Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 04 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 27 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành gồm: 77 văn bản. (kèm theo danh mục).

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định này tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do ngành mình, cấp mình đã tham mưu hoặc ban hành để kiến nghị hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến những văn bản đã hết hiệu lực tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH TỪ NGÀY 03/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

 

 

1

Quyết định

303/QĐ-TCUB

03/6/1985

Ban hành quy định tạm thời về tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn và hoạt động của đội thanh niên xung kích an ninh ở cơ sở.

Tổ chức này không còn tồn tại.

 

2

Quyết định

625/QĐ-UB

26/11/1990

Kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh.

Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 23/09/2009.

 

3

Chỉ thị

17/CT-UB

08/5/1995

Chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng đô thị tại TP Đà Lạt.

Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 27/05/2002, Quyết định số 30/2003/QĐ-UBND Luật Xây dựng năm 2003.

 

4

Quyết định

1450/QĐ-UB

26/12/1995

Quy định tạm thời danh mục thiết bị trong các công trình XDCB trên điạ bàn tỉnh LĐ.

Luật Xây dựng năm 2003

 

5

Quyết định

818/QĐ-UB

20/7/1996

Điều chỉnh QĐ số 1450/QĐ-UB ngày 26/12/1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tạm thời danh mục thiết bị trong các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Luật Xây dựng năm 2003

 

6

Chỉ thị

50/CT-UB

12/11/1997

Tổ chức phổ biến và thực hiện quy chuẩn xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 08/2005/QĐ-CP ngày 24/01/2005 về quy hoạch xây dựng.

 

7

Quyết định

2559/1998/QĐ-UB

06/10/1998

Quy định xây dựng ki ốt trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 27/05/2007, Luật Xây dựng, không còn đối tượng điều chỉnh.

 

8

Quyết định

02/1999/QĐ-UB

20/01/1999

Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Thông tư 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

9

Quyết định

55/1999/QĐ-UB

29/4/1999

Ban hành bộ đơn giá XDCB khu vực thống nhất tỉnh Lâm Đồng

Luật Xây dựng năm 2003

 

10

Quyết định

92/1999/QĐ-UB

22/7/1999

Tạm ngưng thực hiện phụ thu cà phê.

Pháp lệnh giá

Không phù hợp, không có vb điều chỉnh.

 

11

Chỉ thị

4/2000/CT-UB

28/01/2000

Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung thuế chuyển quyền sử dụng đất và Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của CP về lệ phí trư­ớc bạ.

Luật Thuế thu nhập cá nhân.

 

12

Quyết định

141/2000/QĐ -UB

29/12/2000

Phân cấp kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

13

Nghị quyết

22/2001/NQ/ HĐND

27/2/2001

Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách cấp huyện theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 (Quyết này này đã được thay thế bằng Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009).

 

14

Quyết định

134/2001/QĐ-UB

14/12/2001

Bổ sung chức năng , nhiệm vụ phòng trừ sâu bệnh hại rừng cho chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở NN & PTNT Lâm Đồng.

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng.

 

15

Chỉ thị

03/2002/CT-UB

07/01/2002

Tăng cường công tác quản lý tần số máy phát vô tuyến điện.

Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 13/11/2009.

 

16

Quyết định

74/2002/QĐ -UB

09/5/2002

Ban hành quy chế tạm thời về quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 26/06/2009.

 

17

Quyết định

142/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Khám chữa bệnh cho người nghèo

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 90/TTLT-BYT-BTC ngày 14/của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

 

18

Quyết định

87/2004/QĐ -UB

18/5/2004

Ban hành quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đóng trên địa bàn Lâm Đồng đào tạo nghề cho công nhân.

Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động.

 

19

Quyết định

92/2004/QĐ -UB

26/5/2004

Ban hành quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 07/08/2009

 

20

Nghị quyết

18/2004/NQ -HĐND.KVII

26/11/2004

Thực hiện chế độ phụ cấp và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 V/v quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

 

21

Quyết định

219/2004/QĐ-UB

03/12/2004

Quy định số lượng và chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã; chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; thôn, khu phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

22

Quyết định

50/2005/QĐ-UB

02/3/2005

Phân cấp, ủy quyền phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009).

 

23

Quyết định

54/2005/QĐ-UB

07/3/2005

Quy định mức thu và quản lý thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 84/2009/QĐUBND ngày 03/11/2009.

 

24

Quyết định

73/2005/QĐ-UB

05/4/2005

Ban hành Quy định các dự án được phép chi ứng trước dự toán năm sau; công tác quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

 

25

Quyết định

98/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Điều chỉnh mức trợ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản .

Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

26

Nghị quyết

34/2005/NQ-HĐND

29/7/2005

Phụ cấp tạm thời hàng tháng đối với tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố thuộc khu phố ở phường, thị trấn, xóm trưởng thuộc thôn - buôn ở xã; trưởng ban, phó trưởng ban - Ban công tác MTTQ thôn, khu phố; chi hội trưởng và chi hội phó các đoàn thể ở thôn, khu phố, phó trưởng thôn, phó khu phố trưởng ở những thôn, khu phố có trên 1.500 dân.

Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 V/v quy định chức danh, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

 

27

Quyết định

140/2005/QĐ-UBND

29/7/2005

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 04/09/2009.

 

28

Quyết định

149/2005/QĐ-UBND

18/8/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

 

29

Quyết định

201/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

Quy định tạm thời mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố, tổ dân phố xóm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

30

Quyết định

205/2005/QĐ-UBND

03/11/2005

Quy định một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

31

Quyết định

185/2005/QĐ-UBND

10/12/2005

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 02/1999/QĐ-UB ngày 20/01/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

Thông tư số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

32

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND

05/5/2006

Quy định tỷ lệ bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất ở được tồn tại dưới hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do hạn chế khả năng sử dụng đất khi lưới điện đi quan.

Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009.

 

33

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND

19/5/2006

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009

 

34

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND

03/6/2006

Điều chỉnh Quyết định số 184/2005 của UBND tỉnh về trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 30/08/2007

 

35

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

28/3/2007

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009

 

36

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND

16/05/2007

V/v Ban hành quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 04/09/2009

 

37

Nghị quyết

75/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

V/v thông qua đề án quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý NN đối với TSNN tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, TS được xác lập quyền sở hữu NN thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

 

38

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

14/8/2007

Ban hành bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ và thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 107/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009.

 

39

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND

23/8/2009

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý.

Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

40

Quyết định

39/2007/QĐ-UBND

25/9/2007

Quy định về việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

Nghị quyết 133/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

41

Nghị quyết

79/2007/NQ-HĐND

05/12/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Theo thời gian

 

42

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

10/3/2008

Ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 06/6/2009.

 

43

Quyết định

2095/QĐ-UBND

07/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở VHTTDL.

 

44

Quyết định

2429/QĐ-UBND

17/9/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở LĐTBXH.

 

45

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND

24/10/2008

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 24 ban quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009

 

46

Quyết định

53/2008/QĐ-UBND

02/12/2008

Ban hành Quy định về phân chia cụm, khối thi đua, phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các cụm, khối thi đua trong tỉnh.

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009

 

47

Nghị quyết

104/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009.

 

48

Nghị quyết

105/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Dự toán thu chi ngân sách năm 2009, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách câp dưới năm 2009.

Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

 

49

Nghị quyết

106/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007.

Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

 

50

Nghị quyết

107/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Thống nhất quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2009.

Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

 

51

Nghị quyết

113/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

 

52

Quyết định

58/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

53

Quyết định

59/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

54

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

55

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

56

Quyết định

62/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

57

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

58

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

59

Quyết định

65/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Di Linh- tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

60

Quyết định

66/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 98/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

61

Quyết định

67/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

62

Quyết định

68/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

63

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

 

64

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

22/12/2008

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009

Thực hiện xong

 

65

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND

31/12/2008

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2008 - 2009 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện xong

 

66

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

15/1/2009

Thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng 2009

Thực hiện xong

 

67

Quyết định

143/QĐ-UBND

19/1/2009

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

 

68

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

12/2/2009

Điều chỉnh nội dung phân cấp thầm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thi hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

69

Quyết định

468/QĐ-UBND

03/4/2009

Ban hành Quy định về việc vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 16/09/2009

 

70

Quyết định

815/QĐ-UBND

13/04/2009

Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND ngày 14/09/2009

 

71

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND

24/04/2009

Tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009

Theo thời gian

 

72

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại khu du lịch Thung lũng tình yêu - Đà Lạt - Lạt.

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

73

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu Di tích Dinh III (Dinh Bảo Đại) - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng.

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

74

Quyết định

59/2009/QĐ-UBND

25/6/2009

Bổ sung Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

75

Nghị quyết

121/2009/NQ-HĐND

17/07/2009

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

Theo thời gian

 

76

Quyết định

65/2009/QĐ-UBND

20/7/2009

Về việc điều chỉnh Quyết định số 219/2004/QĐ-UBND ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định số lượng và chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố thuộc tỉnh.

Nghị quyết số 134/2009 ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Lâm Đồng.

 

77

Quyết định

67/2009/QĐ-UBND

8/5/2009

Điều chỉnh Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2010
Ngày hiệu lực04/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu483/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành04/03/2010
       Ngày hiệu lực04/03/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng

           • 04/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực