004/QĐ-UBND

29/9/2004

Về việc thành lập Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 thay thế

19/5/2009

213

Quyết định

100/2004/QĐ-UBND

18/10/2004

Về việc ban hành quy định số lượng, bố trí cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn. Chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT

Hết hiệu lực do Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 thay thế

30/9/2010

214

Quyết định

107/2004/QĐ-UBND

23/11/2004

Về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống các cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình từ năm 2004-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

215

Quyết định

108/2004/QĐ-UBND

12/03/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sờ Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực do Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 thay thế

19/5/2009

216

Quyết định

109/2004/QĐ-UBND

12/03/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực do Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 thay thế

19/5/2009

217

Quyết định

110/2004/QĐ-UBND

12/03/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

218

Quyết định

111/2004/QĐ-UBND

12/03/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Công nghiệp tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

219

Quyết định

112/2004/QĐ-UBND

12/03/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

220

Quyết định

113/2004/QĐ-UBND

12/03/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Thủy sản tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

221

Quyết định

114/2004/QĐ-UBND

12/10/2004

Về việc đổi tên trường công nhân kỹ thuật Thái Bình thành Trường dạy nghề Thái Bình và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường dạy nghề

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

222

Quyết định

115/2004/QĐ-UBND

12/10/2004

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

223

Quyết định

116/2004/QĐ-UBND

13/12/2004

Về việc ban hành quy định phân cấp lập xét duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

224

Quyết định

117/2004/QĐ-UBND

21/12/2004

Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi giai đoạn 2004-2010 của tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

225

Quyết định

118/2004/QĐ-UBND

22/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

226

Quyết định

121/2004/QĐ-UBND

24/12/2004

Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tài chính

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

227

Quyết định

122/2004/QĐ-UBND

24/12/2004

Về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

228

Quyết định

125/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

229

Quyết định

126/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về việc phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2004-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

230

Quyết định

129/2004/QĐ-UBND

31/12/2004

Về việc quyết định mức giá các loại đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 82/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 thay thế

01/07/2006

Năm 2005

231

Quyết định

03/2005/QĐ-UBND

14/01/2005

Về việc phê duyệt dự án đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính 03 huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy

Hểt hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

232

Quyết định

04/2005/QĐ-UBND

18/01/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu xổ số kiến thiết

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

233

Quyết định

07/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % thu tiền sử dụng đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

234

Quyết định

08/2005/QĐ-UBND

20/01/2005

Về mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của trường dạy nghề giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

235

Quyết định

09/2005/QĐ-UBND

20/01/2005

Về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ VII

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

236

Quyết định

10/2005/QĐ-UBND

24/01/2005

Về việc phê duyệt chương trình thanh tra năm 2005 của Ngành thanh tra tỉnh

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

237

Quyết định

13/2005/QĐ-UBND

25/01/2005

Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố

Hết hiệu lực do Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 thay thế

14/4/2008

238

Quyết định

14/2005/QĐ-UBND

25/01/2005

Về việc ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại UBND xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

239

Quyết định

16/2005/QĐ-UBND

25/01/2005

Về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

240

Quyết định

20/2005/QĐ-UBND

24/02/2005

Về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 thay thế

18/8/2008

241

Quyết định

21/2005/QĐ-UBND

25/02/2005

Về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố

Hết hiệu lực do Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 thay thế

01/07/2010

242

Quyết định

22/2005/QĐ-UBND

25/02/2005

Về việc mức thu bằng tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích và phân bổ sử dụng nguồn thu từ ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

243

Quyết định

25/2005/QĐ-UBND

25/02/2005

Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, cán bộ ở thôn và tổ dân phố

Hết hiệu lực do 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 thay thế

09/10/2010

244

Quyết định

27/2005/QĐ-UBND

03/03/2005

Về việc phê chuẩn chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

245

Quyết định

30/2005/QĐ-UBND

03/10/2005

Về việc thành lập ban chỉ đạo và ban quản lý dự án phòng chống HIV-AIDS tại Thái Bình do Ngân hàng thế giới viện trợ không hoàn lại

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

246

Quyết định

31/2005/QĐ-UBND

18/3/2005

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghiệp Cầu Nghìn

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

247

Quyết định

32/2005/QĐ-UBND

23/3/2005

Về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

248

Quyết định

33/2005/QĐ-UBND

25/3/2005

Về việc ban hành quy chế giải quyết cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ở tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 bãi bỏ

20/7/2006

249

Quyết định

37/2005/QĐ-UBND

14/4/2005

Về việc thành lập đoàn khảo sát khu vực biên giới biển thực hiện Nghị định 16/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

250

Quyết định

40/2005/QĐ-UBND

18/4/2005

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư từ xây dựng công trình

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 thay thế

12/02/2013

251

Quyết định

41/2005/QĐ-UBND

18/4/2005

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực do Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 thay thế

05/06/2010

252

Quyết định

43/2005/QĐ-UBND

16/5/2005

Về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ Phó Công an xã; công an xã, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

253

Quyết định

44/2005/QĐ-UBND

13/6/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

254

Quyết định

45/2005/QĐ-UBND

21/6/2005

Về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội nghề cá tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

255

Quyết định

46/2005/QĐ-UBND

21/6/2005

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm quy hoạch đô thị nông thôn thuộc Sở Xây dựng Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

256

Quyết định

49/2005/QĐ-UBND

20/7/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 thay thế

17/7/2009

257

Quyết định

50/2005/QĐ-UBND

07/07/2005

Ban hành kèm theo chương trình hành động phòng chống ma túy đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

258

Quyết định

51/2005/QĐ-UBND

08/12/2005

Về việc ban hành giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thuyền

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

259

Quyết định

52/2005/QĐ-UBND

19/8/2005

Về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

260

Quyết định

53/2005/QĐ-UBND

19/8/2005

Về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hết hiệu lực do Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 thay thế

19/5/2009

261

Quyết định

54/2005/QĐ-UBND

19/8/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 08/8/2008 thay thế

08/08/2008

262

Quyết định

57/2005/QĐ-UBND

20/9/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

263

Quyết định

58/2005/QĐ-UBND

30/9/2005

Về việc phê duyệt đề án phát triển công tác y dược cổ truyền đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

264

Quyết định

59/2005/QĐ-UBND

30/9/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

265

Quyết định

60/2005/QĐ-UBND

10/12/2005

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng lưới địa chính cấp I, II, lưới độ cao, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, đo vẽ bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính cơ sở, số hóa bản đồ địa chính, chuyển hệ tọa độ từ HN-72 sang VN-2000 và trích đo thửa đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

266

Quyết định

61/2005/QĐ-UBND

10/12/2005

Về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

267

Quyết định

63/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

268

Quyết định

64/2005/QĐ-UBND

31/10/2005

Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động thăm dò khai thác cát, sử dụng bến bãi thuộc các sông và bãi biển

Hết hiệu lực do Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 thay thế

12/10/2012

269

Quyết định

66/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Về việc sửa đổi nội dung Điều 9 quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 thay thế

12/02/2013

270

Quyết định

67/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

271

Quyết định

70/2005/QĐ-UBND

22/11/2005

Về việc ban hành chương trình thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

272

Quyết định

71/2005/QĐ-UBND

12/02/2005

Về việc phân loại đường phố để tính thuế nhà đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

273

Quyết định

77/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

Về việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia và dự án 5 triệu ha rừng năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

274

Quyết định

82/2005/QĐ-UBND

28/12/2005

Về việc mức giá các loại đất

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

275

Quyết định

83/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc hủy bỏ khoản 6 và khoản 7 Điều 2 Quyết định số 52/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi đầu tư

Hết hiệu lực do Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 thay thế

02/12/2007

Năm 2006

276

Quyết định

127/QĐ-UBND

01/12/2006

Về việc mức thu bằng tiền ngày công lao động nghĩa vụ công ích và phân bổ sử dụng nguồn thu từ ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

277

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND

03/09/2006

Về việc ban hành quy định quản lý sử dụng vốn khuyến nông

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

278

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng vốn khuyến thương

Hết hiệu lực do Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 thay thế

13/12/2008

279

Quyết định

29/2006/QĐ-UBND

31/3/2006

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn làng nghề

Hết hiệu lực do Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 thay thế

17/4/2008

280

Quyết định

30/2006/QĐ-UBND

31/3/2006

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển nghề và làng nghề

Hết hiệu lực do Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 thay thế

16/11/2009

281

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND

31/3/2006

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công

Hết hiệu lực do Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 thay thế

17/4/2008

282

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND

06/09/2006

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 thay thế

20/10/2013

283

Quyết định

1437/2006/QĐ-UBND

13/7/2006

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng đầu tư chăn nuôi

Hết hiệu lực do Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 thay thế

19/11/2012

284

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND

23/7/2006

Về việc ban hành biểu giá mức thu 1 phần viện phí

Hết hiệu lực do Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 thay thế

10/10/2008

285

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc bổ sung một số chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 25/02/2005 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 thay thế

09/10/2010

286

Quyết định

57/2006/QĐ-UBND

28/9/2006

Về việc sửa đổi Khoản 2.28 và khoản 2.29 mục 2 Điều 1 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 V/v bổ sung một số chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố tại Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 25/02/2005 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 thay thế

09/10/2010

287

Quyết định

60/2006/QĐ-UBND

20/10/2006

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động theo pháp lệnh dân quân tự vệ

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2007

288

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND

02/02/2007

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 19/7/2009 thay thế

29/7/2009

289

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND

28/3/2007

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng lưới địa chính cấp I, II, lưới độ cao, đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, đo vẽ bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính cơ sở, số hóa bản đồ địa chính, chuyển hệ tọa độ từ HN-72 sang VN-2000 và trích đo thửa đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 thay thế

16/9/2009

290

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

13/6/2007

Ban hành quy định về phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 thay thế

17/6/2010

Năm 2008

291

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

08/08/2008

Về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 thay thế

13/11/2009

292

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

27/10/2008

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Hết hiệu lực do Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 bãi bỏ

09/05/2013

293

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2009

294

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

18/3/2009

Về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 thay thế

30/12/2012

295

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

24/6/2009

Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

296

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

07/08/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn

Hết hiệu lực do Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 thay thế

05/03/2013

297

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND

07/09/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 thay thế

20/5/2012

298

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

10/02/2009

Về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức ở đơn vị sự nghiệp nhà nước

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

299

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

10/12/2009

Về việc ban hành quy định trách nhiệm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

300

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

12/11/2009

Về việc ban hành quy định thực hiện ca chế một cửa liên thông của tỉnh trong hoạt động đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực do Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 thay thế

09/09/2013

301

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

Về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh trong hoạt động đầu tư tại Ban quản lý khu công nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 thay thế

09/09/2013

302

Quyết định

3301/QĐ-UBND

31/12/2009

Về việc ban hành mức giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2010 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

Năm 2010

303

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

26/04/2010

Ban hành quy định về phân cấp và trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 thay thế

12/02/2013

304

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

17/5/2010

Về việc điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 thay thế

17/7/2011

305

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

06/07/2010

Ban hành quy định về phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 thay thế

12/02/2013

Năm 2011

306

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

07/07/2011

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 thay thế

01/09/2012

307

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 thay thế

03/07/2013

CHỈ THỊ

Năm 1994

1

Chỉ thị

08/CT-UBND

29/6/1994

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1997

2

Chỉ thị

04/CT-UBND

01/10/1997

Tổ chức thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1998

3

Chỉ thị

04/CT-UBND

26/3/1998

Triển khai chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường công lập

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

4

Chỉ thị

09/CT-UBND

14/5/1998

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

5

Chỉ thị

22/CT-UBND

30/11/1998

Tăng cường công tác phòng chống ma túy

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 1999

6

Chỉ thị

02/CT-UBND

01/11/1999

Triển khai thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

7

Chỉ thị

05/CT-UBND

03/11/1999

Triển khai thực hiện Nghị định số 58/1999/NĐ-CP của Chính phủ ban hành điều lệ Bảo hiểm y tế

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

8

Chỉ thị

06/1999/CT-UBND

03/11/1999

Về việc tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý trong hoạt động ngân hàng

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

9

Chỉ thị

08/CT-UBND

05/08/1999

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

10

Chỉ thị

15/CT-UBND

09/07/1999

Tăng cường quản lý hoạt động ngành nghề y dược tư nhân

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

11

Chỉ thị

16/CT-UBND

21/9/1999

Tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm, long móng ở gia súc

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

12

Chỉ thị

20/CT-UBND

14/12/1999

Triển khai chương trình bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

13

Chỉ thị

21/CT-UBND

11/04/1999

Nghiêm cấm lấy đất phá vỡ mặt bằng đất canh tác nông nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2000

14

Chỉ thị

05/2000/CT-UBND

18/01/2000

Về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2010

15

Chỉ thị

06/CT-UBND

28/01/2000

Tăng cường công tác bảo hiểm xã hội

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QD-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

16

Chỉ thị

12/CT-UBND

14/4/2000

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QD-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

17

Chỉ thị

14/CT-UBND

24/4/2000

Tăng cường thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2000

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2001

18

Chỉ thị

15/CT-UBND

27/4/2000

Tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

19

Chỉ thị

17/CT-UBND

05/04/2000

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

20

Chỉ thị

18/CT-UBND

13/6/2000

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng hưởng chính sách ưu đãi

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

21

Chỉ thị

21/CT-UBND

08/09/2000

Tăng cường công tác lưu trữ tài liệu cơ quan, đơn vị, địa phương

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2001

22

Chỉ thị

02/2001/CT-UBND

01/09/2001

Về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao Thái Bình lần thứ IV

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

23

Chỉ thị

03/2001/CT-UBND

16/1/2001

Về việc tổ chức nhiệm vụ quốc phòng năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

24

Chỉ thị

04/2001/CT-UBND

21/02/2001

Về việc tăng cường chất lượng các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân nhân kỷ niệm "Ngày thầy thuốc Việt Nam"

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

25

Chỉ thị

07/2001/CT-UBND

21/3/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

26

Chỉ thị

08/2001/CT-UBND

22/3/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy hải sản năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

27

Chỉ thị

09/2001/CT-UBND

27/3/2001

Về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

28

Chỉ thị

11/2001/CT-UBND

23/4/2001

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

29

Chỉ thị

16/2001/CT-UBND

06/11/2001

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thu thuế, sử dụng đất nông nghiệp vụ xuân năm 2001

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

30

Chỉ thị

17/2001/CT-UBND

06/11/2001

Về việc thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26/6

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

31

Chỉ thị

18/2001/CT-UBND

07/10/2001

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2002 và điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2001-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

32

Chỉ thị

19/2001/CT-UBND

23/7/2001

Về việc tăng cường quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2002

33

Chỉ thị

01/2002/CT-UBND

01/04/2002

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2003

34

Chỉ thị

02/2002/CT-UBND

01/03/2002

Tổ chức triển khai chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

35

Chỉ thị

04/2002/CT-UBND

28/01/2002

Tăng cường chỉ đạo sử dụng hóa đơn khi mua hàng hóa trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

36

Chỉ thị

05/2002/CT-UBND

14/3/2002

Tăng cường chỉ đạo công tác nuôi trồng thủy hải sản năm 2002

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2002

37

Chỉ thị

11/2002/CT-UBND

21/5/2002

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

38

Chỉ thị

16/2002CT-UBND

07/12/2002

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

39

Chỉ thị

17/2002/CT-UBND

22/7/2002

Đẩy mạnh thực hiện đề án cải tạo xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh giai đoạn 2002-2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

40

Chỉ thị

19/2002/CT-UBND

08/12/2002

Chuyển đổi và đăng ký HTX phi nông nghiệp

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

41

Chỉ thị

22/2002/CT-UBND

26/9/2002

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

42

Chỉ thị

27/2002/CT-UBND

11/11/2002

Triển khai thực hiện niêm yết giá

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

43

Chỉ thị

28/2002/CT-UBND

22/11/2002

Phát động chiến dịch làm thủy lợi vụ đông xuân 2002-2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

44

Chỉ thị

30/2002/CT-UBND

17/12/2002

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mùi (2003)

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

Năm 2003

45

Chỉ thị

01/2003/CT-UBND

01/02/2003

Về nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2003

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2004

46

Chỉ thị

10/2003/CT-UBND

07/02/2003

Về xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

47

Chỉ thị

12/2003/CT-UBND

08/08/2003

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất đai ở các xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

48

Chỉ thị

13/2003/CT-UBND

16/9/2003

Về việc tập trung và phát động phong trào phát triển sản xuất vụ đông năm 2003-2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

49

Chỉ thị

16/2003/CT-UBND

15/10/2003

Về việc tập trung chỉ đạo và thực hiện phong trào làm thủy lợi đông xuân năm 2003-2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

50

Chỉ thị

17/2003/CT-UBND

11/11/2003

Về việc tăng cường thực hiện Bộ luật Lao động

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

51

Chỉ thị

18/2003/CT-UBND

11/10/2003

Về việc tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất vụ xuân năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

Năm 2004

52

Chỉ thị

01/2004/CT-UBND

01/05/2004

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2004

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2005

53

Chỉ thị

13/2004/CT-UBND

04/08/2004

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

54

Chỉ thị

18/2004/CT-UBND

07/08/2004

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

55

Chỉ thị

19/2004/CT-UBND

26/7/2004

Về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao Thái Bình lần thứ V

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

56

Chỉ thị

20/2004/CT-UBNĐ

09/01/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

57

Chỉ thị

22/2004/CT-UBND

29/9/2004

Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Thanh tra

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

58

Chỉ thị

24/2004/CT-UBND

15/11/2004

Về việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

59

Chỉ thị

26/2004/CT-UBND

31/12/2004

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2011

Năm 2005

60

Chỉ thị

01/2005/CT-UBND

01/04/2005

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

61

Chỉ thị

05/2005/CT-UBND

03/03/2005

Về việc đẩy mạnh và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

62

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND

13/3/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

63

Chỉ thị

08/2005/CT-UBND

18/4/2005

Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

64

Chỉ thị

10/2005/CT-UBND

24/5/2005

Về việc tăng cường thực hiện pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

65

Chỉ thị

12/2005/CT-UBND

06/03/2005

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Hết hiệu lực do Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/7/2013 thay thế

16/7/2013

66

Chỉ thị

13/2005/CT-UBND

13/6/2005

Về việc công tác phòng chống úng phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2005

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2006

67

Chỉ thị

14/2005/CT-UBND

07/04/2005

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2007

Năm 2006

68

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

08/02/2006

Về việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

69

Chỉ thị

14/2006/CT-UBND

18/8/2006

Về việc tăng cường công tác giám sát, quản lý giáo dục người đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và thi hành án dân sự ở xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

Năm 2009

70

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

28/5/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát lòng sông, bãi biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 bãi bỏ

24/3/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 630/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 630/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/04/2014
Ngày hiệu lực 03/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 630/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 630/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực đến 2013 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 630/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực đến 2013 Thái Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 630/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành 03/04/2014
Ngày hiệu lực 03/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất