Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành

Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND mua bảo hiểm y tế cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng tỉnh Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 67/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND mua bảo hiểm y tế cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng tỉnh Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2017/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA MỨC HỖ TRKINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2018 CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ MC ĐÓNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bsung một số điu của Luật Bảo him y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo him y tế sửa đi, b sung;

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017;

Xét Tờ trình s 4302/TTr-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đng nhân dân tỉnh quy định mức htrợ thêm kinh phí mua bảo him y tế năm 2017 cho một số đi tượng được ngân sách Nhà nước htrợ mức đóng; Báo cáo thm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế năm 2018 đối với một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

TT

Đối tượng thụ hưởng

Mức ngân sách Nhà nước hỗ trtheo quy định của Trung ương

Mc hỗ tr thêm

Tổng cộng mức hỗ trchung

1

Người thuộc gia đình hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ.

70%

30%

100%

2

Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ.

70%

30%

100%

3

Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ.

30%

20%

50%

4

Học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có đông con, gặp khó khăn về kinh tế.

30%

20%

50%

Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2016 để lại cho tỉnh chưa thực hiện hết.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- Các B
: Tài chính, Y tế, LĐTBXH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn
;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng h
p;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực17/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND mua bảo hiểm y tế cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND mua bảo hiểm y tế cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực17/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND mua bảo hiểm y tế cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng tỉnh Gia Lai

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND mua bảo hiểm y tế cho đối tượng được hỗ trợ mức đóng tỉnh Gia Lai