Quyết định 73/2005/QĐ-UB

Quyết định 73/2005/QĐ-UB các dự án được phép chi ứng trước dự toán năm sau; Công tác quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước Dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 73/2005/QĐ-UB quản lý vốn ứng trước Dự toán ngân sách năm sau cho đầu tư xây dựng Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 04/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2005/QĐ-UB quản lý vốn ứng trước Dự toán ngân sách năm sau cho đầu tư xây dựng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 73/2005/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUI ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÉP CHI ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NĂM SAU; CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH TOÁN, THU HỒI VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 96/2004/TT-BTC ngày 12/10/2004 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

- Căn cứ Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 26/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng V/v ban hành Qui định về phân cấp, uỷ quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư và xây dựng; phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 36/TC-ĐT ngày 19/01/2005 và công văn số 220/TC-ĐT ngày 10/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này Qui định các dự án được phép chi ứng trước dự toán năm sau; công tác quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nội vụ và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thực hiện Qui định kèm theo Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005./-

 

 

T/M. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUI ĐỊNH

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÉP CHI ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NĂM SAU; CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH TOÁN, THU HỒI VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB
(Kèm theo Quyết định số: 73/2005/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm 2005 của UBND Tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

ĐIỀU KIỆN VÀ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN XDCB ĐƯỢC CHI ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NĂM SAU

Điều 1: Các dự án sau đây được chi ứng trước dự toán năm sau trong phạm vi cho phép của quỹ ngân sách:

a) Các dự án trọng điểm, nhóm B thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã đủ điều kiện thực hiện dự án theo qui định về quản lý đầu tư và xây dựng đang thực hiện cần đẩy nhanh tiến độ.

b) Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đủ điều kiện ghi vốn cho kế hoạch năm sau theo qui định về đầu tư và xây dựng, do nhu cầu cấp bách cần phải thực hiện ngay trong năm mà kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm chưa bố trí.

c) Các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố (cấp huyện) và Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư quyết định đầu tư đủ điều kiện ghi vốn cho kế hoạch năm sau mà trong dự án có chi phí đền bù và giải toả đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chi phí đền bù, cần phải chi trả chi phí đền bù để giải phóng mặt bằng.

Điều 2: Danh mục các dự án cần chi ứng trước dự toán năm sau nêu tại Điều 1 trên đây do Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì cùng các ngành liên quan thống nhất danh mục dự án. Nguồn vốn do Sở Tài Chính căn cứ vào khả năng đáp ứng của quỹ ngân sách đề xuất mức vốn cho từng dự án được chi ứng trước cho kế hoạch năm sau trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3: Việc chi ứng trước vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho năm sau không ảnh hưởng đến dự toán ngân sách năm hiện hành, tổng số vốn chi ứng trước cho các dự án về đầu tư xây dựng cơ bản năm sau không vượt quá 20% dự toán về chi xây dựng cơ bản năm hiện hành đã được giao hoặc không vượt quá 20% trên số kiểm tra dự toán về đầu tư xây dựng cơ bản năm sau do Bộ Tài chính thông báo (nếu có).

Chương II

QUẢN LÝ, THANH TOÁN, THU HỒI VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CHI ỨNG TRƯỚC DỰ TOÁN NĂM SAU

Điều 4: Thông báo kế hoạch thanh toán vốn chi ứng trước:

- Sở Kế hoạch & Đầu tư thông báo số vốn kế hoạch các dự án được ứng trước đến các chủ đầu tư.

- Sở Tài Chính thông báo mức vốn qua Kho bạc Nhà nước để thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án được chi ứng trước dự toán ngân sách năm sau căn cứ vào:

+ Dự toán vốn đầu tư XDCB của các dự án được chi trước dự toán ngân sách năm sau đã được phê duyệt.

+ Tình hình và khả năng ngân sách.

+ Nhu cầu vốn đầu tư XDCB ứng trước do Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi. Đối với các dự án được duyệt theo điểm c, điều 1 trên đây do Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện gửi.

Căn cứ vào danh mục dự án đầu tư XDCB ứng trước được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài Chính thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư ứng trước cho Kho bạc Nhà nước, đồng gửi các chủ dự án, trong đó thông báo chi tiết tổng mức ứng, nguồn vốn ứng, niên độ ứng và thu hồi vốn ứng trước.

Điều 5: Chuyển nguồn, cơ chế kiểm soát và thanh toán vốn ứng trước:

a- Đối với các Dự án quy định tại điểm a, b Điều 1 của Quy định này, Sở Tài chính lập thông báo mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để kiểm soát, thanh toán cho các chủ đầu tư.

b- Đối với các Dự án quy định tại điểm c Điều 1 của Quy định này, Sở Tài chính lập lệnh chi tiền chuyển nguồn cho UBND cấp huyện dưới hình thức tạm ứng; UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện việc chuyển nguồn và quản lý vốn được chi ứng trước cho dự toán năm sau.

Cơ chế kiểm soát, thanh toán vốn ứng trước thực hiện theo quy định hiện hành. Kho bạc Nhà nước quản lý theo dõi riêng nguồn vốn ứng trước.

Điều 6: Thời hạn thanh toán vốn ứng trước:

Thời hạn thanh toán vốn ứng trước thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của năm sau.

Hết thời hạn thanh toán, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục huỷ bỏ mức vốn ứng trước còn lại chưa sử dụng.

Điều 7: Thu hồi vốn ứng trước:

Sở Kế hoạch & Đầu tư khi xây dựng kế hoạch năm sau phải ưu tiên cân đối trong dự toán ngân sách năm sau để hoàn trả số vốn đã ứng trước cho các dự án.

Khi thông báo kế hoạch thanh toán vốn đầu tư cho các dự án năm sau, Sở Tài Chính đồng thời thông báo thu hồi vốn ứng trước. Số thu hồi đúng bằng mức vốn đã ứng trước.

Điều 8: Hạch toán và quyết toán vốn ứng trước:

Số vốn ứng trước cho dự án năm sau được quyết toán vào niên độ ngân sách năm sau, không hạch toán vào niên độ có phát sinh vốn ứng trước.

Khi tổng hợp báo cáo quyết toán vốn ngân sách hàng năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh (đối với các dự án chuyển vốn theo điểm a, điều 5), Phòng TCKH cấp huyện (đối với các dự án chuyển vốn theo điểm b, điều 5) có trách nhiệm tổng hợp báo cáo riêng về vốn ứng trước của từng dự án theo các chỉ tiêu: kế hoạch vốn ứng, số vốn thanh toán, số vốn đã quyết toán, số vốn chưa sử dụng. Gửi Sở Tài Chính làm thủ tục chuyển nguồn sang năm sau để phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9:

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào tính bức xúc của từng dự án, kế hoạch vốn năm thực hiện và dự kiến kế hoạch vốn năm sau, xác định danh mục các dự án được phép chi ứng trước và bố trí kế hoạch vốn XDCB năm sau để hoàn ứng quỹ ngân sách.

Giám đốc Sở Tài chính căn cứ vào tồn quỹ ngân sách xác định mức vốn cho từng dự án.

Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn cho các dự án XDCB cần chi ứng trước cho dự toán năm sau như các dự án đầu tư bằng vốn NSNN trên địa bàn.

Điều 10: Qui định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Giao Sở Tài Chính chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn cụ thể và làm đầu mối tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp trong quá trình thực hiện./-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2005
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 73/2005/QĐ-UB quản lý vốn ứng trước Dự toán ngân sách năm sau cho đầu tư xây dựng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 73/2005/QĐ-UB quản lý vốn ứng trước Dự toán ngân sách năm sau cho đầu tư xây dựng Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu73/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành05/04/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 73/2005/QĐ-UB quản lý vốn ứng trước Dự toán ngân sách năm sau cho đầu tư xây dựng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2005/QĐ-UB quản lý vốn ứng trước Dự toán ngân sách năm sau cho đầu tư xây dựng Lâm Đồng