Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án Quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước đã được thay thế bởi Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2007/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2006/NĐ-CP">35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

Sau khi xem xét Tờ trình số 4439/TTr-UBND ngày 5/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt Đề án quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân tỉnh Lâm Đồng khoá VII - Kỳ họp thứ 9 nhất trí thông qua Đề án về việc Qui định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà n­ước đối với tài sản nhà n­ước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà n­ước do UBND tỉnh Lâm Đồng trình tại kỳ họp.

Điều 2. Hội đồng nhân tỉnh giao cho UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp để hoàn thiện Đề án và ban hành quyết định về phân cấp theo thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII - Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 75/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 75/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 75/2007/NQ-HĐND quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước