Quyết định 143/QĐ-UBND

Quyết định 143/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 143/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 75/2009/QĐ-UBND thành lập chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức chế độ hoạt động Chi cục Quản lý thị trường và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 143/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;

Căn cứ Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 652/TTr-SCT ngày 04/12/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này không còn hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng là cơ quan chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan quản lý thị trường cấp trên.

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Chi cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; trụ sở đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và UBND tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp.

3. Thường trực giúp Giám đốc Sở Công Thương chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương có chức năng quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép.

4. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường theo phân cấp của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và quy định của pháp luật.

5. Tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Công Thương.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh và Cục quản lý thị trường theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

7. Được quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương và UBND tỉnh giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Chi cục Quản lý thị trường có Chi cục trưởng và từ 01 đến 03 Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp hiện hành.

2. Các tổ chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

b). Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

e) Các Đội Quản lý thị trường:

- Đội Quản lý thị trường số 01: Hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

- Đội Quản lý thị trường số 02: Hoạt động trên địa bàn huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Đam Rông.

- Đội Quản lý thị trường số 03: Hoạt động trên địa bàn thị xã Bảo Lộc và các huyện: Di Linh, Bảo Lâm.

- Đội Quản lý thị trường số 04: Hoạt động trên địa bàn các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

- Đội Quản lý thị trường cơ động (Đội số 05): Hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh.

d) Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Đội Quản lý thị trường do Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường quy định.

đ) Các Phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng. Các Đội Quản lý thị trường do Đội trưởng phụ trách, có không quá 02 Phó đội trưởng giúp việc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Đội trưởng, Phó đội trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Chi cục và điều động cán bộ, công chức của Chi cục Quản lý thị trường do Chi cục trưởng quyết định.

Điều 4. Biên chế

Biên chế hành chính của Quản lý thị trường nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở Công Thương được UBND tỉnh giao.

Điều 5. Quản lý công chức của Chi cục Quản lý thị trường

1. Việc quản lý công chức của Chi cục được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan Nhà nước.

2. Công chức quản lý thị trường được hưởng lương theo ngạch công chức, các chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề; được trang bị đồng phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu theo quy định của pháp luật.

3. Công chức kiểm soát được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cả ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Chi cục Quản lý thị trường hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm được UBND tỉnh và Sở Công Thương giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản quy định này.

2. Chi cục có Chi cục trưởng, làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường.

3. Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng phân công phụ trách từng lĩnh vực, công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước pháp luật những phần việc được phân công.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường do ngân sách Nhà nước bảo đảm và từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với hoạt động đặc thù của quản lý thị trường.

Điều 8. Về chế độ tài chính

1. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thực hiện chế độ tài chính theo các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan quản lý tài chính.

2. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Luật Ngân sách, Luật Kế toán trong hoạt động tài chính của đơn vị đồng thời có trách nhiệm báo cáo quyết toán tài chính theo yêu cầu của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung quy định này đến toàn bộ cán bộ công chức và người lao động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường báo cáo Giám đốc Sở Công Thương trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định./-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu143/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2009
Ngày hiệu lực19/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 143/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 143/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu143/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành19/01/2009
        Ngày hiệu lực19/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 143/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 143/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng