Quyết định 53/2008/QĐ-UBND

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân chia cụm, khối thi đua và phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng thưởng cho các địa phương, đơn vị do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 53/2008/QĐ-UBNDphân chia cụm, khối thi đua số lượng cờ thi đua đã được thay thế bởi Quyết định 09/2009/QĐ-UBND phân bổ số lượng cờ thi đua và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2008/QĐ-UBNDphân chia cụm, khối thi đua số lượng cờ thi đua


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 53/2008/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA; PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH CHO CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA TRONG TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân chia cụm, khối thi đua và phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng tặng thưởng cho các địa phương, đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA; PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH CHO CÁC CỤM, KHỐI THI ĐUA TRONG TỈNH.
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA

Điều 1. Mục đích việc phân chia cụm, khối thi đua.

Việc phân chia cụm, khối thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương, các ban ngành, các đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, ngành, đơn vị; làm cơ sở cho việc bình chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, bảo đảm cho việc đánh giá, bình xét một cách chính xác công tác thi đua, khen thưởng của từng địa phương, ngành, đơn vị.

Điều 2. Nguyên tắc phân chia cụm, khối thi đua.

1. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lâm Đồng và tình hình thực tế công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương làm cơ sở để phân chia các cụm, khối thi đua.

2. Việc phân chia cụm, khối thi đua dựa vào chức năng, nhiệm vụ của các địa phương, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đối với các địa phương kết hợp yếu tố địa lý để phân chia các cụm thi đua hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thi đua, bình xét khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Chương II

PHÂN CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA

Điều 3. Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố.

1. Các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt được chia thành 2 cụm thi đua như sau:

a) Cụm thi đua 1:

- Thành phố Đà Lạt;

- Huyện Lạc Dương;

- Huyện Đơn Dương;

- Huyện Đức Trọng;

- Huyện Lâm Hà;

- Huyện Đam Rông.

b) Cụm thi đua 2:

- Thị xã Bảo Lộc;

- Huyện Di Linh;

- Huyện Bảo Lâm;

- Huyện Đạ Huoai;

- Huyện Đạ Tẻh;

- Huyện Cát Tiên.

2. Số lượng cờ phân bổ cho mỗi cụm: 02 cờ

Điều 4. Cụm, khối các xã, phường, thị trấn, ban ngành, đơn vị cấp huyện:

1. Các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt quyết định việc phân chia cụm, khối thi đua của địa phương; mỗi địa phương chọn 01 đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong năm của địa phương mình tiêu biểu cho phong trào thi đua của tỉnh, đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

2. Số lượng cờ thi đua cho các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh hàng năm 12 cờ.

Điều 5. Khối thi đua

1. Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể thuộc tỉnh được chia làm 02 khối thi đua như sau:

a) Khối các cơ quan Đảng thuộc tỉnh:

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Đảng ủy khối Dân chính đảng;

- Đảng ủy khối Doanh nghiệp;

- Báo Lâm Đồng.

b) Khối Mặt trận và các đoàn thể thuộc tỉnh:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh.

c) Số lượng cờ thi đua phân chia cho mỗi khối: 02 cờ.

2. Khối các cơ quan có chức năng tham mưu và quản lý Nhà nước về hoạt động lĩnh vực kinh tế:

- Sở Công Thương;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Xây dựng;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Liên minh Hợp tác xã;

- Sở Tài nguyên Môi trường.

Số lượng cờ được phân bổ: 02 cờ

3. Khối các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước và tham mưu tổng hợp:

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục thống kê;

- Sở Nội vụ.

Số lượng cờ được phân bổ: 02 cờ

4. Khối các cơ quan Văn hóa - Xã hội

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Ban Dân tộc tỉnh;

- Sở Khoa học Công nghệ ;

- Sở Thông tin và Truyền thông.

Số lượng cờ được phân bổ: 02 cờ

5. Khối các cơ quan Nội chính:

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Thanh tra tỉnh.

Số lượng cờ được phân bổ: 02 cờ

6. Khối các cơ quan Tài chính:

- Sở Tài chính;

- Cục Thuế tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Ngân hàng Phát triển chi nhánh Lâm Đồng.

Số lượng cờ được phân bổ: 01 cờ

7. Các doanh nghiệp thuộc tỉnh được chia thành 02 khối.

a) Khối 1: gồm các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng;

- Công ty TNHH 1 thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng;

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;

- Công ty Cổ phần địa ốc Đà Lạt.

b) Khối 2: Các doanh nghiệp còn lại.

c) Số lượng cờ phân bổ cho mỗi khối: 02 cờ

8. Khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Số lượng cờ phân bổ: 02 cờ

9. Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh:

Số lượng cờ phân bổ: 01 cờ

10. Khối các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh:

- Bưu điện tỉnh Lâm Đồng;

- Viễn thông Lâm Đồng;

- Điện lực Lâm Đồng;

- Công ty Xăng dầu Lâm Đồng.

Số lượng cờ phân bổ: 02 cờ

11. Khối các cơ quan Ngân hàng:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng;

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lâm Đồng;

- Ngân hàng Công thương chi nhánh Lâm Đồng;

- Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Lâm Đồng;

- Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Bảo Lộc;

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Lâm Đồng;

- Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Lâm Đồng;

- Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Lâm Đồng.

Số lượng cờ phân bổ: 02 cờ

12. Khối các Lâm trường, Công ty Lâm nghiệp:

Số lượng cờ phân bổ: 01 cờ

13. Khối các Ban quản lý rừng:

Số lượng cờ phân bổ: 02 cờ

14. Khối các doanh nghiệp tư nhân:

Số lượng cờ phân bổ: 02 cờ

15. Khối các trường đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề thuộc tỉnh:

- Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng;

- Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;

- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng;

- Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt;

- Trường Trung học Y tế Lâm Đồng.

Số lượng cờ phân bổ: 02 cờ

Điều 6. Các Khối thi đua đặc thù khác

1. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Khối phường, thị trấn

- Khối xã

- Khối các cơ quan, doanh nghiệp

Mỗi khối 01 cờ.

2. Hệ thống ngành học do sở Giáo dục - Đào tạo quản lý:

- Khối Giáo dục Mầm non;

- Khối Giáo dục Tiểu học;

- Khối Giáo dục Trung học cơ sở;

- Khối Giáo dục Trung học phổ thông;

- Khối các phòng Giáo dục - Đào tạo;

- Khối các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp

Mỗi khối 01 cờ.

3. Hệ thống y tế do Sở Y tế quản lý:

- Khối y tế xã, phường, thị trấn;

- Khối Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố;

- Khối các bệnh viện cấp tỉnh.

Mỗi khối 01 cờ.

4. Hệ thống Trung tâm dạy nghề thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội:

Số lượng cờ phân bổ: 01 cờ

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị; Trưởng các cụm, khối thi đua chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng- Sở Nội vụ phối hợp với các cụm, khối thi đua tiến hành tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; đánh giá, chấm điểm chính xác, công bằng, chọn ra địa phương, ban ngành, đơn vị xuất sắc dẫn đầu đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cờ thi đua./-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2008/QĐ-UBNDphân chia cụm, khối thi đua số lượng cờ thi đua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2008/QĐ-UBNDphân chia cụm, khối thi đua số lượng cờ thi đua
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành02/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2008/QĐ-UBNDphân chia cụm, khối thi đua số lượng cờ thi đua

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2008/QĐ-UBNDphân chia cụm, khối thi đua số lượng cờ thi đua